Esmaül Hüsna İsminden Allah

Allah’ın Esması

Allah İsminin Arapça Yazılışı

Allah : الله

Ya Allah : يا الله

Lâ ilâhe illallah

Arapça yazılışı : لَا اِلَهَ اِلَّا الله

Anlamı : Allah’tan başka ilâh yoktur.

Kelime-i Tevhid

“Lâ ilâhe illalah Muhammedur Rasullûllah”

Kelime-i Tevhid Arapçası yazılışı:

لَا اِلَهَ اِلَّا اللهْ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللهْ

Anlamı : Allah’tan başka ilâh yoktur.
Hz.Muhammed s.a.v onun kulu ve elçisidir.

Allah Esmasının Anlamı

Bu esma yüce Allah’ın Celal ve Zat ismi olarak bilinir. Allah’ın 99 isminden biri olan cami, ismi şerifinin anlamı toplayıcı demektir. Bu 99 isimlerinin de sıfatların da sırrı, tecellisi, hikmeti bu esmada biraya gelmiştir.

Allah ismine lafza-i celal denilir. Tüm diğer isimler ise lafza-i celal ismine sıfat olmaktadır. Lâkin o hiç bir isme sıfat olamaz.

Allahالله : Yalnızca O’na ait olan özel bir isimdir.

Allah : O vardır. O’ndan başka ilâh yoktur.

Allah : En güzel isimlere ve sıfatlarla sahip olan O’dur. Varlığı ezelden ebedi olan bütün övgü ve şükürlere tek layık olan yüce yaratıcımız Allah’tır.

Allah : Allah’ın isimlerinin sultanı Allah ismidir.

Allah : اللَّهُ

Allah Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 66

Zikir Günü: Pazar

Zikir Saati: Güneş

Sabah gündoğdu vakitte

İkindi güneş tepe noktası vaktinde

Bu esma-ı şerif ‘Ya Allah’ diye zikredilip okunur.

Allah ismini telafuz ederken ise Allah esmasını tek başına söylemek bu zikre uygun olmayacağı için, ona nidâ olarak şu şekilde hitap edip onu anmak güzel olur.
Ona ‘Ey’ ya da ‘Ya’ başına getirilerek anılarak söylenilmesi gerekir.

Ey Allah! Ya Allah!

Şeklinde telavuz edilerek söylenir, zikredilir.

Lale Allah’ı temsil eder. Lale ismi arapça olarak yazılırsa ozaman onunda ebced değeri 66 olur.

Lale : لاله

Ebced Değeri : 66

İslamın simgesi sembolü olan hilâl kelimesininde ebced hesaplanmasındaki;

Hilal : هلال

Hilal: Ebced Değeri: 66’dır.

Allah Esması

Allah İsminin Tefekkürü

Allah Esması Sırları

Ya Allah Ya Bismillah diyerek söze başlıyalım:

Allah ismi şerifi arapça bir kelime ve yapısındaki özellik nedeniyle, Allah ismindeki her harf kaldırılmış olsa dâhi anlamı bozulmayan tek kelimedir.

“Allah! O’ndan başka ilâh yoktur…”
Bakara, 2/255

Allah : الله

Bu ismin başındaki elif kaldırılmış olsa dâhi, “lillâhi” diye okunur. Bunun anlamı da “Allah için, Allaha ait” manasına gelir.

“Göklerde ne var, yerde ne varsa, hepsi Allah’ındır…”
Bakara, 2/284

Allah ismindeki birinci harf olan “elif” ve “lâm” kaldırılacak olsa dâhi “lehû” oluyor. lehû ise “O’nun” anlamına geliyor.

“Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur…”
Bakara, 2/255

Lafzatullahtaki ikinci harf olan lâm kaldılrılacak olsa “he” harfi kalmış olur.

He harfinin sırrı gizemi ise;
He harfinin mahreç kurallarındaki çıkış yeri göğüs kafesi ve ciğerlerdir. Ağız açık bir şekilde tek nefesde söylenir.

Allah’ın yaratmış olduğu tüm canlılar ister inanansınlar, ister inanmasınlar her nefesde diyerek Allah’ı zikretmiş oluyorlar. Farkında olmadan yüce yaratan herkese her canlıya kendini nefes alıp vererek zikrettiriyor. Allah’ın hikmetine sual olmaz.

Bu dünya hayatında yaşamak herdaim her nefes zikrullah ile Allah’ı anıp son nefesde de onun ismini zikrederek son nefesimizi veren bu dünyada imân ile göçen mümin kullardan eylesin. Rabbim bizleri…

Peygamber s.a.v Efendimiz buyurmuşlardır ki;

“İsm-i Â’zâm ile dua edildiği takdirde Allah cc o duaya icabet eder.”
(Münâvî, Feyzu’l Kadîr, I, 510. Hadis no: 1030.)

Fatiha Sûresi

Fatiha başlangıç demektir.

Kuran-ı Kerim ilk fatiha suresi ile başlar.

Fatiha SuresiMeali

1- Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

2- Hamd, alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

3- Rahmân ve Rahîm

4- Ödül ve ceza gününün tek Hâkimi.

5- (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz.

6- Bizi dosduğru yola ilet.

7- Nimetine erdirdiklerinin yoluna; gazaba uğramışların yoluna da, doğrudan sapmışların yoluna da değil!

Amin…

İman dolu bir kalbde Allah’tan başka sevgiye yer vermemek gerekiyor. Allah’a selim bir kalb ile teslimiyet biz mümin kula yakışır. Allah aşkı sevgisi muhabbeti yaşayan yürek herdaim huzurlu olur. Allah aşkı anlatılmaz, yaşanır. Bu dünya aleminde bize gerçek sevgi bizi sarıp sarmalayan her türlü derdimizi, sıkıntımızı, müşkülümüzü çözen Rahmân O’dur. O’nun kapısından başka gidecek bir kapımız yoktur.

Günah deryasına dalıp gideriz. Şeytana nefse yeni düşeriz. Birçok günaha gireriz. Ama Rabbimize girdiğimiz günahların farkına varıp huzuru ilâhiye de ona ellerimizi semaya açıp ne kadar pişman olduğumuzu acziyetmizi söyler yalvararak yakararak pişmanlıkla ona bir tövbe ederiz. O bizi kapısından boş çevirmez.

El-Afuv bizi affet,

Ya Gafur günahlarımızı ört,

Ya Settâr günahlarımızı setreyle,

ya Gaffâr bizi bağışla diyerek ondan af ve bağışlanma dileriz.

Ya Vekil senden başka dayanacak güvenecek kimseniz yok deriz. Vekil olarak Allah yeter. Sadece ona tevekkül ederiz. El-Velî ismiyle ondan başka bir yardımcımız olmadığını bilerek, herdaim kullar olarak O’ndan yardım dileriz.

Çünkü Rabbim Yasin suresindeki 82. Ayetiyle “Kun fe yekun”“Ol der ve Olur” ona sığınarak umutlarımızı sadece O’na bağlarız.

Verdiği tüm nimetlere Er-Rezzâk ismi ile bizleri rızıklandıran O’dur.

Eş-Şekûr ismiyle verdiği bütün rızık ve nimetlere şükrederiz.

Hasta olduğumuz zaman onun o güzel isimleriyle ona dua ederiz. Rabbim hastalığımızı veren de sensin. Bize şifaya kavuştur. Hastalıkla verdiğin bu imtihanımızı da bize başarıyla geçmemizi nasip eyle diyerek dua ederiz. Çünkü hastalığı da şifayı da veren yüceler yücesi Rabbimiz O’dur.

Rabbimiz bizi yoktan var ederek bu dünyaya kulluk için görevli kıldığı için, O’nu bilip O’na inandığınız için O’nu zikrettiğimiz için O’nu şükrettiğimiz hamdüsenalar olsun.

Ya Rab…

Rab kelimesi terbiye eden demektir.

Dününümüze, bugünümüze yarınımızda bizleri sana çokca zikreden, sana çokca şükreden, sana çokca dua eden kullardan eyle bizleri…

Hz. Peygamber s.a.v efendimiz şöyle açıklamıştır:

Allah’ın, yüzden bir eksik, doksan dokuz ismi vardır. Kim bu isimleri (öğrenip gereğiyle amel ederek) sayarsa cennete girer.”
(B2736 Buhârî, Şürût, 18.)

Hadisde geçen “ihsâ” fiili, sözlük anlamı itibariyle “saymak” anlamına gelse de, hadis âlimlerimizin ifade ettiği gibi, saymaktan maksat, Allah’ın isimlerini kuru kuruya okumak değil, bu isimlerin ihtiva ettiği ilâhî ahlâkın gereğiyle amel etmektir.

Allah’ın güzel isimleri hakkında el- Maksadü’l-esnâ adlı bir kitap kaleme alan İmam Gazâlî, esmâ-i hüsnâyı sadece okumak, dinlemek ya da anlamlarını öğrenmekle yetinenlerin bu isimlerden nasibinin son derece az olduğunu ifade etmiştir. Ona göre mümin, bu ilâhî sıfat ve isimlerin anlam ve içerikleriyle derûni hayatını mâmur etmeli ve bu isimlerde ifadesini bulan ilâhî ahlâk ile ahlâklanmalıdır.
GMS45 Gazâlî, el- Maksadü’l-esnâ, s.45

Übey b. Kâ’b’ın naklettiğine göre; müşrikler

Hz. Peygamber’e s.a.v, “Ya Muhammed! Rabbini bize tanıt.” dediler.

Bunun üzerine Allah Tebâreke ve Teâla İhlâs süresuni indirdi:

“De ki, Allah tektir, Allah Samed’dir. (O hiç birşeye muhtaç değildir ama bütün varlıklar O’na muhtaçtır.) O, doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey O’na denk değildir.”
(HM21538 İbn Hanbel, V, 133)

Ebû Hüreyre’nin rivayet ettiğine göre;

Rasûlullah s.a.v şöyle buyurmuştur:

” Yüce Allah buyuruyor ki: Kulum beni nasıl düşünüyorsa ben öyleyim. O beni anarken ben onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa, ben de onu kendim anarım. O beni bir topluluk içinde anarsa, ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. O bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak giderim.”

(M6805 Müslim, Zikir, 2)

Abdullah b. Mes’ûd’dan nakledildiğine göre,

Hz. Peygamber s.a.v şöyle buyurmuştur:

Muhakkak ki Allah güzeldir, güzelliği sever.”

(M265 Müslim, İmân, 147)

99 Esmaül Hüsna 

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre,

Rasulullah s.a.v şöyle buyurmuştur:

Allah’ın, yüzden bir eksik, doksan dokuz ismi vardır. Kim bu isimleri (öğrenip gereğiyle amel ederek) sayarsa cennete girer. ( Bu isimler şunlardır):

O kendisinden başka ilâh olmayan Allah, er-Rahmân, er-Rahîm, el-Melik, el-Kuddûs, es-Selâm, el-Mü’min, el-Müheymin, el-Azîz, el-Cebbâr, el-Mütekkebbir, el-Hâlık, el-Bâri,
el-Musavvir, el-Gaffâr, el-Kahhâr, el-Vehhâb, er-Rezzâk, el-Fettâh, el-Alîm, el-Kâbıd, el-Bâsıt, el-Hâfıd, er-Râfi, el-Muizz, el-Müzill, es-Semî, el-Basîr, el-Hakem, el-Adl, el-Latîf, el-Habîr,
el-Halîm, el-Azîm, el-Gafûr, eş-Sekûr, el-Alî, el-Kebîr, el-Hafîz, el-Mukît, el-Hasîb, el-Celîl, el-Kerîm, er-Rakîb, el-Mücîb, el-Vâsi, el-Hakîm, el-Vedûd, el-Mecîd, el-Bâis, eş-Şehid, el-Hakk
el-Vekîl, el-Kavî, el-Metîn, el-Velî, el-Hamîd, el-Muhsî, el-Mübdi, el-Muîd, el-Muhyî, el-Mümît, el-Hayy, el-Kayyûm, el-Vâcid, el-Mâcid, el-Vâhid, es-Samed, el-Kâdir, el-Muktedir, el-Mukaddim,
el-Muahhir, el-Evvel, el-Âhir, ez-Zâhir, el-Bâtın, El-Vâlî, el-Müteali, el-Berr, et-Tevvâb, el- Müntekım, el-Afüv, er-Raûf, Mâlikü’l-mülk, Zü’l-celâli ve’l ikrâm, el-Muksit, el-Câmi, el-Ganî, el-Muğnî, el-Mâni, ed-Dârr, en-Nâfi, en-Nûr,
el-Hadî, el-Bedî, el-Bâkî, el-Vâris, er-Reşîd, es-Sabûr.”

(T3507 Tirmizî , Deavât, 82)

Mekkeli müşriklerin sonu gelmez eziyetleri karşısında Rahmet Peygamberi bir gece, her zaman yaptığı gibi yibe Kâbe’nin yanı başına çökmüş, elini ve gönlünü Merhametliler Merhametlisi’ne açmış, en güzel isimleri ile secde halinde O’na yakarıyordu:

-Yâ Allah! Yâ Rahmân!

Asla şikâyetçi olmadığı ve beddua etmediği müşrik kavmine karşı Allah’tan çıkar bir yol göstermesini; kendisi için değil, imanı şirke tercih eden bir avuç mümin için baskı ve eziyetlerin sona ermesini diliyordu. Ancak bu sırada hakkın, doğrunun ve tevhidin düşmanı bir müşrik, karanlıkta gizlendiği yerde Hz. Peygamber’in gönülden kopup gelen bu yakarışını dinlemekteydi. Üstelik duydukları karşısında son derece sevinmişti. Tevhid Elçisi’nin sözde açığını bulmuş, içine düştüğü çelişkiyi yüzüne vurma fırsatı yakalamıştı. Müşrik, sabah olur olmaz hemen yandaşlarına koştu ve akşam gördüklerini anlattı:

– Bakın bu adam ne diyor! Dün gece kulaklarımla duydum. Bizi bir tek ilâha kulluk etmeye çağıran Muhammed, kendisi hem Allah’a, hem de Rahmân adlı başka bir tanrıya dua ediyor. Bizim bildiğimiz Rahmân, tanrı olduğunu iddia eden Yemâmeli Müseylime isimli bir adamdır. Hani tek Allah dışında bütün taptıklarımız bâtıldı! Bu sözler üzerine Yüce Allah şu âyeti inzal buyurdu:

De ki: İster Allah deyin, ister Rahman deyin. Hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler O’nundur.”
İsra,17/110

İyiyi kötüyü, güzeli çirkini, elemi kederi hatta her tür tabiat hadisesini farklı bir güce ve tanrıya izafe eden müşrik alışkanlığı, bir ve tek ilâhın farklı isimleri olabileceğini düşünmüyor, düşünemiyordu. Onlar sadece atalarında kalma kör bir taklitle putları Allah’a ortak koşuyorlar ve bu düzmece tanrılara kendilerince isimler veriyorlardı; oysa bu isimler anlamsız, boş ve karşılıksızdı: “Bu putlar sizin ve atalarınızın uydurduğu kuru isimlerden başka bir şey değildir.”
Necm, 53/23

TT17/580 Taberi, Câmiul- beyân, XVII, 580; AU5/426 Aynî, Umdetü’ l-kârî, V, 42)

Allah İsminin Geçtiği Ayetler

Allah’u Teâla da peygamberini yalnız bırakmıyor, ilâhî vahiy vasıtasıyla gerçekleri insanlığın idrakine sunuyordu:

En güzel isimler ( el-esmâü’l-hüsnâ) Allah’ındır. O hâlde O’na güzel isimlerle dua edin. O’nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır.”
A’râf, 7/180

Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır. En güzel isimler O’nundur.
Tâ-Hâ 20/8

“O’nun pek çok güzel ismi vardır. Bu isimlerle O’na dua edin.”
A’raf, 7/180

“O öyle Allah ki O’ndan başka ilâh yok! Gaybı da bilir, hazır olanı da, O Rahman’dır, Rahîm’dir.”
Haşr , 59/ 22

O öyle Allah ki yaratan, var eden, şekil veren O! En güzel isimler (esma-i hüsnâ) O’nundur! Bütün göklerdeki ve yerdekiler O’nu tesbîh ederler. O daima galiptir, hikmet sahibidir.”
Haşr,59/24

“Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.”
Fatiha, 1/5

Ya Allah İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı

Bu esma-ı zikri günlük zikir saatlerinde ‘Ya Allah’ diye 66 defa okuyanın her türlü dilek, istek, arzusu varsa ona kavuşur.

Cuma günü bu ismi şerifi ‘Ya Allah’ diye 1000 defa okunduğunda o kul evliyalar içerisinde girmektedir.

Allah ismi cuma namazı sonrasında ‘Ya Allah’ diyerek 100 defa zikreden kulun ne gibi muradı varsa ona nâil olur.

Cuma namazı öncesinde Allah esma-ı şerifini ‘Ya Allah’ diye 1000 defa zikretmeye devam eden bir kulun Allah’u Teâla işlerini kolaylaştırır. Onun rızkını bollaştırarak kazancını arttırır.

Günlük bu ismi şerifi ‘Ya Allah’ diyerek 1000 defa zikreden bir kul, manen yükselerek sağlam ve sıhhatli bir kalbe ulaşır.

Günlük beş vakit namazlar sonrasında kelime-i tevhid ‘La ilâhe illAllah’ diye 100 defa zikredip okuyan kulların haslet, gaflet, sıkıntı, unutkanlık, kalbin kasvetinden kurtularak, refaha, feraha huzura mutluluğa kavuşur.

Allah’ın bu esma-i şerifini Cami (toplayıcı) ve haysiyetli ismiyle herhangi bir hastaya 200 defa okunduğu takdirde eğer bu hastanın ecel vakti gelmemişse şayet hasta şifaya kavuşur.

Bir kul olarak Allah ismiyle meşgul olanların kalbinde Allah sevgisinden başka bir sevgi taşımaz. O kimsenin gönlünde ilahi tecelliler ve nurlar vakıf olur. Gerek insan, cin, hayvan ve hiçbir şer ve şerli varlıklar ona zarar dokunduramaz.

“Kalpler ancak Allah’ı anmakla mutmain olur.”

Allah lafzını yazarak üstünde taşınırsa, bu ismi zikrederse, soğuk havalar bile soğuk ona etki yapmaz.

Hasta olan bir kul şifa bulmak için temiz bir kabdaki suyun içerisine 66 defa ‘Ya Allah’ yazıp sonrada bunu zemzem, yağmur ya da bir kaynak suyunun içerisinde çözdürüp içerse eğer ki ecel vakti gelmemiş ise o hasta şifaya kavuşur.

Allah İsmi Duası

ALLAH’ım!

Sana döneriz yüzümüzü,

gayrisi anlamaz halimizden.

Bizi bizden iyi bilen dost Sensin.

Her şey Senin sanatının eşsiz örnekleridir.

Her şeyi yoktan var eden Sensin.

Şanın çok yücedir.

Bütün eksiklikler uzak Senden.

Eşi, benzeri olmayan biricik mabud Sensin.

Her şey Senin, yer, gök ve arasındakiler.

Hiçbir şeyde ortağı olmayan.

Mülkün tek sahibi Sensin.

Ey en güzel isimlerin yegâne sahibi!

Esmânı anmakla güzelleştir dilimizi!

Senden başkasına meylettirme kalbimizi!

Rahmetinden uzak tutma bizi!

Amin… Amin…. Amin… Ecmain

Allah’ın 99 İsmi ve Faziletleri tıklayınız

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima…

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz…

 


"Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen bir HİÇ ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl çömleği tutan dışındaki biçim değil içindeki boşluk ise, insanı ayakta tutan da benlik zannı değil, hiçlik bilincidir." Hz. Mevlana

3 Comments

    1. Tabii ki. Bütün esmalar düzenli ve anlaşılır bir biçimde yazılacaktır. Takipte kalın bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edin. @acikvnet instagram. @acikve_net twitter.

Bir cevap yazın