Esmaül Hüsna İsminden Ez-Zâhir

Zâhir Esması

Zâhir İsmi Arapça Yazılışı

Zâhir: ظاهر

Ez-Zâhir: الظاهر

Ya Zâhir: يَا ظاهر

Zâhir ismi arapça kökenli bir isimdir.

Ez-Zâhir İsminin Anlamı

Ez-Zâhir: Varlığı ve birliği açık ve âşikârdır.

Ez-Zâhir: Yaratmış olduğu varlıklar ile varlığı açıkca görünen.

Ez-Zâhir: Varlığı açık olan O’dur.

Ez-Zâhir Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 1106

Zikir Günü: Cumartesi

Zikir Saati: Zuhal

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrası,

Ve… Tam gece yarısında;

Bu esma-i zikir zikir adedince, zikir gününde, zikir saatleri olan vakitlerde ve diğer her vakitte de, ‘Ez-Zâhir’‘Ya Zâhir’ diyerek zikredilir.

Ez-Zâhir Esması

Ez-Zâhirالظَّاهِرُ : Varlığı ve birliği açık ve âşikârdır. Yaratmış olduğu varlıklar ile varlığı açıkca görünen, varlığı açık olan demektir.

Zâhir: Allah Teâla’nın varlığı ve varlığının kanıtları, kudretinin eserleri açıktır. O açıkta olanları bilir; üstündür, yücedir, hikmet sahibidir.

“O, evvel ve âhir, zâhir ve bâtındır. O her şeyi bilir.”
Hadid-3

Hadid sûresi 3. âyette zikredilen “evvel, âhir, zâhir, bâtın” isimleri Hz. Peygamber’in Allah’ın doksan dokuz isminin sayıldığı “esmâ-i hüsnâ” ile ilgili hadisin yanı sıra, onun şu şekilde başlayan bir münâcâtında da yer alır:

“Allahım! Sen evvelsin, senden önce olan yoktur; sen âhirsin, senden sonra da hiçbir şey yoktur. Sen zâhirsin, senden daha açık ve üstün olan yoktur; Sen bâtınsın, senden daha gizli ve senden öte hiçbir şey yoktur…”
(Müslim, “Zikr” , 61; Tirmizî, “Da’avât)

“Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki onlar bu delillerden yüz çevirerek geçip giderler.
Yusuf-105

Sözlükte âyet kelimesi “bir şeyin tanınmasına sebep olan ve varlığını gösteren işaret, açık alâmet, delil, ibret, şaşırtıcı şey, mûcize ve topluluk” anlamlarına gelir. Terim olarak, Kur’an’ı Kerîm’in bir veya birkaç kelime yahut cümleden meydana gelen bölümlerini ifade eder. Burada âyet kelimesi alâmet, delil ve ibret veren şey manâlarında kullanılmıştır. Yani gerek insanın kendisinde gerekse dış dünyada, göklerde ve yerde Allah’ın varlığına, birliğine, ilmine, kudretine ve hikmetinin üstünlüğüne delâlet eden nice delil vardır ki bunlar insanların nazarı dikkatine sunulmuştur. İnsanoğlu ilmî, fikrî, felsefî ve amelî hayatında bu olaylarla het zaman karşı karşıyadır. Bu tabiat olaylarını düşünüp bunlardaki incelikleri, bunlara hâkim olan ilâhî kanunları keşfetmesi ve yaratanını tanıması gerekirken o, düşünmeden, ibret almadan bunlara sırt çevirip gider. Halbuki insanoğlu bunları düşünüp dikkatli bir şekilde incelese hem dünyada başarılı olacak hem de imanını taklitten tahkike çıkararak kâmil insan (has kul) olma yolunda ilerleyecek ve âhirette mutlu olacaktır.

Sübhâneke ya Zâhir te’aleyte ya Bâtın ecirnâ mine’n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Aczden ve şerikten münezzeh ve mukaddessin ey varlık ve birliğinin delilleri her şeyde açıkça görünen Zâhir! Yücesin ey bütün varlıkları üçyüzleri ve canlıların bedeninde işleyen tezgâhlar ilim ve kudretine tâbi olan Bâtın! Affınla bizi ateşin azabından koru ey Rahmân!

Ey herşeyin dış yüzlerini çeşitli cihazlarla ve ince nakışlarla süsleyerek fevkâlede mükemmel ve güzel yaratan ve bütün varlıklarda ilim, irade, kudret, rahmet gibi sıfatlarının ve varlık ve birliğinin işaretleri açıkça görünen Zâhir.

Ey her şeyi alnından tutup kudretine boyun eğdiren ve her şeyin anahtarı elinde bulunan Zat, ey her şeyden önce var olan Evvel, her şeyden sonra bâkî kalan Âhir, her şeyin üstünde Zâhir, her şeyin iç âlemlerine ve derinliklerine nüfuz eden Bâtın, kudret ve galebesi her şeyin üstünde bulunan Kahir!

Benim her şeyimi bağışla. Şüphesiz Senin her şeye kudreti yeter.

Ya Zâhir İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı

Kalbin nurlanması için, bu esma-i zikir günde 1106 defa ‘Ez-Zâhir’ diyerek bu ismi şerif okunur.

Her meselenin zuhuru için, bu esma-i zikri günde 1106 defa ‘Ez-Zâhir’ diyerek zikredilir.

Bu ismi şerifi günlük 33 defa ‘Ya Zâhir’ diyerek okumaya ve zikretmeye devam edilirse ilahi sırlara vakıf bir kimse olur.

Rüyada dileği kişiyi görmek için, yatmadan önce 2 rekat namaz kılınır. Sonrasında 1106 defa ‘Ya Zâhir’ ismi şerifi okuduktan sonra yatar uyursa murad ettiğini görür.

Vesveseden kurtulmak için, günlük bu ismi şerifi 100 defa ‘Ya Zâhir Ya Bâtın’ diyerek okunur.

Kalbinde velilik nuru belirmesi için, bu esma-i zikir günde 100 defa ‘Ya Zâhir’ diyerek zikredilmeye devam edilir.

Kalbin nurlanması için, gaflet uykusundan uyanmak için, kuşluk vakti 500 defa ‘Ya Zâhir’ diyerek zikredilmeye devam edilir.

Hasta olanlar bu ismi şerifin ilk harfi olan Ez-Zâhirالظَّاهِرُ zı harfini Cuma gecesinde 910 defa yazarsa ve bunu hasta olan kişi üstünde devamlı taşırsa hastalığından şifaya kavuşur.

Gizki saklı gömülü olan şeyleri bulmak için, bu ismi şerif ‘Ya Zâhir’ diyerek okunur ve faydası görülür.

Hızır a.s rastlamak için, bu ismi şerif günlük 41defa‘YaEvvel Ya Âhir Ya Zâhir Ya Bâtın’ diyerek zikredilir.

Zâhir İsminin Geçtiği Ayetler

Kur’an’ı Kerim’de Zâhir ismi şerifi sadece Hadid Sûresi 3. ayette zikredilir.

Bismillahirrahmanirrahim

“O, evvel ve âhir, zâhir ve bâtındır. O her şeyi bilir.”
Hadid-3

Zâhir İsmi Duası

Ey varlığı her şeyden sezilen

ZÂHİR!

Dağların heybetinde,

kudretiyle zâhir olan Sensin.

Baharın güzelliğinde,

sanatıyla zâhir olan Sensin.

Anaların şefkatinde,

merhametiyle zâhir olan Sensin.

Gökleri ve yeri varlığına nişâne yapan Sensin.

Delillerin her yerde,

aç kapalı gözlerimizi!

Varlığın aşikâr,

gönül gözüyle görenlerden eyle bizi!

Amin… Amin… Ecmain…

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima…

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz…

 


"Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen bir HİÇ ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl çömleği tutan dışındaki biçim değil içindeki boşluk ise, insanı ayakta tutan da benlik zannı değil, hiçlik bilincidir." Hz. Mevlana

Bir cevap yazın