Yûnus Peygamber ve Balığın Karnında Yapmış Olduğu Duası

Yûnus Peygamber ve Duası

Yûnus Peygamber

  • Yûnus Peygamberin ismi, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamber arasında yer alır.
  • Yûnus peygamberin ismi Kuran-ı Kerim'de 6 yerde geçmektedir.
  • Kur'an-ı Kerim'de 98.ayetde geçen Yûnus peygamber bu Yûnus süresinde ismi bir defa zikredilmektedir.

Yûnus Sûresi 98. Ayet

Diyanet Vakfı (10/YÛNUS-98): "Yunusun kavmi müstesna, (halkını yok ettiğimiz ülkelerden) herhangi bir ülke halkı, keşke (kendilerine azap gelmeden) iman etse de bu imanları kendilerine fayda verseydi! Yunus’un kavmi iman edince, kendilerinden dünya hayatındaki rüsvaylık azabını kaldırdık ve onları bir süre (dünya nimetlerinden) faydalandırdık.)"

Yûnus - 98. Ayet

Tefsiri

Hz. Nûh, Mûsa ve Harûn'un mücadelelerine işaret edilip insanlığın genellikle hakikatlere  karşı direnen yüzünden bir kesit verilmiş; fakat bunun insanlık için değişmez bir kader olmadığını, iradesini doğru yönde kullananlar için de kurtuluşun mukadder olduğunu göstermek üzere Yûnus kavmi örnek gösterilmiştir. Böylece Hz. Peygamber'e ve onu izleyecek tebliğci ve eğitimcilere her iki yolun yolcuları bulunduğu hatırlatılarak, inkârcılıkta ve kötülükte direnenler karşısında teselli, tevhid mücadelesine devamdan yılmamak gerektiği açısından da moral ve ümit verilmiştir.


Enbiya Suresi 87. Ayetindeki;

Yûnus Peygamberin Duası:

Arapça - Okunuşu

BismilahirRahmanirRahim

لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

Türkçe - Okunuşu

Lâ ilahe illâ ente subhâneke innî kuntü minez'zâlimîn.

Türkçe-Meali

"Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben haksızlık etmişim!" diyerek yalvardı."
Enbiya 87. ayet

  • Yûnus'un Allah'a, balığın karnında çok pişman bir haldeyken yalvar yakar etmiş olduğu duasını, Allah azze ve celle kabul buyurdu.

Bunu da Enbiya 88. Ayette şöyle bahsetmiştir:

"Bunun üzerine duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman etmiş olanları böyle kurtarırız."

Enbiya-88

Enbiya Suresi 87 88 Ayetleri

Tefsiri

Zünnûn, Yûnus peygamberin lakabıdır. Balık tarafından yutulduğu için kendisine Zünnûn lakabı verildiği söylenir. Putlara tapan Ninevâ (Ninova) halkını tevhid dinine davet etmekle görevlendirilmiş olan Hz.Yunus, halkı uzun süre dine davet etmesine rağmen kendisine çok az kimse iman etmişti. Bu durum karşısında ümidini yitiren Yunus, kavmine kızmış, onların başına gelecek bir musibetten kendisini kurtarmak için gemiye binip şehirden uzaklaşmıştır. Bindiği gemi, yükünün fazla olması sebebiyle batmaya yüz tutunca geminin  yükünü hafifletmek üzere çekilen kura neticesinde denize atılmış ve bir balık tarafından yutulmuştur.

İşte Yûnus'un karanlıklar içinde yaptığı duadan maksat bu balığın karnında iken yaptığı duadır. Yüce Allah, Yûnus'un duasını kabul ederek onu bu sıkıntıdan kurtarmış, balık onu hasta bir halde açık bir yere bırakmıştır; Yûnus iyileştikten sonra tekrar kavmine dönmüştür.

Kendilerinden ümit keserek terkettiği kavmi ise, sonunda gerçeği görerek putperestliği bırakmışlar, tövbe edip Allah'ın birliği inancına döndükleri için azaptan kurtulmuşlardır.

Başka bir rivayete göre ise Hz.Yûnus, kavmine inanmadıkları takdirde bir azaba uğrayacaklarını bildirmiş, ancak onlar tövbe edip imana geldikleri için bu azap tahakkuk etmemiştir. Onların imana geldiklerinden habersiz olan Yunus, belirttiği azabın vaktinde gerçekleşmediğini görünce kendisinin alay konusu olacağını düşünerek kızgın bir halde kavminden ayrılıp gitmiştir.

Saffat Sûresi

139-148 Ayetleri 

Meâli

Kuşkusuz Yûnus da elçilerimizdendi. Vaktiyle o, yüklü bir gemiyle ülkesinden kaçmıştı. Kur'aya girdi ve kaybedenlerden oldu. Kendisini balık (balina) ağzına aldı. Doğrusu o kınanacak bir iş yapmıştı. Eğer o, Allah'ın şanını yüceltenlerden olmasaydı kıyamete kadar balığın karnında kalacaktı. Sağlığı bozulmuş olarak onun ıssız bir kıyıya bırakılmasını sağladık; Üstüne (gölge yapması için) kabak türünden bir bitki bitirdik. Bir defa daha onu yüz bin ya da daha fazla kişiye elçi olarak gönderdik. Bu defa onlar iman ettiler, biz de kendilerini belirli bir vakte kadar nimetlerimizle yaşattık.

139-148 Ayetleri

Tefsiri

Yunus aleyhisselâm, Kur'an-ı Kerîm'de altı yerde anılmaktadır; Nisâ sûresinde ( 4/163) kendilerine vahiy gönderilen peygamberler arasında zikredilmekte; En'âm Yûnus sûresinde (6/86) on yedi peygamberin ismi sıralanırken onun adı geçmekte; Yûnus sûresinde (10/98)  kavminin inkârdan vazgeçerek helâk edilmekten kurtuldukları bildirilmekte; Enbiyâ sûresinde (21/ 87-88) tebliğinin başlangıcında halkının kendisine inanmamasına kızarak ülkesini terkettiği, ancak Allah tarafından sıkıntıya uğratılınca yanlışlığının farkına varıp "karanlıklar içinde" (balığın ağzında) iken, "Senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben kötü işler yapmışım!" diyerek Allah'a yakardığı; bunun üzerine duasının kabul edilip sıkıntı ve kederden kurtarıldığı bildirilmekte; Kalem sûresinde ( 68/48-50) sabırsızlık gösterip öfkeye kapılması eleştirmekte, ardından Allah'ın nimeti sayesinde içine düştüğü durumdan kurtulduğu anlatılmaktadır.

Konumuz olan ayetlerde ise ülkesinden ayrıldıktan sonra başına gelenler hakkında kısa bilgi yer almaktadır. Kur'an'ın amacı, salt tarihî bilgi vermek değil, olayın ibret verici yönünü one çıkarmak olduğu için onun hayatı hakkında daha fazla ayrıntı vermeye gerek görülmemiştir.

Kitâb-ı Mukaddes'te Hz. Yûnus hakkında genel hatlarıyla Kur'an'da verilenlerle de uyuşan daha ayrıntılı bilgi bulunmaktadır. Buna göre milâttan önce VIII. yüzyılda Asue Devleti'nin başşehri Ninevâ'nı  halkını Allah yoluna davet etmesi için Rab tarafından görevlendirilen Yûnus, bu emri, dinlemeyip ülkesinden kaçmak üzere Yafa'dan Tarşiş'e (Tarsus) gidecek olan bir gemiye biner. Fırtınaya yakalanan geminin batmaması için bütün yükü denize bırakıldığı gibi çekilen kur'a sonucu Yûnus atılır ve onu Rabbinin gönderdiği bir balık yutar. Balığın karnında hatasını anlayıp dua eder; bunun üzerine balık onu karaya kusar. Tekrar Ninevâ'ya gitmekle görevlendirilir. Halkı tövbe edip kendisine inanır ve cezalandırılmaktan kurtulur.

Yûnus kıssasından çıkan sonuç şudur:
Allah'u Teâla peygamberlerini, başlarına gelen olağan dışı olaylarla eğitmiş, zorlu geçecek bir tevhid mücadelesine hazırlamıştır.

Hz. Yûnus büyük bir balık, muhtemelen bir balina aracılığıyla bogulmaktan kurtulması mûcizevî bir olaydır. 143. âyetin lafzı, onun, balığın karnına girmeden ağzında tutulmuş olduğu şeklinde anlamaya uygundur. Tefsirlerde verilen bilgiye göre Yûnus kavmini uzun süre( bir rivayete göre otuz üç sene) putperstlikten vazgeçirip tevhid inancını benimsemeye çağırmışsa da bunda başarılı olamayınca artık onların ıslah olmayacağını düşünüp kızgınlıkla ülkesini terketmiş ve bu sabırsızlığı sebebiyle cezalandırılmıştır.

Taberî, 143. âyete dayanarak Yûnus'un, bu musibet başına gelmezden önce Allah'a karşı kulluk görevlerini titizlikle uygulamış olması sayesinde balık vasıtasıyla kurtarıldığını belirtir.( XIII, 99). Buna göre onun, kötü olarak nitelediği  ve pişman olduğu davranışı, bir anlık gaflet  ve öfkeden kaynaklanmış, çektikleriyle de bedelini ödemiştir. "... balığın karnında kalırdı" ifadesi, "... olsaydı... olurdu" şeklinde bir varsayıma dayanıyor, yani o iyi bir kul olmasaydı balık kendisini yutacak, orada ölecek ve tekrar dirilmesi kıyamete kalacaktı.

"Sen Rabbinin hükmüne sabret; şu balığın arkadaşı gibi olma. Hani o, öfkeli olarak seslenmişti."

Kalem Sûresi - 48. Ayet

"Biz Nûh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve İbrâhime, İsmâil'e, İshak'a, Ya'kub'a, torunlarına, Îsâ'ya, Eyyûb'a, Yûnus'a, Hârun'a ve Süleyman'a vahyettik. Dâvud'a Zebûr'u verdik."

Nisa 163. Ayet

"İsmâil, Elyesa, Yûnus ve Lût'u da (hidayete erdirdik). Hepsini alemlere üstün kıldık."

En'âm 86. Ayet...

Yûnus Peygamberin Duasının Faydaları Nelerdir?

Yûnus'un Duası Arapça Okunuşu 

لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

Türkçe - Okunuşu

"Lâ ilahe illâ ente subhâneke innî kuntü minez'zâlimîn."

• Bu duayı, namaz sonrasında dua etmeden önce okuyup öyle dua edilirse Allah yapılan duaları kabul eder.

• "Birinize dert bela gelince, Yunus Peygamberin duasını okusun! Allah'u Teâla onu muhakkak kurtarır." (Tirmizi)

• Yûnus'un bu duasını okumak Allah Azze ve Celle'nin lütfuna sebeptir.

• Sıkıntılı zamanında bu duayı okumak insanı ferahlatır. Hayırlı kapılar açılmasına sebep olur.

• Yûnus'un bu duası kişinin zor ve çok çaresiz durumunda okunduğunda onu Allah kurtuluşa erdirir.

• Bu dua çok güçlü tövbe dualarından biridir.

• Yûnus'un bu duasıyla yüce Allah'a arz edilen her duaya karşılık verilmesini ümit edilir.

• Kim bu duayı okursa o kimsenin muradına nail olacağı umut edilir.

• Yûnus peygamberin çok zor bir zamanında yüce Allah'a sığınmış olduğu duadır.

• Allah'ın isminin geçtiği bir dua ayetidir.

• Hastalıklara şifa niyetine de bu dua okunur.

• Bir hastaya, 40 defa " Lâ ilahe illâ ente subhâneke innî kuntü minez'zâlimîn" duasını okursa, şehit olarak ölür. Şifa bulursa da günahları affedilir.

(Necat-ül-musallli)

Kaynak : Kur'an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsiri, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları

Es-Selamun Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyin...Bir cevap yazın