İshak Peygamber Hayatı

İshak Peygamber Hayatı

İshak Peygamber Kimdir?

İshak Aleyhisselam İbrahim Peygamber'in Sare adlı eşinden doğmuş ikinci oğludur.

İshak Hz. İbrâhim'in ikinci oğludur; İsmâil'in annesi Hacer, İshak'ın annesi Sâre'dir. Kitâb-ı Mukaddese göre Hz. İbrâhim 86 yaşındayken İsmâil, 100 yaşındayken İshak dünyaya gelmiştir
(Tekvin, 16/16, 21/5).

Sare'nin çocuğu olmamıştı. Yüce Allah Sare'ye yaşlılığı zamanında Hz. İshâk'ı ona nasip etmiştir.

İbrahim Peygamber henüz hayatta iken İshak Aleyhisselam'ı Şam halkına peygamber olarak göndermiştir.

İbrahim Peygamber ölümü sonrasında da babasının yerine geçmiştir. Onun soyundan pek çok peygamberler gelmiş olup, en son onun soyundan gelen peygamber de alemlere Rahmet olarak gönderilen Allah'ın elçisi olan Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) olmuştur.

"Bunun üzerine Lût ona iman etti ve (İbrahim): Doğrusu ben Rabbim (emrettiği yere) hicret ediyorum. Şüphesiz O, mutlak güç ve hikmet sahibidir, dedi."
Ankebût, 29/26

Lût Peygamber, Hz. İbrahim'in kardeş çocuğudur. Peygamber olduğu dikkate alındığında, daha önce küfürde olup da iman getirdiği düşünülemez. Âyette Hz. İbrahim'i ilk tasdik edenin Lût aleyhisselam olduğuna işaret edilmektedir.

Hz. İbrahim'in zevcesi Sâre ve Hz. Lût ile birlikte, -kendi doğum yeri olduğu söylenen Küsâ köyünden Harrân'a oradan Şam'a gittiği ve nihayet Filistin'e, Lût Peygamberin ise Sodom denen yere indiği rivayet olunmaktadır. Âyet daha çok bu rivayete göre manalandırılmaktadır. Bununla birlikte, "Doğrusu ben Rabbime iltica ediyorum" şeklinde bir mana da verilmektedir.

Hz. İbrahim'e dünyada verilen mükâfatı, ateşten kurtarılması, âdil davranması, doğru ve yararlı işler yapmayı ilke edinmesi, her çağda saygıyla anılması, sonraki bütün nesillerin onu manevî önder ve rehber olarak görmeleri, Hz. İsmâil gibi gönlü saygıyla dolu bir evlâda sahip olması şeklinde özetlenmiştir"
(İbn Atıyye, IV, 314).

Kur'an'ı Kerim'de Rabbimiz İshak Peygamber'i 17 ayette zikredilmektedir.

"Nitekim Hz. İbrâhim kendisinin sonraki nesiller içerisinde iyilikle anılması için dua etmiş.
"Arkadan gelecekler içinde iyilikle anılmayı bana nasip eyle!" (Şuarâ-84)
Allah da duasını kabul ederek ona bu nimeti vermiş hatta onun dinine uymasını Hz. Peygamber'e emretmiştir.
(Nahl-123, Âli imran-95, Nisâ-125);

Bundan dolayıdır ki müslümanlar onu önder kabul eder, kendisini ve soyundan gelenleri hayırla anarlar. Yahudi ve hıristiyanlar gibi Ehl-i kitap da aynı şekilde ona ve soyundan gelenlere saygı gösterirler"
(Zemahşerî, II, 512)

İshak Hz. İbrâhim'in ikinci oğludur; İsmâil'in annesi Hacer, İshak'ın annesi Sâre'dir. Kitâb-ı Mukaddese göre Hz. İbrâhim 86 yaşındayken İsmâil, 100 yaşındayken İshak dünyaya gelmiştir
(Tekvin, 16/16, 21/5)

"İshak'ın, peygamber olması yanında "sâlihlerden biri" olarak da nitelenmesi, şanının yüceliğine delâlet eder"
(Şevkânî, IV, 464).

İbrâhim ve İshak'a "bereketlet verilmesi, ikisinin de dünya durdukça saygı ve övgüyle anılmaları, nesillerinin çoğalarak devam etmesi, İsrâioğulları'nın bütün peygamberlerinin İshak'ın soyundan gelmesi şeklinde açıklanmıştır.
(Zemâhşerî, III, 310; Râzî, XXVI, 159).

Rivayete göre;
"Hz. İbrâhim, oğlu İsmâil doğduğu zaman doksan dokuz yaşında, İshak doğduğunda ise 112 yaşında bulunuyordu"
(İbn Kesîr, I, 252).

"Tevrat'ta bu bilgi 86 ve 100 yaş şeklinde geçer"
(Tekvin, 16/6; 21/5).

"Rabbim! Bana iyilerden olacak bir evlât ver!"
Saffât-1000

Yüce Allah Hz. İbrâhim Peygamberin daha önce yapmış olduğu duasını kabul olmuştur.

İshak Peygamber

Yoksa, siz İbrâhim, İsmâil, İshak, Ya'kub ve torunların yahudi yahut hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz?" De ki: "Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?" Allah tarafından kendisine verilmiş bir kanıtı saklayandan daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir."
Bakara 2/140

"Ne zaman ki onları ve Allah'tan başka taptıklarını bırakıp çekildi, Biz de ona İshak'ı ve Yakub'u bahşeyledik ve her birini birer peygamber yaptık."
Meryem, 19/49

"Ona (İbrahim'e), İshak'ı ve fazladan bir bağış olmak üzere Ya'kub'u lütfettik; herbirini sâlih insanlar yaptık."
Enbiyâ, 21/ 72

"Ona İshak ve Ya'kub'u bağışladık. Peygamberliği ve kitapları, onun soyundan gelenlere verdik. Ona dünyada mükâfatını verdik. Şüphesiz o, ahirette de sâlihler (zümresin) dendir."
Ankebût, 29/27

"(Ey peygamber) Biz, Nuh'a ve ondan sonraki bütün peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Tıpkı İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyüb'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettiğimiz ve Davud'a Zebur'u verdiğimiz gibi."
Nisâ, 4/163

"Bundan başka ona (İbrahim'e) İshak ve Yakub'u ihsan ettik ve her birini hidâyete erdirdik. Nuh'u da daha önce hidâyete erdirmiştik. Onun soyundan Davud'u,Süleyman'ı, Eyyûb'u,Yusufu Musa'yı, Harun'u da. İşte iyi işler yapanları böyle mükafatlandırırız."
En'am, 6/84

"Bir de onu salîhinden bir peygamber olmak üzere İshak ile müjdeledik."
Saffat, 37/113

"Hem ona hem İshak'a bereketler verdik. İkisinin zürriyetinden de hem iyi olanlar var hem açık zulmeden de."
Saffat, 37/113

"(İbrahim'in) karısı dinliyordu, bunu duyunca güldü. Bunun üzerine ona İshak'ı müjdeledik, İshak'ın arkasından da Yakub'u."
Hûd, 11/71

"Hamd o Allah'a ki bana ihtiyarlık halinde İsmail'i ve İshak'ı ihsan buyurdu. Şüphe yok ki Rabbim muhakkak duayı işitiyor."
İbrahim, 15/39

Kuran'ı Kerim'de Rabbim İshak Aleyhisselam hakkında şöyle buyurmuştur:

"Kuvvetli ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yâkub'u da an"
Sâd, 38/45

"Gerçekten de onlar, bizim katımızda seçilmişlerden en hayırlı kimselerdendir."
Sâd, 38/47

İshak Peygamber Ölümü

İshak Peygamber'in Kabri

İshak Peygamber'in Kabri Nerededir?

İshak Peygamber altmış yaşında da iken vefat ettiği rivayet olunur. Babası Hz. İbrahim'in yatmış olduğu Filistin el-Halil şehrindeki mağaraya annesi Sare ve babası İbrâhim peygamberin yanına defnedilmiştir.

Selam ve Dua ile Kalın....

 

Bir cevap yazın