Hz. İdrîs Peygamberin Hayatı

Hz. İdrîs Peygamber

Hz. İdrîs Aleyhisselam Kur’an’ı Kerim’de ismi geçen 25 peygamberlerden birisidir. Büyük peygamberlerden olan Hz. İdrîs aleyhisselam Hz. Şit aleyhisselamdan sonra peygamberlik görevini yapmıştır. İdrîs peygamber ilim, hikmet sahibi, sahifelerinde semavî sırlar, ruhanîlere hükmetmenin yöntemleri, varlıkların özellikleri gibi konulara dair bilgiler vardı. İlk yazıyı yazan, ilk elbiseyi giyen, demiri ilk keşfeden insan Hz. İdris peygamberdir. Dünyada 360 sene bir ömür sürdüğü rivayet olunur. Sonrasında Allah’u Teâla Hz. İdris peygamberi göklerde yüksek bir makama çıkarmıştır.

Yüce kitabımız Kur’an’ı Kerim’de Hz. İdrîs peygamberle ilgili olarak Meryem sûresi 56-57 ve Enbiyâ sûresi 85-86 ayetlerde şöyle buyrulmuştur:

“Kitapda İdrîs’i de okuyarak an. Hakikaten o, pek doğru bir insandı ve bir peygamberdi.”
Meryem-56

“Onu üstün bir koruma getirdik.”
Meryem-57

İdrîs asıl adı Uhnûh olup Hz. Nûh’un üçüncü batından dedesidir. Hz. Şît’den sonra kendisine otuz sayfa vahiy indirilerek peygamberlik görevi verilmiştir. Kitaplı dinlerde ortak rivayet ve inanışa göre İdrîs ilmin, medeniyetin ve aklî sistemlerin ilk kurucusudur. “Remil ilmi, hey’et, nücûm, hesap, tıp, nebatların sırları, garip sanatlar, yazı yazmak, dikiş dikmek, terazi kullanmak gibi meslek ve sanatları İdrîs icat etmiştir. Sahifelerinde semavî sırlar, ruhanîlere hükmetmenin yöntemleri, varlıkların özellikleri gibi konulara dair bilgiler vardı. Çok sayıda talebesi olan İdrîs demiri keşfedip ondan aletler yapmış, ziraatı geliştirmiş, deri ve kumaşlardan elbise dikmiştir”
(Ömer Faruk Harman, ” İdrîs”, DİS, XXI, 480).

İdrîs’in “üstün bir konuma getirilemesi” ile muhtemel onun yukarıda açıklanan özellikleri kasdedilmiştir. Bu ifadeyi, onun manevî alemde (göklerde) müstesna yerlerde bulunduğu şeklinde anlamak da mümkündür; bu mânayı destekleyen rivayetler vardır.

“İsmâil’i, İdrîs’i ve Zülkifl’i de yâdet. Hepsi de sabreden kimselerdendi.”
Enbiyâ-85

“Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi kimselerdi.”
Enbiyâ-86

Hz. İdrîs ruhunu arındırıp ilme ve hikmete kavuşmak gayesiyle uzun süre nefis terbiyesi için çaba sarfettiği bildirilmektedir.
(İbn Âşûr, XVII, 129;)
Bir cevap yazın