Münafık Kimdir? Münafıklık Alametleri Nelerdir?

Münafıklık - İkiyüzlülük

Münafık Kimdir?

Kur'an'ı Kerîm'de, kalbiyle inkâr ettikleri hâlde bunu gizleyerek kendilerini mümin gibi gösteren kimseye münafık (ikiyüzlü) denir.

Münafıklık Alametleri Nelerdir?

Kur'an'ı Kerîm'in ortaya koyduğu münafık portresi şudur:

"Onlar inanmadıkları hâlde inandıklarını söyleyerek Allah'ı ve inananları aldatmaya çalışan ancak farkına varmadan kendilerini aldatan ikiyüzlü, kalplerinde hastalık bulunan, azgınlıkları içinde bocalayıp duran"
(Bakara, 2/8-20.)

"Allah'ın kalplerini mühürlediği ve nefislerinin arzularına uyan kimselerdir."
(Muhammed, 47/16)

"Müminlere karşı kalpleri kin ve nefretle dolu olduğu için onların hep sıkıntıya düşmelerini isterler."
(Âl-i İmrân, 3/118-119)

"Yalnızca menfaatleri söz konusu olduğunda Hz. Peygamber'in ve inananların yanında yer alırlar."
(Tevbe, 9/42)

"Kötülüğü emredip iyiliği yasaklar ve cimrilik ederler. Onlar Allah'ı, Allah da onları unutmuştur. Münafıklar, bozguncuların ta kendileridir."
(Tevbe, 9/67)

"Münafıkların inançlarındaki samimiyetsizlikleri ibadetlerine de yansıyordu. Üşenerek kalktıları namazı yalnızca insanlara gösteriş olsun diye kılıyorlardı."
(Nisâ, 4/142)

Her ne kadar müminler, inançlarında şüphe olmasa da münafıklarınkine benzer davranışlar sergiledikleri zaman nifaka düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirler. Dinî uygulamalarda gevşeklik gösterme, söz ve davranışlar arasında uyumsuzluk şeklinde tezahür eden bu durum "ameli nifak" olarak adlandırılmıştır. Bu, müminlere yakışmayan bir tutum olduğu için Allah Teâlâ,

"Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? "
(Saff, 61/2.)

"Buyurmuş ve onları münafıklar gibi tavır sergilememeleri hususunda uyarmıştır."
(Bakara, 2/164; Âl-i İmrân, 3/156.)

Hz. Peygamber de müminleri münafıklık alâmeti sayılan ve nifakla itham edilmelerine sebep olabilecek her türlü davranıştan sakındırmıştır. Çünkü Müslüman, özü sözü bir, Peygamberimizin tarifiyle,
"elinden ve dilinden insanların zarar görmediği kimse"dir.
(N 4998 Nesâî, İmân, 8; HM8918 Ibn Hanbel, II, 380.)

İhanet, yalan, sözünde durmama, ikiyüzlülük ve riya gibi ahlâki olmayan ve toplumda güveni sarsan tavırların hepsi de münafıkça davranışlardır.

Allah Resûlü, Abdullah b. Amr'ın rivayet ettiği bir sözünde münafığı en temel özelikleri ile şöyle tanımlamıştır:

"Şu dört özellik kimde bulunursa o, tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır: Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar."
( B34 Buhârî, Îmân, 24; M210 Müslim, Îmân, 106.)

İman bakımından samimi olmayan münafıkların hasredilen bu özelliklerin zaman zaman Müslümanlarda da görülmesi, imanın dışa yansıması noktasında problem oluşturmaktadır. Hâlbuki Müslüman'a yakışan, inandığı değerlere uygun hareket etmektir.

Münafıklığın temel göstergelerinden birisi de ikiyüzlülüktür. Hz. Peygamber, ilkeli ve tutarlı davranmayarak çıkarlara göre insanlara farklı davranışlar sergileme anlamına gelen ikiyüzlülükten uzak durmaları için ashâbını uyarmış, insanlarla olan ilişkilerinde ikiyüzlü olanların güvenilmeyi hak etmediğini" ifade etmiştir.
(HM7877 İbn Hanbel, II, 290; EM313 Buhârî, el'Edebü'l-müfred, 117.)

Allah Resûlü,

"Kıyamet günü Allah katında insanların en kötülerinin şunlara bir yüzle, bunlara diğer yüzle gelen ikiyüzlüler olduğunu görürsün.!"
(B6058 Buhârî, Edeb, 52; M6630 Müslim, Birr, 98.)

buyurmuş "ve münafıkların âhirette ateşten iki dil ile cezalandırılacaklarını" belirtmiştir.
(D4873 Ebû Dâvûd, Edeb, 34; FM2792 Dârimî, Rikak 51.)

Selâm ve Dua ile Kalın...

 

Bir cevap yazın