Yâsîn Sûresi, Yâsîn Sûresi Hakkında Hadis-i Şerifler, Yâsîn Sûresi'nin Faziletleri ve Arapça Okunuşu

Kur'an'ı Kerîm Yâsîn Sûresi

Yâsîn Sûresi Bilgileri

Kur'an'ı Kerim'in 36'ıncı, inişe sıralamasına göre de 41'inci süre Yâsîn Sûresi'dir.

Yâsîn Sûresi Mekke'de nazil olmuştur. 83 ayetten ibarettir. Sure adını ilk ayeti olan "Yâ-Sîn" harflerinden almıştır.

Bir anlayışa göre bunlar, bazı sûrelerin başında yer alan ayrı ayrı okunduğu için "hurûf-ı mukatta" harflerindendir.  Diğer eğilime göre ise "yâsîn" ayrı iki harf değil, anlamı olan bir kelimedir. Bu kelime Arapça'nın bazı lehçelerinde "Ey kişi, ey insan" anlamına gelmektedir; bununla kendisine hitap edilen kişi ise Hz. Muhammed'dir. Hatta Saîd b. Cübeyr'den, bunun Resûlullah'ın isimlerinden biri olduğu da rivayet edilmiştir
(İbn Atıyye, IV, 445)

Yâsîn Sûresi Hakkında Hadis-i Şerifler

Yâsîn Sûresi hakkında Resûlullah sallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

Allah'u Teâlâ, Tâ-Hâ ve Yâsîn sûrelerini gökleri ve yeri yaratmadan bin sene önce okudu. Melekler, bunu işitince: "Üzerine bu sûreler inecek ümmete müjdeler olsun. Bu sûreleri gönlünde taşıyanlara müjdeler olsun. Bu sûreleri okuyan dillere de müjdeler olsun!" dediler.

Yâsîn Sûresi Faziletleri

" Kim geceleyin Yâsin Sûresini okursa, günahları bağışlanmış olarak sabaha ulaşır.

Enes (r.a)'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

”Şüphesiz her şeyin bir kalbi vardır. Kur’ân’ı Kerîm'in kalbi de Yâsîn Sûresi'dir. Her kim Yâsîn Sûresi'ni (bur kere) okursa, bu okumasına karşılık Allah'u Teâlâ o kişiye Kur'ân-ı Kerîm'i on kere okuma (sevâbı) yazar."
(et- Tirmizî, es-Sünem, Fezâilü'l-Kur'ân, 7, rakam:2887, 5/162)

"Her gece Yâsin Sûresi'ni okumaya devam ederek, bu hal üzere ölen kimse, şehit olarak vefat eder.”

"Her kim 70 defa okursa o kimseye hayırlı kapılar açılır, eğer ki okuyup suyunu içerse Allah'u Teâlâ o kimsenin gönlünü ve kalbini nurlandırıp, bütün sıkıntılarından kurtulup emin olur."

"Yasin Sûresi kıyamet günündeki susuzluğu önler."

İbn Abbas'ın da -bu sûrenin son âyeti hakkında- "Yâsîn'in ve onu okumanın niçin bu kadar faziletli olduğunu bilmiyordum; meğer bu âyetten dolayı imiş" dediği nakledilir.
(Zemahşerî, III, 294-295).

Ma'kîl ibni Yesâr (r.a)'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Tâhâ ve Yâsîn Resûlullah sallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur:

"Yâsîn (Sûresi) Kur'ân-ı Kerîm'in kalbi (gibi)dir. Bir adam (başka niyetlerde değil de sâdece) Allah'u Teâlâ'ya ve âhiret yurduna kavuşmayı dileyerek (Allah rızâsı için) onu okursa, muhakkak kendisi için (günahları) bağışlanır. Siz de ölecek olanlarınıza (ve ölülerinize) onu okuyun (da imân selâmetiyle âhirete gitsinler."

Übeyy ibni Ka'b (r.a)'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resûlullah sallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur:

"Şüphesiz her şeyin bir kalbi vardır, muhakkak Kur’ân’ın kalbi de Yâsîn Sûresi'dir. Bir kimse onun (kırâati) ile Allah-u Azze ve Celle(nin rızâsına ermeyi) dileyerek " Yâsîn (Sûresin)i okursa, Allah'u Teâlâ onun (günahlarını) bağışlar ve ona Kur'ân-ı on iki kere okumuş sevap verilir.

Hangi bir Müslüman (ki vefât vakti yaklaşıp) ölüm meleği (yanına) indiği zaman onun yanında Yâsîn Sûresi okunursa Yâsîn Sûresi'nin her harfine mukâbil on tâne melek (o kişinin yanında) iner de onlar; onun önünde saf tutarak ona salât (duâ) ederler; onun için istiğfar edip (Allah'u Teâlâ'dan onu affetmesini) isterler, (vefâtından sonra) yıkanırken yanında hazır bulunurlar, cenâzesine eşlik ederler, (cenâze) namazını kılarlar, defnedilmesinde de hazır bulunurlar.

Hangi bir Müslüman sekerât-ı mevt (ölüm sarhoşluğu) ânında Yâsîn Sûresi'ni okursa, cennetin bekçisi olan Rıdvân (adındaki melek) cennet içeceklerinden bir şerbet getirip o kişi ölüm döşeğindeyken onu içinceye kadar, ölüm meleği o kişinin rûhunu kabzetmez.

Bu sebeple ölüm meleği o kişi suya kanmış bir hâlde iken (ölüm ânındaki şiddetli susuzluk nedeniyle şeytan onu kandıramadan) rûhunu alır.

Artık o kişi suyu kanmış vaziyette kabrinde durur, suya kanmış vaziyette kıyâmet günü diriltilir ( de elli bin sene sürecek o günde harâret çekmez) ve suya kanmış vâziyette de cennete girer."

(eş-Şihâb el-Kuzâ'î, el-Müsned, rakam:1036, 2/130

"Ölecek her hangi bir hastanın yanında Yâsîn Sûresi okunursa, elbette o kişi suya kanmış olarak ölür, suya kanmış olarak kabrine koyulur, kıyâmet gününde de suya kanmış olarak diriltilir."

"Ölecek olan bir kimsenin, ölürken başında Yâsîn Sûresi okunursa, elbette Allah'u Teâlâ (ölümün zorlukları hakkında) o kişiye kolaylık ihsân eder."

"Her kim bir gece içerisinde Allah'ın rızâsını umarak Yâsîn Sûresi'ni okursa, onun için (günahları) bağışlanır."

"Her kim cumâ gecesi Yâsîn Sûresi'ni  okursa, kendisi için (günahları) bağışlanmış olarak sabaha çıkar."

"Her kim her gece Yâsîn Sûresi'ni okumaya devâm eder; sonra da (bu hâl üzere) ölürse, şehîd olarak ölür."

"Her kim her gece Yâsîn Sûresi'ni okursa, kendisi için (günahları) bağışlanır."

" Yâsîn Sûresi okuyun, çünkü onda gerçekten on bereket vardır. Hangi aç onu okursa mutlâka  doyar.

Hangi çıplak (kalmış kişi) onu okusa mutlâka giyinir. Hangi bekâr onu okusa elbette evlenir. Hangi korkan onu okusa elbette güvenceye kavuşur. Hangi üzüntülü onu okusa mutlâka sevinir. Hangi yolcu onu okusa mutlaka seferinde kendisine yardım edilir.

Hangi adamın bir şeyi kaybolsa da onu okusa elbette onu bulur. Hangi ölecek kimse üzerine okunursa mutlâka (ölümün zorlukları) ona hafifletilir (ölmüş birisi için de okunursa, azâbı olsa bile hafifletilir). Hangi susamış kişi onu okursa mutlâka suya kanar. Hangi hasta onu okusa elbette iyileşir."
('Alî el-Müttakî, Kenzü'l-'ummâl, rakam:2685, 1/589-590; İsmâ'îl Hakkî el-Bursevî, Rûhu'l-beyân, 3/432)

Yâsîn Sûresi'ni Okuyan Murâdına Nâil Olur

Resûlullah sallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur:

Her kim gündüzün başında Yâsîn Sûresini okursa, hâcetleri görülür (istekleri gerçekleşir."

"Bir kimse Yâsîn Sûresi'ni 41 kere okursa, isteği ne olsa olsun gerçekleşir."

Kalbinde Bir Sıkıntısı Olan Yâsîn Sûresi'ni Zâferanla Yazıp Suyunu İçerse, Sıkıntısı Zâil Olur

"Her kim kalbinde bir katılık (huzursuzluk ve sıkıntı) bulunursa ( يٰسٓۜ , وَالْقُرْاٰنِ الْحَك۪يمِۙ)'i (Yâsîn Sûresi'ni) zâferan (safrandan yapılan mürekkep) ile cam (bir kab) a yazsın.

Sonra (yazıyı suyla bozup) onu içsin. (Böyle yapınca içindeki sıkıntı zâil olur)."

"Her kim Yâsîn Sûresi'ni (misk, zâferan -safran- ve gül suyu karışımından yapılan bir mürekkeple) yazıp (o yazıyı suyla bozduktan sonra) onu içerse, içine bir nur, bin bereket vr bin devâ girer. Bin (türlü) hastalık da içinden çıkar."

Hastalıklara Şifa İçin Yâsîn Sûresi Okumak ve Yazmak

Her kim hummâ (yüksek ateşli sıtma) hastalığına tutulursa şifâsı için bir ip alınıp Yâsîn-i Şerif okunmaya başlanır, her ( مُب۪ينٌۙ) lafzına gelince ipe bir düğüm atılır ki bu lafıx bu sûre-i celîlede toplam 7 yerde mevcut olduğundan kırâatin bitiminde 7 kere düğüm atılmış olur. Kırâat bu şekilde tamamlandıktan sonra bu ip hastanın sağ pazısına takılırsa, Allah'u Teâlâ'nın izniyle hastalığı geçer.

Her gün sabah namazını edâ ettikten sonra ya da her hangi bir vakitte:

( سَلَامٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَح۪يمٍ ).﴿٥٨))

(Yâsîn Sûresi:58) âyet-i kerîmesini 28 kere okuyan kişi, Allah'u Teâlâ'nın izniyle vebâ, tâun ve kolera gibi bulaşıcı hastalıklardan hiçbirine yakalanmaz.

"Hastalıkların, ağrıların ve kalp çarpıntısının şifâsı için Yâsîn Sûresi; Fâtiha, Felak, Nâs, Âyete'l-Kürsî ile birlikte misk, zâferan (safran) ve gül suyu karışımından yapılan bur mürekkeple temiz bir kâğıda yazılır, sonra bu yazı mümkünse yağmur suyuyla bozulur da bu sudan içecek olan hasta:

Neveytü'ş'şîfâe biâyetillâhi'l-a'zîm. Ve esmâihi'l-kerîm.

"Allah'u Teâlâ'nın yüce âyetleri ve keremli isimleri ile şifâya niyet ettim." duâsını okuyarak içerse, Allah'u Teâlâ o kişiye şifâ ihsân eder.

"Vücuttaki güçsüz bölgelerin, kemik ağrısının ve kırıkların şifâsı için Yâsîn Sûresi'nin 78-83. âyet-i kerîmesi:

(  قَالَ مَنْ يُحْـيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَم۪يمٌ ﴿٧٨﴾

قُلْ يُحْي۪يهَا الَّـذ۪ٓي اَنْشَاَهَٓا اَوَّلَ مَرَّةٍۜ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَل۪يمٌۙ ﴿٧٩﴾

اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَاراً فَاِذَٓا اَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ  ﴿٨٠﴾

اَوَلَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْۜ بَلٰى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَل۪يمُ ﴿٨١﴾

اِنَّـمَٓا اَمْرُهُٓ اِذَٓا اَرَادَ شَيْـٔاً اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾

فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِيَدِه۪ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

âyet-i kerimeleri temiz bir zeytinyağı üzerine 40 kere okunduktan sonra bu zeytinyağı zikredilen rahatsızlıkların olduğu bölgelere sürülürse, Allah'u Teâlâ o kişiye şifâ ihsân eder."

"Başı ağrıyan ya da baş bölgesinde bir takım hastalıklar bulunan kişi Yâsîn Sûresi'ni temiz bir kâğıda yazıp muska yaparak boynuna takarsa, bu uygulama o kişinin hastalıklarının şifâsına vesîle olur."

Yâsîn Sûresi Arapça Okunuşu

 

Selâm ve Dua ile Kalın.

 

Bir cevap yazın