Tevbe İstiğfar Duası, Seyyidül İstiğfar Duası, Büyük Tevbe Duası Nasıl Yapılır?

Tevbe İstiğfar Duası

Tevbe İstiğfar Duası ve Namazı

Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

"Her kim, 'Estağfirullâh'ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-Hayye'l-gayyume ve etûbu ileyh: kendisinden başka ilâh bulunmayan, ebedî hayatla daima diri olan, her şeyin, varlığı kendisine bağlı olup kâinatı yöneten Allah'tan, beni bağışlanmasını diler ve günahlarıma tövbe ederim' diye yalvarırsa, savaştan kaçmış bile olsa, günahları bağışlanır."

Resûlullah Hz.Muhammed (S.A.V) buyurmuşlardır ki:

"Günah işleyip arkasından kalkıp abdest alarak iki rekât namaz kılan sonra da Allah Teâla hazretlerine tevbe eden her insan mutlaka, mağfiret olunur."

Sonra da şu ayet okunur:

"Onlar fena birşey yaptıklarında veya kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı zikrederler, günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları Allah'tan başka bağışlayan kim vardır?"
Âl-i imrân-135

Büyük Tevbe Duası

"Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullahe'l-Azîm. El-Kerîmer-Rahîmellezî lâ ilâhe illa hû, el-Hayyul-Kayyume ve etûbu ileyh, ve neseluhut-tevbete vel-mağfirete vel-hidayete verrahmete lenâ İnnehu huvettevvebur-rahîm."

Büyük Tevbe'nin Türkçe Açıklaması ve Yorumu

Büyük Tevbe İstiğfar Duası, Büyük Tevbe Duası Anlamı;

Büyük Tevbe Duası Nasıl Yapılır:

Ya Rabbi! Eğer bizim elimizden, dilimizden, gözümüzden, kulağımızdan ve bütün azai , cevahirimizden, bilerek, bilmeyerek hata, küfür, isyan sair ne oldu ise biz onların cümlesine tevbe ettik, pişman olduk, bir daha işlememeyi bize ihsan eyle Ya Rabbi! Peygamberlerin evveli Hz. Adem aleyhisselam, ahiri iki cihan Serveri Muhammed Mustafa sallahu aleyhi ve sellem. Bu ikisi arasında Cibril-i Emin Namus-u Ekber hayır ve şer her ne ki getirip haber verdi ise cümlesi haktır ve gerçektir. Asla şek ve şüphemiz yoktur.

Hakkun * Eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasülüh.

Şeytani aleyhillanenin şerrinden korunmak için bir dahi:
*Eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasülüh

* Cümle günahlarımızın affedilmesine ve son nefesimizde de Kelime-i Şehâdet'le gitmemiz için  bir dahi:
*Eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasülühü.

Seyyidül İstiğfar Duası

Seyyidül İstiğfar Duası Arapça Yazılışı

Seyyidül İstiğfar Duası Arapça

"Allahümme ente rabbî lâ ilâhe illâ ente halektenî ve enâ abduke ve ena alâ ahdike ve va'dike masteta'tü. Eûzu bike min şerri mâ sana'tü, ebû'u leke bini'metike aleyye ve ebû'u bizenbî fağfirlî feinnehu lâ yağfiruzzunûbe illâ ente."

Seyyidül İstiğfar Duası ve Türkçe Meali

Seyyidül İstiğfar Duası Anlamı:

"Allah'ım! Sen benim Rabbimsin. Sen'den başka ibâdete lâyık ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben Sen'in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim, (yaptığım) kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lutfettiğin nimetleri yüce huzûrunda minnetle anar(itiraf eder), günâhımı itiraf ederim. Benim günahlarımı affet, şüphe yok ki günahları Sen'den başka affedecek yoktur."

Seyyidül İstiğfar Duası Fazileti

Rasûl-i Ekrem Efendimiz sözlerine devamla şöyle buyurur:

"Her kim, bu Seyyidü'l İstiğfârı sevâbına ve fazîletine bütün kalbiyle inarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim, sevâbına ve fazîletine gönülden inararak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur."

Kaynak : Tirmizî, Tefsir Al-i İmran, (3009); Ebû Dâvud, Salât 361, (1521) İbnu Mâce âmetu's-Salat 193, (1395).
Buhârî, Deavât, 2, 16; Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101

 


Bir cevap yazın