Osmanlı Devletin Duraklama Dönemi Padişahları

Sultan III Mehmed

1595-1603

26 Mayıs 1566 yılında doğdu. İsmi, Fatih Sultan Mehmet'e benzemesi için, büyük dedesi Kanuni Sultan Süleyman tarafından konmuştur. Şehzadeliğinde  İbrahim Cafer Efendi ve Pir Mehmed Azmi Efendi gibi devrin tanınmış alimlerinden tahsil ve terbiye görmüştür. 1583'de Manisa Sancağı valiliğine tayin edilmiş, 1595'de babası III.Murat'ın vefatı üzerine Osmanlı tahtına çıkmıştır.

Tahta çıktıği gece 19 erkek kardeşini boğdurması, Osmanlı tarihinin en korkunç hadiselerinden biridir. Aynı zamanda 20 kızkardeşini de aynı gece öldürdüğü de bazı tarihçiler tarafından iddia edilmektedir. Yönetimde annesinin etkisinde kaldı hatta bu yüzden 16 yaşındaki oğlu Şehzade Mahmutu annesinin sözüyle öldürttü. Yaptığı seferler ve savaşlar, Avusturya ve Eflak Seferleri, Eğri Kalesi'nin fethi, Haçova zaferi, Kanije Kalesi'nin fethi. 21 Aralık 1663 yılında hayatını kaybetmiştir.

Sultan  I. Ahmed

1603-1617

18 Nisan 1590 yılında doğdu. Babasının vefatı üzerine 21 Aralık 1603'te Eyüp Sultan'da kılıç kuşanarak tahta geçti. Sultan 1.Ahmet, Kanuni Sultan Süleyman'dan sonraki padişahlar içinde devlet işleriyle yoğun şekilde uğraşan ilk padişah olarak kabul edilir. Saltanatında, hanedan veraset sistemini değiştirip kardeş katli yasasını kaldırmıştır. Yerine ailenin aklı başındaki en büyük üyesi padişah olur sistemini getirmiştir. Bu yeni yasanın, Şehzadeler arasındaki rekabetin ve taht kavgalarının,taht için gerçekleştirilen kardeş katillerinin önlenmesi açısından Osmanlı tarihinde çok büyük önemi vardır. Sultan 1.Ahmet yakalandığı tifus hastalığından kurtulamayarak 21 Kasım'ı 22 Kasım'a bağlayan gece 1617 yılında 27 yaşında vefat etti ve Sultanahmet Camii yanındaki türbesine defnedildi.

Sultan I. Mustafa

1602-1623

1591 yılında Manisa'da doğdu. 22 Kasım 1617'de tahta geçti. İlk defa padişahlığın babadan oğula  geçmesi kuralını bozarak kardeşinin arkasından tahta çıkmış olan padişah olması özelliğini taşır. İki defa ayrı padişahlık yapmıştır. 1. Ahmet öldüğünde en büyük oğlu II.Osman Genç Osman 13 yaşında olduğu için hanedanın en kıdemli erkek üyesi olması  bakımından, I. Mustafa'nın tahta çıkarılmasına karar verildi.Tahta çıktıktan 96 gün sonra 26 Şubat 1618 günü tahttan indi, Yerine II. Osman geçti. Ancak yenilik taraftarı olmayanların tahrikleri neticesinde isyan eden yeniçerililerin 19 Mayıs 1622'de II. Osmanı tahttan indirmeleri, Sultan Mustafa'nın yeniden ikinci defa tahta çıkmasına yol açtı. I. Mustafa 1.5 yıl daha hüküm sürdükten sonra 10 Eylül 1623 tarihinde Şeyhülislam fetvası ile tekrar tahtan indirildi. 20 Ocak 1639 günü Topkapı Sarayı'nda vefat etti. Ayasofya Camii'nde Roma döneminde vaftizhane olarak kullanılan yapıya defnedilmiştir.

Genç Osman

1618-1622

3 Kasım 1604 yılında İstanbul'da doğdu. Sultan Genç Osman 14 yaşında iken, amcası Sultan Birinci Mustafa'nın tahtan indirilmesi üzerine Osmanlı tahtına oturdu. Sultan Genç Osman, Fatih Sultan Mehmed devrine kadar yapıldığı gibi saray dışından, Şeyhülislam Es'ad Efendinin ve Pertev Paşa'nın kızları ile evlendi. Yavuz Sultan Selim devrinden itibaren padişah saray dışından evlenmediği için bu davranış önemli bir değişiklik oldu. Kendisine planlarını uyguluyacak bir sadrazam bulamadı. Tahta çıkar çıkmaz devlet erkanı içindeki üst düzey yetkilileri değiştiren, müderris ve kadıların atama yetkilerini Şeyhülislamdan alan bir padişahtı. Tarihte eşine az rastlanır bir şekilde tahtan indirilerek, 20 Mayıs 1622'de  Yedikule zindanlarında boğularak öldürülen, Sultan Genç Osman, Babası Birinci Sultan Ahmed'in Sultanahmet Camii'nin yanındaki türbesine defnedildi.

Sultan IV. Murat

1623-1649

27 Temmuz 1612 yılında doğdu. 1623 ve 1640 yılları arasında hüküm sürdü. Bazı Saray entrikaları ve komplaları neticesinde amcası I. Mustafa'nın yerine, daha 11 yaşinda iken tahta çıktı. IV. Murat tahta geçtikten sonra ülkeyi uzun süre akrabaları ve annesi Kösem Sultan yönetti. IV. Murat ilk olarak yaygınlaşmış olan rüşvet ve iltiması kaldırdı ya da en aza indirdi. Annesinin yönetimi altında aşırıya gitmiş olan keyfi harcamalar ile savurganlığı bitirdi. İstanbul'da alkol,tütün ve kahveyi yasakladı. Yasağa uymayanların öldürülmesini emretti. Bazı geceler tebdil-i kıyafetle sokaklarda bulundu. IV. Murat henüz 28 yaşında iken İstanbul'da ölmüştür. Ölüm üzerinde iki iddia vardır. Batılı kaynaklar sirozdan, Osmanlı kaynakları ise damla hastalığından öldüğünü iddia ederler. IV. Murat ölüm döşeğindeyken deli kardeşi İbrahim'in deli olduğunu düşündüğü için öldürülmesini emretmiştir. Fakat emri yerine getirilmemiştir.

Sultan İbrahim

1640-1648

5 Kasım 1615'de doğdu. İbrahim 8 Şubat 1640'da  kardeşi IV. Murat'ın ölümü üzerine 25 yaşında Osmanlı tahtına çıktı. Şehzadeliğinde çom sıkı bir saray hayatı yaşamış kardeşleri öldürüldüğünden korku içinde büyümüştü. Sultan İbrahim tahta geçtiğinin ilk senesinde Mirgünoğlu olayı yaşandı. IV. Murat'ın İran seferi sırasında Revan Kalesi kumandanı olan Emin Mirgünoğlu, kalenin fethinden sonra affedilerek Emirgan'da oturmasına izin verilmişti. Mirgünoğlu IV. Murat'ın ölümünü fırsat bilerek bölücü ve yıkıcı propaganda yaptı. Bu faaliyetleri üzerine İbrahim, onu idam ettirdi. Sultan İbrahim döneminde devletin iç huzurunun sağlanması, mali durumun düzeltilmesi için, önemli çalışmalar yapılmış, para basılmadan para ayarının düşürülerek ve vergilerin adil bir şekilde toplanarak hazinenin güçlendirilmesine çalışılmıştı. 18 Ağustos 1648 yılında hayatını kaybetmiştir.

 

www.acikve.net

www.instagram.com/acikvnet

www.twitter.com/acikve_net

www.facebook.com/acikvenetinternet

 

 


Bir cevap yazın