Esmaül Hüsna İsminden Es-Samed

Samed Esması

Samed İsminin Arapça Yazılışı

Samed: صمد

Es-Samed: الصمد

Ya Samed: يَا صمد

Samed ismi Arapça kökenli bir isimdir.

Es-Samed İsminin Anlamı

Es-Samed: Herkesin kendisine ihtiyacını arzettiği, fakat kendisi kimseye muhtaç olmayan.

Es-Samed: Hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şey kendisine muhtaç olan.

Es-Samed: Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ve herkes ona muhtaçtır.

Es-Samed Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 134

Zikir Günü: Perşembe

Zikir Saati: Müşteri

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında,

Ve… Tam Gece yarısında;

Bu esma-i zikir zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte ‘Es-Samed’‘Ya Samed’ diyerek zikredilir.

Es-Samed İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı

Hiç kimseye muhtaç olmamak için, bu esma-i zikri günlük 5 vakit farz namazları sonrasında ‘Es-Samed’ diyerek 134 defa zikredilmeye devam edilir.

Açlık hissi duymamak için, ‘Es-Samed’ ismi şerifi 134 defa okunur.

Bu ismi şerifi ‘Es-Samed’ diye günlük olarak zikir günü ve zikir saatlerinde zikir adedince okuyan bir kimsenin kalbi nurla dolar, gönlüde kendisine huzurlu ve mutlu olur.

Seher vakti bu esma-i zikri ‘Ya Samed’ diye 125 defa zikredilirse kişide sıdk alametleri hasıl olur. Açlık hissi duymaz.

Sabah namazı öncesinde secdeye kapanarak ‘Ya Samed’ diye 115 defa okunursa tüm düşmanları karşısında üstün bir kişi olur.

Günlük İhlas süresini 66 defa okuyup sonrasında 134 defa ‘Ya Samed’ ismi şerifini okursa okuyan kimse muradına nail olur. Ömrünce rahat içinde yaşar.

Günde ‘Ya Ferd Ya Samed’ ismi şerifini 100 defa okuyanlar Allah’ın sevdiği kullarından birisi olur.

Günlük 134 defa ‘Ya Samed’ ismini zikreden bir kulun yemesi, içmesi, uyuması gibi Allah’ın verdiği şeyler konusunda kimselere muhtaç olmaz.

Allah’ın bu esması çok etkileyici esmaül hüsna isimlerinden birisidir. Bu esma-i zikri zikreden her kula bu esmanın faydası ve etkisi olur.


Es-Samed Esması

Es-Samed İsminin Tecellisi

Samed kelimesi “herkesin kendisine ihtiyacını arzettiği, fakat kendisi kimseye muhtaç olmayan” anlamına gelir.

Samed, “var oluş bakımından kimseye muhtaç olmayıp her şeyin varlık ve devamını kendisine borçlu olduğu vâcibü’l-vucûd” demektir.

Taberî, samedi, “kendisinden başkası ibadet edilmeye lâyık olmayan tak mâbud” olarak tanımlamıştır.

Duâ-i İsm’i A’zâm

‘Ya Samedu yâ Allah’

Ey varlıkların bütün ihtiyaçlarından münezzeh bulunan ve her şey her haliyle ona muhtaç olan Samed! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!

‘Sübhâneke yâ Ehad te’layte yâ Samed ecirna mine’n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.’

Aczden ve şerikten münezzeh ve mukaddessin ey her bir şeye bütün kudsî sıfatları ve kâinata bakan ekser isimleriyle birden teveccüh eden Ehad! Yücesin varlıkların bütün ihtiyaçlarından münezzeh bulunan ve her şey haliyle ona muhtaç olan Samed! Affınla bizi ateşin azabından koru ey Rahmân!

Varlığı zorunlu, yokluğu ise muhal olan Vâcibü’l-Vücud’sun.

Her şey her yönüyle Kendisine muhtaç olan ve Kendisi ise hiçbir şeye muhtaç olmayan Samed’sin.

Samed İsminin Geçtiği Ayetler

Kur’an’ı Kerim’de Samed ismi yalnızca İhlas sûresi 2. âyette “Allah Samed’dir” şeklinde geçiyor.

İhlâs Sûresi

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌۚ ﴿١﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُۚ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْۙ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ ﴿٤

İhlâs Sûresi Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla…

1- De ki: “O Allah’tır, tektir.

2- Allah Sameddir.

3- O’ndan çocuk olmamıştır ( kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).

4- O’nun hiçbir dengi yoktur.”

İhlâs sûresi, İslâm’ın esası olan tevhid (Allah’ın birliği) ilkesini özlü bir şekilde ifade ettiği ve Allah Teâla’yı tanıttığı için Hz. Peygamber tarafından Kur’an’ın üçte birine denk olduğu ifade buyurulmuştur. Kelâmın akışı ve konunun Allah’ın nesebini (hangi soydan geldiğini) soranlara verilen cevapla ilgili olması dikkate alındığında 1. âyetteki “O” diye çevrilen “hüve” zamirinin Allah’a ait olduğu açıkça anlaşılır.

Allah ismi, varlığı ezelî, ebedî, zarurî ve kendinden olup her şeyi yaratan, her şeyin mâliki ve mukadderatının hâkimi, her şeyi bilen ve her şeye kadir olan… Yüce Mevlâ’nın öz (has) ismidir.

“Allah’tan başka ilah yoktur. O, daima yaşayan, mahlûkat’ın yaşamını devam ettirendir. Onu ne bir uyuklama ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir. O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. O’nun dilediğinin haricinde, insanlar ilâhî ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.”
Bakara Sûresi – 255

Âyetel-Kürsî: Yüce mevlânın öz ismidir. Bu öz isim zikredildikten sonra hem O’nun vahdâniyetini (birliği, tekliği) hem de İslâm’ın getirdiği imanın tevhid ( Allah’ı birleme, bir bilme) özelliği açıklanmak üzere “O’ndan başka ilah yoktur” buyurulmuştur. Allah diridir, O’nun hayat sıfatı vardır ve tıpkı diğer isimlerive sıfatları gibi bunun da mahiyetini ancak kendisi bilmektedir.

“Tektir” diye çevrilen “ahad” kelimesi, ” birlik” anlamına gelen vahd veya vahdet kökünden türetilmiş bir isimdir.; sıfat olarak Allah’a nisbet edildiğinde O’nun birliğini, tekliğini ve eşsizliğini ifade eder; bu sûre doğrudan doğruya Allah’a nisbet edilmiştir.

Türkçe’de de “bir” (vâhid) ile “tek” (ahad) arasında fark vardır. Bir genellikle “aynı türden birçok varlığın biri” anlamında da kullanılır.
“Tek” ise “türdeşi olmayan, zâtında ve sıfatlarında eşi benzeri olmayan tek varlık” mânasına gelir. İşte Allah, bu anlamda birdir, tektir.

Kur’an-ı Kerîm’de sadece ihlas sûresinde geçen samed ismi başta “esmâ-i hüsnâ” hadisi olmak üzere bazı hadislerde de yer almıştır.

Samed İsmi Duası

Ey her şeyin kendisine muhtaç olduğu

SAMED!

Varlığın, var olmak için muhtaç

olduğu Sensin.

Bütün ihtiyaçları karşılayacak

tek merci Sensin.

Her şeyi kendisine muhtaç olduğu halde,

kimseye muhtaç olmayan Sensin.

Sevgiye muhtaç gönüllere muhabbeti

veren Sensin.

Suya muhtaç topraklara yağmurları

gönderen Sensin.

İhtiyacımız çok, isteğimiz hadsiz,

cömertliğinle ağırla bizi!

Zenginlik yalnız Senindir,

başkasına muhtaç etme bizi!

Amin… Amin… Amin…

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima…

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz…"Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen bir HİÇ ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl çömleği tutan dışındaki biçim değil içindeki boşluk ise, insanı ayakta tutan da benlik zannı değil, hiçlik bilincidir." Hz. Mevlana

Bir cevap yazın