Hayat Kitabımız Kur'an'ı Kerim

Kur'anı Kerim

"Allah kelamı olan Kur'an'ı Kerim, kendisini her şeyden önce hidayet rehberi ve rahmet kaynağı olarak tanımlar."

Dünya ve ahiret mutluluğuna erişmek ancak ona tâbi olmakla mümkün olur.

Peygamber Efendimiz s.a.v çok vecîz ve belîğ ifadelerle Kur'an'ı Kerim'i bize şöyle tanıtır:

"Kur'an, öyle bir Kitab'tır ki; vuku bulacak her türlü fitneye karşı insanı selamette kılar. Önceki insanların haberlerini, sonrakilerin durumlarını, insanlar arasında varılacak hükmü ihtiva eder. Hak ile bâtılı ayırt eder. Bìhude bir şey olmayan, kendini terk eden azgını Cenâb-ı Hakk'ın helak ettiği, onun dışında hidayet arayanı, Allah'ın dalalete düşürdüğü bir kitap'tır o. Mevlâ'nın dosdoğru ipi, zikr-i hakîmi, Sırât-ı müstakîmidir. Kendisine bağlayan arzular sapıtmaz. Onunla diller yanılmaz. Âlimler kendisine doymaz. Çok tekrardan dolayı tazeliğini aslâ kaybetmez (okuyan usanmaz). Üstünlüğü ve mucize oluşu katiyen nihayete ermez. Cinlerin dinledikleri zaman 'Gerçekten biz, hayranlık veren bir Kur'an dinledik' demekten kendilerini alamadıkları Kitab'tır o. Kendisiyle konuşanlar doğru söylemişlerdir. Onunla hüküm verenler isabet etmiş ve âdil davranmıştır. Onu tatbik eden ecir görür. Ona çağıran dosdoğru yola hidayet olunmuştur. " İlâhî vahiy, Rabbânî sözdür o!"

Elbette Kur'an'ı Kerim'in bu özelliklerden gerek bireysel gerekse toplumsal anlamda istifade edebilmek için tilavet edilen Kur'an âyetlerini mutlaka anlamak, üzerinde düşünmek ve hayatımıza aktarmak gerekir. Kur'an'ı Kerim'in asıl indiriliş gayesi de budur.

Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurur:

"Bu Kur'an, âyetlerini düşünenler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitapdır."

Kısacası, Kur'an'ı Kerim bizim hayat kitabımız, kulluk rehberimiz, öyle olmalıdır.

Kaynak: Bakara, 2/2, 185, En'âm, 6/157-158, A'raf, 7/52. Dârimî, Fedâilü'l-Kur'an, 1. Sâd, 38/29

Selam ve Dua ile Kalın.

Bir cevap yazın