Eti Yenmeyen Haram Olan Hayvanlar

Eti Yenmeyen Hayvanlar

Eti Haram Olan Hayvanlar

Kur’an’ı Kerîm’de, kâinatta bulunan her şeyin, insanın faydasına sunulduğu, “tayyibât”ın (temiz ve hoş olan şeylerin) helâl, “habâis”in (kötü ve iğrenç olan şeylerin) haram olduğu belirtilir.

Bu anlamda,

De ki: “Bana vahyolunanda bu haram dediklerinizi yiyen kimse için haram edilmiş bir şey bulamıyorum. Ancak leş veya akıtılmış kan, yahut domuz eti -ki o gerçekten pistir- yahut Allah’tan başkası adına açık bir günahla kesilmiş hayvan olursa, bunlar haramdır. Fakat her kim mecbur kalırsa başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zaruret miktarını aşmamak üzere bunlardan yiyebilir.” Şüphesiz senin Rabbin çok bağışlayan, merhamet edendir.
En’âm-145

En’âm Sûresi 145. âyetiyle eti yenilen hayvanlar konusunda genel kaideler bildirilmiştir.

Daha sonra inen âyette ise boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek veya boynuzlanarak can vermiş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile dikili taşlar (putlar) üzerine boğazlanan hayvanların haram kılındığı bildirilmiştir.
Mâide, 5/3

Ebu Hüreyre’den Hz. Peygamber’in kirpi hakkındaki,
“O habâisten (pis şeylerden) birisidir.” Hadisini duyduğunu bildirdirmiştir.

Peygamber Efendimiz, “yılan, akrep, fare ve kargayı zararlı hayvanlar olarak nitelemiştir.”
(İM 3249 İbn Mâce, Sayd, 19; HM26272 İbn Hanbel, VI, 210.)

Dolasıyla pençeli olmasına rağmen genellikle pislikle beslenen karga, yılan, akrep ve farenin yenilmesi yasaklanmıştır. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz, tedavi amacıyla kurbağadan istifade ettiğini belirten bir doktora, bu amaçla da olsa kurbağaları öldürmesini yasaklamıştır.
(D3871 Ebû Dâvûd, Tıb, 11; 3223 İbn Mâce, Sayd, 10.)

Peygamber Efendimiz s.a.v, insanlara dinlerini anlatırken değişik yiyecek ve hayvan ürünleri konusunda kendisine soru soranlara açıklayıcı bilgiler verdi. Bir defasında yağ ve peynir yemenin hükmü ile yabani eşek derisinden mamul elbiseleri giymenin hükmü uygun olup olmayacağı sorulduğunda Hz. Peygamber,

“Helâl, Allah’ın Kitabı’nda helâl kıldıklarıdır. Haram da Allah’ın Kitabı’nda haram kıldıklarıdır. Hakkında bir şey demedikleri ise müsamaha gösterdiği (mubah) şeylerdendir.” cevabını verdi.

Hz. Peygamber ashâbına, normalde etleri yenilen ancak pis şeyler yiyerek beslenen ve genel bir tabir ile “cellâle” olarak isimlendirilen kara hayvanlarının hem etinin yenilmesini hem de sütünün içilmesini yasaklamıştır.
(D3785 Ebû Dâvûd, Et’ıme, 24; T1824 Tirmizî, Et’ıme, 24.)

İbn Abbâs’tan nakledildiğine göre,

Resûlullah (sav) azı dişi olan yırtıcı hayvanlar ile avını pençesiyle parçalayan kuşları(n yenilmesini) yasakladı.
(M4996 Müslim, Sayd, 16)

Kurt, ayı, aslan, kaplan, pars, tilki, sincap, samur, sansar, maymun, sırtlan, fil, köpek, kedi, keler, gelincik türü azı dişleriyle ve kaparak avlayan parçalayan, kendisini koruyan hayvanların etlerinin yenilmesi haramdır, yasaklanmıştır.

Kerkenez, çaylâk, kartal, kuzgun, akbaba, alaca, karga, yarasa, atmaca, şahin türü hayvanların etlerini yemek haramdır ve de takrimen mekruh olur.

“Hz. Peygamber temiz hayvanlardan sayılan, binek ve süs hayvanı olarak yaratılan” atın etinden faydalanmayı ise savaş ve taşımacılık gibi ihtiyaç durumları hâriç serbest bırakmıştı.”
(B5520 Buhârî, Sayd, 27; N4426 Nesâî, Dahâyâ, 33.)

İmam Azam’a göre atlar savaşta kullanılan değerli hayvanlardır. Atın etini yemeyi takrimen mekruh görmüştür. Diğer iki imama göre de, tenzihen mekruh olur.

Eşek Eti Yemek Haram mı?

Eşek Sütü İçmek Haram mı?

Bir grup rivayete göre: Hz. Peygamber’in ehli eşek etini yasaklanmasıyla ilgilidir. Rivayetlerin bir kısmında ehli eşek etinin yasaklanmış olduğu mutlak olarak zikredilmişken, bazı rivayetlerde yasağın bağlamı da açıklanmıştır. Hayber’in fethinde bir sahabi Hz. Peygamber’e gelerek eşekler yenildi, eşekler tüketildi, eşekler kalmadı diye üst üste şikâyetlerde bulunmuş ve sonunda Hz. Peygamber eşeklerin necis olduğunu açıklamış ve tencerelerin dökülmesini hatta çömleklerin kırılmasını emretmiştir.”

(Bk. Buhârî “Zebâîh” , 28; Müslim “Sayd” , 22-35; Nesâî, “Sayd” , 31; Ebu Dâvûd “Et’ime”, 34)

“Eşekler yük taşıma aracı olduğu için yasaklanmıştır.”
(Müslim “Sayd” , 25, 32).

“Eşekler pislik yedikleri yani fıkhi terimlr cellâle oldukları için yasaklanmıştır. Bir rivayette yer alan, onların “rics” veya “necis” olduğu açıklanması” ve başka bir rivayette belirtilen, onların cellâle oldukları için yasaklanmış olduğu ifadesi” bu görüşü destekler.

(Müslim “Sayd” , 34).
Ebu Dâvûd “Et’ime”, 34)

Eşek eti ile ilgili hükmü Peygamber Efendimiz s.a.v yasaklamıştır. Hayber’in Savaşında Hayber fethi gerçekleşince orada ele geçirilen eşekler kesmişler ve eşek etlerini kazanlara koyup kaynatıp yiyeceklerdi. Peygamber Efendimiz s.a.v diyor ki; Kuran bir misli bana verilmiştir. Eşek sütü size haramdır. Kaynatılıp haşlanan eşek etleri dökülüyor ithaf ediliyordu…

Soru: Eşek eti yenilir mi?

Cevap: Eşek eti yenilmez.

Eşek etinin hükmü nedir?

Eşek eti yemek dinen mekruh görülmüştür. Eşek eti yenilirse günaha girilir.

Eşek sütü hükmü nedir?

Hayvanların sütü etine tabidir. Eti yenilebilen hayvanların sütü de içilebilir. Eti yenilmeyen hayvanların sütü de içilmez. Dolayısıyla eşek sütü de içilmez mekruhtur.

Eti yenmeyen eti haram olan hayvanın sütüde haramdır. Eşek sütü de dinen mekruhtur içilmez.

Allah’u Teâlâ hiçbir derdin dermanını haram kıldığı şeylerde yaratmamıştır. Haram olan hayvanın etinden tedavi amaçlı olsa da kullanılması caiz değildir.

Hz. Peygamber (sav); Ehlî eşeklerin yenilmesini “habâis” kategorisinde gördüğü yasaklamıştı.

Ehli eşeklerin ve anaları da eşek olan katırların eti de haramdır yani takriben mekruh hükmündedir.

İmam Malike göre; ehli eşeklerin etleri mekruh, diğer bir rivayete göre ise haram hükmündedir.

Eşek eti haram olan hayvan olduğu için sütü de haram olur.

Tedavi amaçlı olsa da eşek sütü içmek caiz değildir yani uygun görülmez.

Selâm ve Dua ile Kalın…

 

 


"Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen bir HİÇ ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl çömleği tutan dışındaki biçim değil içindeki boşluk ise, insanı ayakta tutan da benlik zannı değil, hiçlik bilincidir." Hz. Mevlana

Bir cevap yazın