Sabah Namazı Tesbihatı Nasıl Yapılır?

Sabah Namazı Tesbihatı

Sabah Namazı Tesbihati Nasıl Yapılır?

Sabah namazının farzı kılıp selamdan sonra;

Allahümme ente'sselamü ve minke's-selamu tebarekte ya ze'l-celâli ve'l-ikrâm.

Dedikten sonra elleri yukarı kaldırıp el açarak Salâte'n Tüncînâ duası okunur.

Allahümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed. Salaten tüncînâ bihâ min-cemî'ı'l-'ehvâli ve'l-âfât.

("Ve'l-âfât" derken avuç içleri yere bakacak şekilde çevrilir, bitince de eski haline getirilir.)

Ve tâkdîlenâ bi-hâ cemì'ıa'l-hâcât. Ve tütâhhirunâ bi-hâ min-cemî'isseyyiat. Ve terfe'u'nâ bihâ indeke a'le'd-derecât. Ve tübelliğunâ bi-hâ aksâ'l-ğâyât. Min cemî'ı'l-hayrâti fi'l-hayâti ve ba'de'l-memât. Âmîn yâ Mucîbe'd-de'avâti ve'l-hamdü lillâhi Rabbil-âlemîn. Âmin" denilir ve eller yüze sürülür.

Sonra tesbihata şöyle devam edilir:

Allahümme innâ nukaddimu ileyke beyne yedey kulli nefesin ve lemhatin ve lâhzatin ve tarfetin yatrifu bi-hâ ehlü's-semâvâti ve ehl'ül-aradîne şehâdeten eşhedü en...

Buraya kadar bir defa söylenir.

Lâ ilâhe illâlahu vahdehu lâ şerike leh. Lehul'-mülkü ve lehu'l-hamdü yuhyî ve yumît. Ve hüve hayyün lâ yemût, bi-yedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey'in kadîr.

On defa tekrar edilir ve sonunda,

Ve ileyhi'l-masîr denir.

İstiâze duasıyla devam edilir. Dua ederken eller kaldırılır ve avuç içleri yere bakacak şekilde tutulur:

Allahümme ecirnâ mine-n-nâr.
3-5 veya 7 defa tekrar edilir.

Sübhânellâhi ve'l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illâllahü vallahü ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyil-azîm.

Ve sonra Âyetel-kürsî okunur.

Sonra namaz tesbihleri:

33 defa Sübhânallâh

33 defa Elhamdulillah

33 defa Allâhü ekber

Lâ ilâhe illallâhü, vahdehû, lâ şerîke leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü, yuhyî ve yümît ve hüve hayyün lâyemût, bi-yedihi'l-hayru ve hüve alâ külli şey'in kadîrun ve ileyhi'l-mâsir,

denilir ve namaz duası yapılır. Duâdan sonra tesbihata şöyle devam edilir.

Fa'lem ennehu (1 defa) Lâ ilâhe illâllah (33 defa) tekrarlanır. Muhammedü'r-resûlüllâhi sallallahü te'âlâ aleyhi vesellem denilir.

Sabah namazına mahsus olmak üzere,

Lâilâhe illâllahü el-melikü'l-hakku'l-mübîn Muhammedü'r-resûlullahi sâdiku'l-va'di'l-emin.
(10 defa tekrar edilir.)

Tesbihâtın burasında Peygamberimize (s.a.v) şöyle sâlât ve selâm edilir.

Bismillâhirrahmânirrahîm.

İnnallâhe ve melâikete-hû yüsallûne ale'n-nebiy. Yâ eyyühellezîne âmenû sallü aleyhi ve sellimû teslîmâ. Lebbeyk.

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Bi-adedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîrâ.

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Bi-adedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîrâ.

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Bi-adedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîrân kesîrâ.

Salli ve sellim yâ Rabbi alâ habîbike Muhammedin ve alâ cemî'ı'l-enbiyâi ve'l-mürselîn ve alâ âli küllin ve sahbi küllin ecma'in. Âmin ve'l-hamdü lillâhi Rabbi'l-âlemîn.

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Resûlellah.

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Habîbballah.

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ emîne vahyillâh.

Allahümme sâlli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve ashabihî bi-adedi evrakı'l-eşcâr ve emvâci'l-bihâr ve katarâti'l-emtâr vağfirlenâ verhamnâ veltuf binâ. Eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammede'r-resûlüllâhi sallallâhü te'âlâ aleyhi ve sellem.

Duâ-i İsm-i A'zâm

Sübhâneke yâ Allah te'aleyte yâ Rahmân ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ RahmânRahmân.

Sübhâneke yâ Rahîm te'aleyte yâ Kerîm ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Sübhâneke yâ Hamîd te'aleyte yâ Hakîm ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Sübhâneke yâ Mecîd te'aleyte yâ Melîk ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Sübhâneke yâ Kuddûs te'aleyte yâ Selâm ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Sübhâneke yâ Mü'min te'aleyte yâ Müheymin ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân

Sübhâneke yâ Azîz te'aleyte yâ Cebbâr ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Sübhâneke yâ Mütekebbir te'aleyte yâ Hâlık ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Sübhâneke yâ Evvel te'aleyte yâ Âhir ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Sübhâneke yâ Zahir te'aleyte yâ Bâtın ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Sübhâneke yâ Bâri te'aleyte yâ Musavvir ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Sübhâneke yâ Tevvâb te'aleyte yâ Vehhâb ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Sübhâneke yâ Bâis te'aleyte yâ Vâris ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Sübhâneke yâ Kadîm te'aleyte yâ Mukîm ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Sübhâneke yâ Ferd te'aleyte yâ Vitr ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Sübhâneke yâ Nûr te'aleyte yâ Settâr ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Sübhâneke yâ Celîl te'aleyte yâ Cemîl ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Sübhâneke yâ Kâhir te'aleyte yâ Kâdir ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Sübhâneke yâ Melîk te'aleyte yâ Muktedir ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Sübhâneke yâ Alìm te'aleyte yâ Allâm ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Sübhâneke yâ Azîm te'aleyte yâ Gafûr ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Sübhâneke yâ Halîm te'aleyte yâ Vedûd ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Sübhâneke yâ Şehîd te'aleyte yâ Şâhid ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Sübhâneke yâ Kebîr te'aleyte yâ Müte'âl ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Sübhâneke yâ Nûr te'aleyte yâ Latîf ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Sübhâneke yâ Semî te'aleyte yâ Kefîl ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Sübhâneke yâ Karîb te'aleyte yâ Basîr ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Sübhâneke yâ Hak te'aleyte yâ Mübîn ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Sübhâneke yâ Raûf te'aleyte yâ Rahîm ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Sübhâneke yâ Tâhir te'aleyte yâ Mutahhir ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Sübhâneke yâ Mücemm te'aleyte yâ Mün'im ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Sübhâneke yâ Deyyân te'aleyte yâ Sultân ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Sübhâneke yâ Hannân te'aleyte yâ Mennân ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Sübhâneke yâ Ehad te'aleyte yâ Samed ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Sübhâneke yâ Hayy te'aleyte yâ Kayyûm ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Sübhâneke yâ Adl te'aleyte yâ Hakem ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Sübhâneke yâ Ferd te'aleyte yâ Kuddûs ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Avuçlar yukarı gelecek şekilde eller kaldırılır:

Sübhâneke âhiyyen şerâhiyyen te'âleyte lâ ilâhe illâ ente ecirnâ ve ecir. Mü'mîne'l-muhlisîne mine'n-nâr.

Ve min-külli nâr vahfeznâ min-şerri'n-nefsi ve'ş-şeytân ve min-şerri'l-cinni ve'l-insân ve min-şerri'l-bid'ati ve'd-dalâlâti ve'l-ilhâdi ve't-tuğyân.

Bi-'afvike yâ Mücîr, bi-fadlike yâ Gaffâr bi-rahmetike yâ Erhame'r-râhimîn. Allahümm''e-dhılne-Cennete me'al-ebrâr, bi-şefâ'ati nebiyyike'l-muhtâr. Âmin ve'l-hamdü lillâhi Rabbi'l-Âlemîn.

Sonra da; üç defa;

"Eûzu billahissemii Alîmi- mine’ş-şeytani’r-racim"

diyerek Haşr Sûresi'nin son üç ayeti okunur.

هُوَ اللّٰهُ الَّذ۪ي لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّح۪يمُ
﴿٢٢﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذ۪ي لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَز۪يزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُۜ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
٢٣﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَٓاءُ الْحُسْنٰىۜ يُسَبِّـحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِۚ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ﴿٢٤

Hüvâllahü'l-lezî lâ ilâhe illâ hû. Âlimü'l-ğaybi ve'ş-şehâdeti. Hüve'r-Rahmânü'r-Rahîm. Hüvâllahü'l-lezî lâ ilâhe illâ hû. El-Melikü'l-Kuddûsü's-Selâmü'l-Mü'minü'l-Müheyminü'l-Azîzü'l-Cebbârü'l-Mütekebbir. Sübhânellâhi ammâ yüşrikun. Hüvallâh'ül-Haliku'l-Bâriü'l-Musavviru lehü'l-Esmâ-ü'l-Hüsnâ. Yüsebbihu lehû mâ fi's-semâvati ve'l-ardi. Ve hüve'l-Azîzü'l-Hakîm.

Selâm ve Dua ile Kalın...

 

 

Bir cevap yazın