Kadir Gecesinin Önemi ve Yapılacak İbadetler

Kadir Gecesi

Kadir Gecesi İle İlgili Ayetler

Kadr Sûresi Türkçe Meali

  •  Bismillahirrahmanirrahim
  1. Biz Kur'an'ı Kadir gecesi indirdik.
  2. Kadir gecesinin ne olduğunu sana ne bildirdi?
  3. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
  4. O gece melekler ve Cebrail, Rablerinin izniyle her iş için arka arkaya iner dururlar.
  5. O gece tanyeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.

Kadir Gecesinin Önemi

Kadr kelimesi sözlükte "güç, hüküm, değer, şeref" gibi anlamlara gelir. Özelikle Kur'an'ın o gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sûre inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhân sûresinde, "Biz onu mübarek bir gecede indirdik." (44/3) buyrularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir.

Sûrenin ilk âyetinde; Kur'an'ın bu gecede, Bakara sûresinde de 2/185 ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir.

"Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve hakkı bâtıldan ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Onun için sizden kim bu aya erişirse oruç tutsun. Kim de hasta, yahut seferde ise diğer günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Sayıyı tamamlamanızı, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'a tazim etmenizi ister. Umulur ki şükredersiniz."
Bakara, 185

Buna göre Kadir gecesinin ramazan ayı içerisinde olduğu açıktır; ramazanın hangi gecesine denk geldiği konusunda farklı görüşler vardır. Bununla birlikte, Buhârî ve Müslim'in kaydettiği, Hz. Âişe'ye isnad edilen ve Alak sûresinde naklettiğimiz bir hadiste Hz. Peygamber'e ilk vahyin Ramazan'ın 27. geceside geldiği bildirilmiş; bu sebeple Kadir gecesinin Ramazan'ın 27. gecesi olduğu yönünde genel bir kanaat oluşmuştur. Bazı rivayetlere göre Kur'an bu ayın son on günü içinde inmeye başlamıştır.
(Kurtubî, XVI, 124.)

Kadir Gecesi İle İlgili Hadisler

Sahâbeden Ebû Saîd el-Hudrî'nin anlattığına göre,

"Resûlullah (sav) önceleri Ramazan'ın ilk on gününde itikâfa girerdi. Sonra ortasındaki on günde itikâfa girmeye başladı. Yirminci gece geçip de yirmi birinci geceyi karşıladığı zaman evine dönerdi. Onunla birlikte itikâfa girenler de evlerine giderdi. Ancak bir Ramazan ayında, evine dönmeyi itiyat edindiği gece mescitte kaldı. Bir ara, hasırı eliyle tutarak çadırın bir tarafına çekti. Sonra başını dışarı çıkararak cemaate şöyle seslendi:
"Ben, o Kadir gecesini aramak üzere Ramazan'ın ilk on gününde itikâfa girmiştim, sonradan ayın ortasındaki on günde itikâf yapmaya başladım. Ardından bana bu gecenin son on günde olduğu söylendi. Dolayısıyla sizden itikâfa girmek isteyen (tekrar) girsin!" Bunun üzerine cemaat de onunla birlikte itikâfa girdiler.

Resûlullah (sav),

"Bana, Kadir gecesi, tek sayılı (21, 23, 25, 27, 29) ve sabahında çamurlu su içine secde edeceğim bir gece olarak gösterildi." buyurdu.

Yirmi birinci gecenin sabahı namaza kalktılarında gökyüzünde tek bir bulut dahi yoktu. Derken bir bulut geldi ve birden yağmur yağmaya ve mescitte sular akmaya başladı."
( M2772 Müslim, Sıyâm, 216)

"Ebû Saîd el-Hudrî, Hz. Peygamber'in bahsettiği çamurlu suyu gözleriyle gördü. Resûlullah (sav) sabah namazını kıldırdıktan sonra alnında ve burnunun ucunda çamurlu su vardı. Anladı ki, o gece (Kadir gecesi), son on günün yirmi birinci gecesi imiş."
( M2769 Müslim, Sıyâm, 213; M2771 Müslim, Sıyâm, 215.)

Kadir gecesinin kesin olarak bildirilmemesi, insanların o gecede kazanacakları sevaplara güvenip diğer zamanlarda kulluk görevini ihmal etmelerini önlemek gibi bazı sebep ve hikmetlerle açıklanmıştır.

Müfessirler, "Biz onu Kadir gecesinde indirdik" diye 1. âyetteki "o" zamiriyle Kur'an'ın kastedildiği konusunda ittifak etmişlerdir. Kur'an'ın, zamirle anlaşılacak derecede apaçık bilinen, tanınan, şanı yüce bir kitap olduğunu göstermek için adının açıkça anılmadığı belirtilir. "Biz onu indirdik" ifadesinden, "tamamını indirdik" veya "indirmeye başladık" mânaları anlaşılabilir.

Âlemlerin çoğu, âyette "peyderpey indirdik" anlamındaki nezzelnâ yerine "indirdik" anlamındaki enzelnâ fiilinin kullanılmasını gerekçe göstererek burada Kur'an'ın tamamının ulûhiyyet makamından dünya semasına indirilmesinin söz konusu edildiğini ileri sürmüşlerdir. Bazı âlimler ise bu âyetle doğrudan Hz. Peygamber'e gelen Alak sûresinin ilk ayetlerinin kastedildiği kanaatindedirler. Her iki yoruma göre de söz konusu zaman diliminin Kur'an'ı Kerîm'in indirilişine sahne olduğu ve bu olayla büyük bir değer kazandığı için bu sûrede ona "leyletü'l-Kadr" denilmiştir.

"Bilir misin nedir Kadir gecesi?" meâlindeki 2. âyete cevap veren sonraki âyetlerde onun tarihinin açıklanması yerine bu gecenin önemi, insanlar için hayır ve bereketi üzerinde durulmuştur. Duhân sûresinde de Kur'an'ın "mübarek bir gecede" indirildiği belirtilerek hüküm ve hikmet içeren bütün işlerin bu gecede ayrıldığı, belirlendiği ifade edilir.
(Duhân 44/3-4)

"Biz onu mübarek bir gecede indirdik; biz daima uyarmaktayız."
Duhân-3

"Her hikmetli iş o gecede ayırt edilir."
Duhân-4

Müfessirlerin bir kısmı, Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğunu bildiren 3. âyetteki hakiki mânasında anlayarak bu gecede yapılan ibadet ve hayırların, içinde Kadir gecesinin bulunmadığı tam bin ayda yapılanlardan daha çok sevap getireceğini belirtirler. Başka bir yoruma göre buradaki bin sayısı çokluktan kinayedir. Nitekim birçok dilde olduğu gibi Arapça'da da bin rakamı büyük bir sayı söyleyerek çokluğu anlatmak için kullanılmaktadır. Şu halde bu âyette Kadir gecesinde yapılan ibadet ve iyiliklerin diğer bütün zamanlarda yapılanlardan daha çok sevap getireceği ifade edilmiş olmaktadır.

(Şevkânî, V, 555; İbn Âşûr, XXX, 459)

Burada Kadir gecesinin bin aydan hayırlı oluşunun başka bazı sebepleri açıklanmaktadır. Bu gece Allah'u Teâla'nın vereceği görevleri üstlenmek üzere melekler ve ruh yeryüzüne inerler. Müfessirlerin çoğunluğuna göre 4. âyetteki "ruh"tan maksat Cebrâil'dir. ( krş. Şuarâ 26/ 193-194).

Cebrâil meleklerden biri olmakla birlikte makamının yüksekliğini ve şanının yüceliğini göstermek üzere ayrıca zikredilmiştir. Ruha "meleklerin ileri gelenleri, meleklerin dışında Allah'ın görünmez ordularından bir ordu, rahmet" vb. mânalar verenler de vardır.
(Râzî, XXXII, 34; Şevkânî, V, 555).

5. âyette bu gecenin esenlik ve mutluluk gecesi olduğu ifade edilmiştir. Zira melekler gecenin başından itibaren tan yeri ağarıncaya kadar gruplar halinde inerek müminlere selâm verirler. Bu durum gecenin karanlığı çekilinceye kadar devam eder.

Kadir gecesinde Allah'u Teâla rahmân ismiyle tecelli etmekte, -Duhân sûresinin 4-6 âyetlerinden de anlaşıldığı üzere- bu tecelli en az bir yıl boyunca genel esenliğin devamını sağlamakta, düzeni ve dengeyi korumaktadır. Bu sebeple ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp mescidde itikâfa çekilir, vaktini daha çok ibadet ve tefekkürle geçirirdi.

(Buhârî, İ'tikâf, 1; Müslim, " İ'tikâf" , 1-5)

Dolayısıyla müminler için Kadir gecesini ibadetle ve dualarla ihya etmelidirler. Hz. Âişe bu gecenin nasıl ihya edileceğini Hz. Peygamber'e sormuş, o da

"Allah'ım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet! de" şeklinde cevap vermiştir
(Tirmizî, "Da'avât", 84; İbn Mâce, "Duâ", 5).

Kadir gecesinin dinimizde çok önemli bir yeri vardır. Ramazan ayında veya ramazanın son on gününde gizli tutulmasının birtakım hikmetleri sözkonusudur.

Kadir Gecesinin Hikmeti

Onları kısaca şöyle açıklayabiliriz:

a) Ramazan ayının her gecesini ihyâ etmek suretiyle ilâhi gufran ve rahmete daha çok erişmek,
b) Ramazan süresince daha çok arınıp ruhen yücelmek ve olgunlaşmak,
c) O gecede tecelli eden yüksek feyiz ve berekete nâil olabilmek için bir süre kalbi ve dili ibâdet ve zikre çevirmek,
d) Her geceyi Kadir Gecesi kabul edip Allah'a daha çok yaklaşmak...

Kadir Gecesinin Önemini Kur'â Altı Madde Halinde Açıklar.

1- Cihanı aydınlatan Kur'ân'-ı Kerîm bu gece Levh-i mahfuzdan dünya semasına inmiştir.

2- Bu gece, içinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan hayırlıdır ki bu, bir insan ömrünü içine alıp kapsamaktadır.

3- Sayısı belirsiz rahmet melekleri inerler de Allah'a gönül verip ibâdet eden kullara rahmet kanatlarını dokundururlar, aynı zamanda onların bağışlanması için dua ederler.

4- O gece büyük ruh melek Cebrâil de iner.

5- O gece meleklere, insanların rızıkları, ecelleri, kaza ve kaderleri bildirilir.

6- Kadir gecesi, sabahleyin fecir doğuncaya kadar hep, rahmet, esenlik, mutluluk ve gufrandır.

Peygamberimizin (sav) Müjdesi:

Sevgili Peygamberimiz (sav) Kadir gecesini ihyâ edenlere şu müjdeyi vermiştir:

"Kim Kadir Gecesi'ni, inanarak, sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek kalkıp ibâdet ederse, geçmiş günahları bağışlanır."

Ramazan ve Kadir Gecesinin Fazileti

Sevgili Peygamberimiz (sav) ramazan ayının fazilet ve hayrını överken şöyle buyurmuş ve aynı zamanda Kadir gecesinin önemine dikkat çekmiştir:

"Ey insanlar! Şüphesiz ki, çok büyük ve mübarek bir ay'ın gölgesi sizi gölgelendirmeye başlamıştır. Öyle bir ay ki, içinde bin aydan hayırlı bir gece vardır. Allah bu ayın orucunu farz, gecesinde kalkıp ibadet etmeyi nafile kılmıştır. Kim ramazanda hayır ve iyilikten bir şey işlerse, ondan başka bir farzı yerine getirmiş gibi olur. Kim de ramazanda bir farzı yerine getirirse, ramazan dışında yetmiş farzı yerine getirmiş olur. Ramazan sabır ayıdır. Sabrın ise, sevâbı Cennet'tir. Ramazan iyilik ve ihsan ayıdır. Mü'minin rızkının arttığı bir aydır. Kim bu ayda bir oruçluya iftar yemeği verirse, günahlarının bağışlanmasına vesile edinir ve boynunu Cehennem ateşinden kurtarmış olur. İftar yemeği yedirdiği kişinin sevâbının bir misli- hiçbir şey eksilmeksizin-ona verilir."

"Allah bu sevâbı, oruçluya iftar olarak bir hurma veya bir içim su veya bir tadım süt verene de verir. Bu öyle bir aydır ki, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu Cehennem ateşinden kurtulmaktır."
(İbn Huzayme)

Kadir Gecesini Nasıl İhya Etmeli

Gece kalkıp az miktarda olsa namaz kılmak. Namazlarda Fâtihadan sonra Kadir süresini okumak. Namaz dışında da Kadir süresini okumak.

"Allahümme inneke afüvvün kerimun tühibbül afve fâ'fü anni"

Kur'an-ı Kerim okunmalı.

Tebve İstiğfar Duası Yapılmalı.

İhtiyacı olan fakir ve yoksula yardım etmeli. Sadaka verilmeli.

Teravih namazı, gece namazı, kaza namazı ve teheccüd namazı kılmalı.

☆ Lâ ilâhe illallâh zikri söylenmeli...

Bol bol dua edilmeli...

Gecesi ve gündünüzünü de ibadetle geçirmeli...

Kadir Gecesinin Alametleri 

"Kadir gecesi açık ve mulayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar."
(Taberani)

"Kadir gecesi açık olur. Sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır."
(Taberani)

"Kadir gecesi sabah güneş şuasız olarak doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir."
(Müslim)

"Allah'u Teâla Kadir gecesi ümmetime hediye etti. Başka ümmete vermedi."
(Deylemi)

"Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allah'u Teâla, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar, Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri."
(Deylemi)

"Sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya edenin geçmiş günahları affolur."
(Buhari)

"Kadir Gecesi'nde bir kere Kadr sûresini okumak, başka zamanda Kur'an'ı Kerimi hatim etmekten daha sevapdır. Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdulillah, bir Lâ ilâhe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir. Bu gece koyun sağımı müddeti kadar (az bir zaman) namaz kılmak, ibadet etmek, bir ay bütün geceleri sabaha kadar ibadet etmekten daha kıymetlidir."
(Tefsir-i Mugni)

" Kadir gecesi üç defa "Lâ ilâhe illallah'" söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer."
(Tefsir-i Mugni)

Kadir gecesini hakkında hikmet ehli zatlar buyuruyor ki;

Kur'an'ı Kerim Levh-i mahfuza, Berat gecesinde bir defa indi. Levh-i mahfuz 7. kat semada, Cennet 6. kat semadadır. 1. kat semaya kadir gecesi inmeye başladı. 20 yılda indi. İlk (ikra) âyeti ile 23 yıl sürdü. İlk ayeti kerimeden sonra üç yıl âyet gelmedi.

Bu gecede bütün müminler afolur, yalnız şu beş sınıf insan afolmaz:

Kadir Gecesinde Beş Sınıf İnsan Afolmaz:

1- Falcılar, kâhinler yıldızname gibi kitaplara bakıp gelecekten haber verenler..

2- Büyü yapanlar ve yaptıranlar.

3- Ana-babaya âsi olanlar.

4- İçkiye devam edenler.

5- Zina edenler, namahrem kadınlarla düşüp kalkanlar.

Bunlardan yalnızca günahına tevbe edenler affı mağfiret olur bağışlanır.

Kadir Gecesi Ne Zaman

31 Mayıs 2019 Cuma günü Kadir gecesidir.

Kadir Gecesi Ramazan'ın 27. gecesidir.

Kadir Gecesinde Allah'u Teâla kullarına Rahman İsmi ile tecelli edecektir.

Rahman İsmi için tıklayınız

Tevbe İstiğfar Duası için tıklayınız

Kaynak: DİB Kuran Yolu Türkçe Meâli ve Tefsir - Hadislerle İslâm

Ramazan Ayınız ve Kadir Geceniz Mübarek Olsun...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 

Bir cevap yazın