İnsan, Din ve İman Nedir?

İnsan!..

İnsan'ın Kainatta'ki Rolü Neresi...

Allaha kulluk için yaratılmış kainattaki canlı varlıklardan biriside insandır.

Nitekim İnsan Sûresinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

"Gerçekten insan üzerine uzun bir zaman geçti. Oanılır (kayda değer) birşey değildi."

İnsan sûresi : 1. Ayet

"Çünkü biz insanı birtakım katkılarla  karıştırılmış bir nutfeden yarattık. Onu evire çevire sınayalım diye işiten ve gören yaptık."

İnsan sûresi: 2. Ayet

Allah'u Teala'nın bana kulluk etsinler diye yarattığı canlı varlıktır.

Rabbim Zariyat sûresi : 56. Ayetinde buyuruyor ki;

"Ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım."

Allah'u Teala insana akıl ve irade vermiş insanlara. İnsan, "Eşref-i mahlukat" olmuştur böylelikle.

BismillahiRahmanirRahim

"Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir."

Ahzab sûresi: 72. Âyet

"Andolsun biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık."

İsra sûresi : 70. Ayet

Din Nedir?

"Şüphesiz Allah katında din İslâm'dır."

Âl-i İmran : 19. Ayet

Din duygusu insanda doğuştan oluşur. İnsan da bulunan bu din duygusu da ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem'den sonra da ilahi vahiyle bildirilmiştir.

"Hakk'a yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler."

Rum sûresi : 30. Ayet

Sevgili peygamberimiz (sav) bir hadisinde şöyle buyuruyor:

"Her çocuk fıtrat üzerine doğar."

İman Nedir?

Bir insanı mutlu ve huzura kavuşturan  güven içinde hayatını sürdürmesine yardım eden şey onun inancıdır. İnsanlar imanları sayesinde ayakları sağlam basabilecekleri bir zemini mutlak bulmaktadırlar.

İmanın Tanımı Yapacak Olursak:

İman: "Allah'ın, Hz. peygamberimiz (sav)'e bildirdiği haberleri ve hükümleri kabul edip bunların doğru olduğuna gönülden inanmaktır."

Bir kimse Hz. Peygamber (sav) Efendimizin getirdiklerini kalbiyle tasdik ediyorsa o kimse Allah katında mümin bir kuldur. İman konusunda ise kişinin iman edilmesi gerekli olan tüm hususları kalben tasdik etmesi diyoruz. Amma velakin kalplerden geçeni Allah'tan başkası bilemez.

İman İkiye Ayrılır :

1.Taklidi İman

Kişinin iman esaslarına aile ve çevredeki insanlardan görüp duyarak yaptığına taklidi iman denilir.

2.Tahkiki İman:

İnsanın imanını delillerle berabar araştırıp inceleyip bilgi sahibi olması ve derin kavrayışlara dayandırmasına denilir.

İmanın Şartları

1. Ben iman ederim Allah'a

2. Meleklerine

3. Kitaplarına

4. Peygamberlerine

5. Ahiret gününe, Kadere, Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna.

6. Ölümden sonra dirilişin hak olduğuna.

İman ettim.

İman'ın Özü...

Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet...

Kelime-i Tevhid

Lâ ilahe İllâllah Muhammedun Rasulullah.

Allah'tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sav) Allah'ın Rasûludur...

Buyrun imanlarımızı yeniden tazeleyelim:

Kelime-i Şehâdet:

Eşhedü Enla İlâhe İllâllah ve Eşhedü  Enne Muhammeden Abdühü ve Rasûlüh.

Ben şehâdet ederim ki; Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine Şehadet ederim ki; Hz. Muhammed (s.a.v) O'nun kulu ve Rasûludur.

İnsan İmanı Açıdan Dört Vasfı Vardır.

Bunlar Şöyledir.

1. Mümin

Peygamberimiz s.a.v Efendimizin Allah'tan alıp insalara ulaştırdığı dini kabul eden ve buna gönülden iman eden yanu inanan kişiye mümin denilir.

Mümin Bir Kul:

 Allah ve Rasulune düşman olanlarla dostluk kurmaz.

• Kazandıklarını Allah yolunda İnfak eder.

• Namazını kılar,orucunu tutar.

• Allah'tan başkasına boyun eğmez.

• Yalnızca Rabbine güvenir.

• Bütün insanlara iyiliği emredip, kötülüklere engel olmaya çapa gösterir.

• Allah'ın ayetleri okunduğunda imanı artar.

• Allah'ın adı anıldığı zanan yüreği titrer.

Bunlara sahip olan mumin kullar ahiret yurdunda cennet ve oradaki birçok güzelliklerle mükafatlandırılacaktır.

2. Münafık

İnanmadığı halde kendinin mümin biri gibi gösteren kişiye de münafık denilir.

• Münafık olan insan müminlerin yanında kendini inanmış gösterip kendi yandaşı olan kişilerin yanında ise Allah ve mümin kulları alaya alır adeta...

• İçden içe müminlere kin duyar.

• Hiç istemediği halde sırf kendi maddi çıkarları için namaz bile kılarlar.

• İnanarak değil sadece gösteriş olsun diye Kuran okurlar.Kuranı kasıtlı bir biçimde tamamen yanlış yorum yaparlar.

• Bunlarda kötülüğü emredip,iyiliklere engel olmaya çalışırlar her daim.

• Münafık cimri ve kibirli insandır.

• Sözünde durmaz.

• Emanete hıyanet eder.

• Yalan söyler.

• Haksızlık yapar.

• İki yüzlü insanlardır.

• Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz.

• Bu dünya aleminde münafiklar mümin muamelesi görse de ahiret yurdunda Kafir'dir. Ahirette yeri cehennemdir.

En tehlikeli insan grubu "Münafiklardır." Çünkü; İki yüzlü davranıp insanı aldatırlar.

Dünya coğrafyasında da münafıklar İslam ümmeti için kafirlerden daha tehlikeli konumdadırlar.

Rabbim şerlerinden bizleri Mlmuhafaza buyursun...

"Şüphesiz ki; münafiklar, cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın."

Nisa Süresi : 145. Ayeti Kerim'e...

3. Kafir

Peygamberimizin (sav) Efendimizin Allah'tan alıp insanlara ulaştırdığı dini kabul etmeyip direk inkâr eden kişilere de Kafir denilir.

• Kafir Allah'ın ayetlerini peygamberlerini,

• Peygamberlerin tebliğ ettiklerini,

• Kur'an'ı

• Melekleri,

• Öldükten sonra sonra dirilmeyi,

• Ahireti inkar eden kişilerdir.

• Allah isim ve emirleriyle resmen alay ederler.

• Peygamberlerin yalan söylediğini

• Kur'an'ın Allah tarafından gönderilmediğini,

• Ölümle beraber herşeyin son bulacağını söylerler.

"Fakat ayetlerimizi inkâr etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın meleklerin ve bütün insanların lâneti onların üstünedir. Onlar ebedi olarak lânet içinde kalırlar. Artık ne kendilerinden azap hafifletilir, ne de yüzlerine bakılır."

Bakara Süresi : 161-162. Ayetleri

4. Müşrik

Kafirlerden bazıları Allah'ın eşi, benzeri, ortağı ya da çocuğu olduğuna inanmaktadırlar.

Onların bu inancına şirk, kendilerine de Müşrik denilir.

Müşrikler Allah'ın varlığını inkar etmezler de Ondan başka ilahların olduğuna inanıp onlara tapmaktadırlar.

Fatiha Sûresi

  1. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
  2. Hamd O âlemlerin Rabbi,
  3. O Rahman ve Rahîm,
  4. Hesap gününün sahibi olan Allah'a mahsustur.
  5. Yalnız Sana ibadet eder ve ancak Senden yardım dileriz.
  6. Bizi dosdoğru yola ilet,
  7. Kendilerine, nimet verdiğin kimselerin yoluna; gazâba uğrayanların ve sapıklarınkine değil.
    Amin...

Bir Ayet:

Hûd -112

"Feztakim kemâ ümirte."

"Emrolunduğu Gibi Dosdoğru Ol"

Es-Selâmu Aleyküm ve Rahmetullah.

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

www.acikve.net

www.instagram.com/acikvnet

www.twitter.com/acikve_net

www.facebook.com/acikvenetinternet

Bir cevap yazın