Kıyamet Alametleri, Büyük Alametler ve Küçük Alametler Nelerdir?

Kıyamet Alametleri Nelerdir?

Bir gün Peygamber (sav) ashabı ile birlikte oturuyordu. O sırada yanlarına orada bulunanların tanımadığı bir adam şeklinde Cebrail (as) geldi ve Allah Resulü'ne iman, İslâm ve İhsanın ne olduğunu sorduktan sonra, "Kıyamet ne zaman kopacak?" sorusunu yöneltti. Allah Resulü,

"Bu konuda sorulan kişi, sorandan daha bilgili değildir. Ancak sana kıyamet alâmetlerinden haber vereyim. Cariye, efendisini doğurduğunda, kim oldukları belirsiz deve çobanları yüksek binalar inşa etmede birbiriyle yarıştığında (kıyametin vakti yakındır). (Kıyametin kopacağı vakit ise) Allah'tan başka kimsenin bilmediği beş şeyden biridir." buyurdu.

Ardından Hz. Peygamber (sav)

"Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi sadece Allah'a aittir." ayetini okudu. Sonra soru soran adam döndü gitti. Hz. Peygamber, "Onu geri çağırın!" dedi. Baktılar ama kimseyi göremediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber, "Bu Cibrîl'di, insanlara dinlerini öğretmek için geldi" buyurdu.

Kıyamet Alametleri: Kıyamet metafizik zamanın başlangıcıdır. İnsan hayatını izafî ve uhrevî zamanın ahenginden doğan sermedî bir bütünlük içinde ele alan Kur'an'da, kıyamet göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir süre veya daha kısa bir zaman aralığı olarak değerlendirilmiştir. "Sâa", "kıyâme, kâria, vâkıa gibi isimlerle anılan bu hadise aniden gerçekleşecektir. Onun ne zaman vuku bulacağı da sadece Allah'ın bilgisi dahilindedir. Kur'an'da bu hususu vurgulayan pek çok ayetten birinde,

"Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. De ki: Onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu, vaktinde ancak O (Allah) ortaya çıkaracaktır. O göklere de, yere de ağır basmıştır. O,  size ancak ansızın gelecektir. Sanki senin ondan haberin varmış gibi sana soruyorlar. De ki: Onun bilgisi sadece Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar." buyrulur.

Büyük Alametler

Resûlullah (sav),

"Siz şu on alâmeti görmedikçe, kıyamet kopmayacaktır."

Buyurduktan sonra şunları saymıştır:

"Duman, Deccâl, Dâbbe, güneşin batıdan doğması, Meryem oğlu İsa'nın (as) yeryüzüne inmesi, Ye'cûc ve Me'cûc, doğuda, batıda ve Arap Yarımadası'nda olmak üzere üç büyük çökmenin yaşanması ve son olarak Yemen'den çıkıp insanları haşrolacakları yere sürecek bir ateş."

Bu hadiste buyrulanlara da büyük alametlerdir.

Bu tür alâmetler, yeryüzünde inkarcılığı yaymaya çalışan, mukaddes değerleri yok sayan ve şer faaliyetlerini destekleyen birtakım cereyanlar olarak okunmakta ve Müslümanlar onlara karşı uyarılmaktadır. Buna göre Deccâl, Dâbbe, Ye'cûc ve Me'cûc olağanüstü birer varlık ya da belli şahsiyetler olmaktan çok her dönemde şerri temsil eden tipler olarak anlaşılmalıdır.

Küçük Alametler

Kıyamet alâmetlerinden bahseden başka bir hadiste ise şöyle buyrulmuştur:

"İlim kaybolmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça, karışıklıklar ortaya çıkmadıkça, herc yani cinayetler artmadıkça ve elinizde mal çoğalıp taşmadıkça kıyamet kopmaz."

Benzer bir hadiste ise Allah Resûlü,

"Kıyamet alâmetlerinden bazıları şunlardır: İlmin kaldırılması, cehaletin artması, zinanın çoğalması, şarap içmenin yayınlaşması, erkeklerin azalıp kadınların çoğalması. O derece ki elli kadına bir erkek düşecektir." buyurmaktadır.

Din konularıyla ilgili olarak ilmin kaldırılması, cehaletin artması, zinanın çoğalması, şarap içmenin yayınlaşması, , herc yani cinayetler artması... Bütün bunlar da küçük alametlerdir.

Kaynak:
B50 Buhârî, Îmân, 37.
M7285 Müslim, Fiten, 39
B1036 Buhârî, İstiskâ, 27
B5231 Buhârî, Nikâh, 111
Lokman, 31/34, En'âm-31, Kâria-1, Vâkıa-1, A'raf-7

Selam ve Dua ile Kalın...

 

Bir cevap yazın