Fatiha Suresinin Okunuşu ve Anlamı

 

Fathiha Suresinin Okunuşu
1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
3- Errahmânir'rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Fatiha Suresinin Anlamı
1- Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
2- Hamd o âlemlerin Rabbi,
3- O Rahmân ve Rahim,
4- O, din gününün maliki Allah'ın.
5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.
6- Hidayet eyle bizi doğru yola,
7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların
ve o sapmışların yoluna değil.

Fatihanın Gayesi Nedir? 

Kur'ân-ı Kerîm'in Fâtiha'sı da bir mukaddimedir ve bu mukaddimede Kur'ân-ı Kerîm'in gayesine yedi kısa âyetle işaret olunmuştur. Bu bakım­dan Fatiha, Kur'ân-ı Kerîm'in tümüne muâdil bir sûre olarak kabul edilir. Yani Kur'ân-ı Kerîm'in gayesi ne ise, bu gaye, Fatiha sûresinde gösteril­miştir.Bir cevap yazın