Kurân-ı Kerim Sûreleri ve Salavat Hakkında Hadis-i Şerifler

Kurân-ı Kerim Sûreleri Hakkında

Hadis-i Şerifler

Hz. Muhammed Mustafa Sallahu Aleyhi Vessellem Efendimiz

Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurmaktadır:

"Ümmetimin yapacağı ibadetlerin en güzeli, en üstünü Kuran-ı yüzüne bakarak okumalarıdır."

 " Fatiha sûresi okumak her derdin deva ve şifasıdır."

 " Fatiha sûresi okunan evde hiç kimseye nazar değmez, sihir, büyü tesir etmez."

 " Fatiha sûresi ve Bakara'nın sonu (Âmenar Resulu) bana arş- ı âlânın altında bulunan bir hazineden verildi."

♡ "İçinde Bakara Sûresi okunan eve şeytan girmez. Kim Bakara Sûresini okursa, cennette kendisine (cennet) tacı giydirilir."

Not : Elif lâm mim, Âyetel Kürsi ve Âmener Resûlu Bakara Sûresinde yer almaktadır. Bu ayetleri okumanın sevabı çok büyüktür.

 " Kim geceleyin Yâsin Sûresini okursa, günahları bağışlanmış olarak sabaha ulaşır.

 " Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yâsin'dir. Kim Yâsini okursa, Allah onun okumasına, Kur'an'ı on kere okumuş gibi sevap yazar."

 " Her gece Yâsin Sûresini okumaya devam ederek, bu hal üzere ölen kimse, şehit olarak vefat eder."

 " Mülk Sûresini (Tebareke) her gece okuyan kimseye Cenab-ı Allah, kabir azabını göstermez."

 " Kim, ikindi namazından sonra Nebe (Amme) Sûresini okursa, dünyada iken ahiretteki yerini görmeden ölmez ve kıyâmet tehlikelerinden korunur."

 " Nebe (Amme) Sûresini öğrenin, okuyun ve öğretin. Eğer bu sûrelerdeki bulunan sevapları bilmiş olsaydınız, dünya meşguliyetlerini bırakır, bunları öğrenmeye çalışır ve Allah'a yaklaşırdınız. Allah da günahlarınızı bağışlardı.

 " Kim Cuma günü Kehf Sûresini okursa, iki Cuma arasını nurla doldurmuş olur. İçinde Kehf
Sûresi okunan eve o gece şeytan girmez. Kehf Sûresinin tamamını okuyan kimse ise, Cennette girer."

 " Hz. Peygamber (S.A.V) Efendimiz, Secde ve Mülk Sûrelerini okumadan yatmaz ve uyumazlardı. Kurtarıcımız olan Secde ve Mülk (Tebareke) sûresini okuyunuz."

 " Fetih Sûresini okuyan kimse Hz. Muhammed (S.A.V) ile Mekke'nin Fethinde bulunmuş gibi sevab kazanır."

" Vâkıa Sûresini her gece okumaya devam eden kimse, Allah'ın izni ile hiç fakirlik yüzü görmez. Vâkıa Sûresi zenginlik sûresidir. Onu okuyun ve çocuklarınıza da öğretin."

 " Fatiha Sûresi Allah'u Teâla'nın gadabını önler."

" Duhân Sûresi kıyametin korku ve dehşetini önler."

 " Her kim Duhân Sûresini cuma günü veya gecesi okursa, Cenab-ı Hak o kimse için cennette bir köşk bina eder."

 " Yasin Sûresi kıyamet günündeki susuzluğu önler."

 "Mülk (Tebareke) Sûresi kabir azabını önler."

 " Kıyamet Sûresini okumayı vird haline getiren kimse Kıyamet gününde açık alınla haşrolunur."

 " Cuma Sûresini okumayı âdet haline getiren kimseye, müslüman memleketlerinde Cuma namazına gelen ve gelmeyen kimselerin adedi karşılığındaki onar sevap verilir."

 " Kendinizi Ayetel Kürsi'yi okuyarak koruma altına alınız."

 Rasulullah Sallahu Aleyhi Vessellem buyururlar ki :

" Hadid, Vakıa, Rahman sürelerini okumaya devam eden kişi, göklerin ve yerin melekutunda, ' Firdevs Cennetinin sakini' diye isimlendirilir."

 Rasulullah Sallahu Aleyhi Vessellem buyurdu ki:

" Her şeyin bir gözdesi vardır. Kur'an'ın gözdesi de Rahman suresidir."

 " Rasulullah Sallahu Aleyhi Vessellem buyururlar ki:

" Her kim (sevabını umarak) Alak Süresini okursa, mufassal (Hucurat süresinden Büruc süresine kadar olan) sürelerin hepsini okumuş gibi ona ecir verilir."

 Rasulullah Sallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

" İnşirah Süresi okuyan kimse, Bana gelipte sıkıntısını gideren gibidir.( o kadar sevap ve ecri alır)"

 Rasulullah Sallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

"Allah bana benzeri görülmemiş ayetler indirdi" ve sonuna kadar Nas ve Felak sürelerini okudu."

 Ukbe bin Amr R.A şöyle buyurmuş:
Rasulullah Sallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

"Ey Yine! Şüphesiz sen Kuran'dan, Allah'a Felak süresinden ne daha sevimli, ne de O'nun katında gayeye daha ulaştırıcı olan hiçbir süre asla okuyamazsın."

Salavat-ı Şerif

Rasulllah Sallallahu Aleyhi Vessellem Efendimiz; Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır:

 "İnsanların bana en yakını, üzerime en çok salâvât getirenidir."

 "Üzerime bir kere olsun salâvât-ı şerîfe getiren kimse için Allah'u Teâla görevli meleklere: Bu kulunun üç gün içerisinde meydana gelen günâhlarını yazmayın, emrini verir."

 "Üzerime bin defa salâvât getiren kimseye Allah'u Teâla ateşi ile azâb etmez."

 "Cibril bana: Yâ Muhammed! Sana, senden önce hiçbir kimseye getirmediğim bir müjde ile geldim. Allah'u Teâla, senin için şöyle buyurdu dedi.
[ Ümmetimden kim ayakta iken üç defa salâvât getirirse, oturmadan önce Allah'u Teâla onu bağışlar. Otururken üç defa getirirse kalkmadan Allah'u Teâla'nın afvına mazhâr olur.]

Bu müjdeyi duyan Peygamber Efendimiz şükür secdesine kapandı.

 " Kim sabahleyin üzerime onar defa salâvât getirirse, kırk senelik günâhları silinir."

 " Cuma günü üzerime yüz defa salâvât getirenin seksen senelik hatâlarını Allah'u Teâla afveder."

 " Allah'u Teâla'nın yeryüzünde gezen melekleri vardır.Ümmetimin üzerime getirdikleri salâtü selâmları bana ulaştırırlar. Getirdikleri salât-ü selâm bana ulaşır ulaşmaz ben de onlar için istiğfar ederim."

 " Üzerime salâvât getirenlere Kıyamet Günü şefaatçı olurum. Salâvât getirmeyenden ise uzağım."

"Kim altından kalkamayacağı güç bir işle karşı karşıya gelirse, üzerime çok çok salâvât-ı şerîfe getirsin. Çünkü Allah'u Teâla, üzerime getirilen salâvât-ı şerîfe sebebi ile onun sıkıntılarını, kederlerini giderir, rızkını çoğaltır. Allah'u Teâla'nın yardımı ile murâdına nâil olur."

 "Sabah ve akşamları onar defa:

[ Allahümme salli ve sellim âlâ seyyidinâ Muhammed] diyen kul şefâatime hak kazanmıştır."

 " Kim sabahleyin üç defa " Eûzu billahissemii Alîmi- mine'ş-şeytani'r-racim" der ve sûre Haşr'ın son üç ayetini okursa, akşama kadar 70 bin melek Cenâb-ı Hakk'tan o kimsenin afvını isterler. Akşam okursa fazilet ve ecri yine aynıdır."

Sabah ve akşamları yedişer defa:

 " Hasbiyallahû lâ ilâhe illâhu Aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü'l Arşi'l-Azîm. (Allah'u Teâla bana yeter. O'ndan başka bir ilah yoktur. Ben O'na güvendim. Çünkü O büyük Arş'ın da Rabbi'dir.) Diyen kul her murâdına nâil olur."

 " Günâhlarınız denizlerin köpüğü kadar olsa, fakat siz sabah ve akşamları:

" 'SübhânAllâhi ve bihamdihî' tesbihini derûnî bir aşk ve şevkle yüzer defa okursanız günâhlarınız af olunur."

 "Her gün İhlâs sûresini 50'şer defa okumayı âdet edinenlerin 50 senelik günâhı bağışlanır."

 

 

Bir cevap yazın