İmam Âzam-Ebû Hanîfe Kimdir?

İmam Âzam-Ebû Hanîfe

Asıl adı Numan b. Sabit olup İmâm-ı Âzam veya Ebû Hanîfe diye bilinir, (h.80/m.699) Kûfe'de doğdu. Yaşadığı devir, Emeviler ve Abbasiler zamanında isabet etmektedir. Ticaretle uğraşan, parlak bir zekâya sahipti. Vakarlı, mütevazı ve üstün anlayış sahibiydi. İtikadî esasları savunmayı gaye edindi. Hocası, Kûfere'y ekolünün üstadı kabul edilen Hammad b. Ebû Süleyman'dır. Mekke'de dönemin ileri gelen ilim adamlarıyla görüş ve fetvalarını tartışma imkânı buldu. Bu temasları, bilgi birikimine ve fikhî meselelere bakış açısına katkı sağladı. İslâm'da hukukî düşüncenin ve ictihad anlayışının gelişmesini sağladı. Görüşleri, zamanla Ehl-i sünnet anlayışının şekillenmesine yardımcı oldu. Kıyas metodunu sıkça kullanan Ebû Hanîfe'nin derslerine her bölgeden öğrenciler katıldı ve etrafında geniş bir ders halkası oluştu. Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Züfer gibi talebeler yetiştirdi. İlmi birikimi Hanefî Mezhebi, bu mezhebe mensup kişiler de Hanefî diye adlandırıldı. El-Fikhü'l-ekber, el-Fıkhü'l-ebsat, er-Risâle, el-Vasıyye en önemli eserleridir. Bağdat'ta (h. 150/m. 767) 68 yaşında vefat etti, orada defnefildi.

İmam Ebû Hanîfe Sözleri

Ebû Hanîfe'nin Allah, tevhid, kader ve iman hakkındaki görüşleri:

İmam Âzam-Ebû Hanîfenin İtikadi Görüşleri:

Ebû Hanîfe demiştir ki:

"Bir kimsenin Allah'ın isimleri dışında başka bir isimle Allah'a duâ etmesi câiz değildir. Câiz olup emredilen duâ Allah Teâla'nın şu sözüyle sâbittir:

"En güzel isimler, Allah'ındır. O halde O'na o isimle duâ edin (yalvarın). O'nun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar, yapmakta olduklarının cezâsını göreceklerdir."
A'raf-180

Ebû Hanîfe demiştir ki:

"Hiç kimse, Allah Teâla'nın zatı hakkında bir şey diyemez. Aksine O'nu kendisini nasıl vasıflandırmışsa, öyle vasıflandırmalıdır. Allah Teâla hakkında kendi görüşüne göre bir şey söylememelidir. Âlemlerin Rabbi olan Allah Teâla, türlü kusur ve noksanlıktan münezzehtir."

Ebû Hanîfe demiştir ki:

"O'nun sıfatları zâti ve fiilîdir. Zâti sıfatlar: Hayat, kudret, ilim, kelâm (konuşma), sem'i işitme), basar (görme) ve irâdedir. Fiilî sıfatlar: Yaratma, rızık verme, inşâ, ibdâ ve sun'dur. Bunun dışında ne kadar fiilî sıfatı varsa, dâima hem onların, hem de sıfatların sahibidir."

Adamın birisi Ebu Hanife'ye gelerek onunla kader hakkında tartışmaya başladı. Ebu Hanife ona:

"Kadere çok dalan, tıpkı güneşin içine baktıkça şaşkınlığı artan kimse gibi olduğunu bilmez misin?" dedi.

Ebû Hanîfe der ki:

"Allah Teâla, daha olmadan önce var olacak şeyleri ezelde bilir."

Ebû Hanîfe demiştir ki:

"Allah Teâla, olmayan şeyi olmadığı halini de bilir. Onu varettiği zaman onun nasıl olacağını da bilir. Allah Teâla varolan şeyi, varlığı halinde bildiği gibi, onun nasıl yok olacağını da bilir."

Ebû Hanîfe der ki:

"Allah Teâla'nın yazdığı kader, Levh-i Mahfuz'dadır."

Ebû Hanîfe demiştir ki:

"Bizler, Allah Teâla'nın:

" Yaptıkları her şey kitaptadıŕ. Küçük-büyük, her şey yazılmıştır."

Emri gereği;

"Allah Teâla'nın kaleme yazmasını emrettiğini, kalemin de: "Ne yazayım ya Rab?" dediğini, Allah Teâla'nın: "Kıyâmet gününe kadar olacak olanları yaz" dediğini ikrar ederiz."

Ebû Hanîfe demiştir ki:

"Dünya ve âhirette her şey, ancak O'nun dilemesi ile olur."

Ebû Hanîfe demiştir ki:

"Îmân, ikrar ve tasdiktir."

Ebû Hanîfe demiştir ki:

"Îmân ne artar, ne de eksilir."

İslâmda Dört Mezhep İmamı vardır.

İmam Âzam-Ebû Hanîfe o imamlardam birisi olup Hanefî mezhebinin kurucusudur.

Dünya genelinde en çok Hanefî dine mensup müslümanlar vardır.

İmam Âzam-Ebu Hanîfe Türbesi

Bağdat-Irak Azamiye Külliyesi

5 Ağustos 2019 - 767 Bağdatta vefat eden İmam Âzam-Ebu Hanîfe'yi ölüm yıldönümünde rahmetle, şükranla, minnetle yadediyoruz.

Bir cevap yazın