Esmaül Hüsna İsminden El-Vehhâb

Vehhâb Esması

Vehhâb İsminin Arapça Yazılışı

Vehhâb : وهاب

El-Vehhâb : الوهّاب

Ya Vehhâb : يا وهاب

Vehhâb Arapça kökenli bir terimdir

El-Vehhâb İsminin Anlamı

El-Vehhâbاَلـْـوَهَّابُ ( Karşılıksız Veren ):
Şüphesiz sen daima bağışta bulunansın.

El-Vehhâb : Bütün nimetleri devamlı bağışlayan O’dur.

El-Vehhâb : Karşılıksız veren O’dur.

El-Vehhâb : Karşılık beklemeden Kullarına ihsan ve ikramda bulunan Vehhâb O’dur.

El-Vehhâb : Kullarına gayb hazinesinden bol bol hibe ederek veren O’dur.

El-Vehhâb :  Her türlü nimeti devamlı kullarına hibe eden, bol bol bağışta bulunandır.

El-Vehhâb Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi : 14

Zikir Günü : Cuma

Zikir Saati : Zühre

Sabah gündoğdu vakitte

İkindinin son vaktinde

Akşam namazından bir saat sonraki vakitte,

Gece yarısından sonraki ilk vakitlerde

Bu esma-ı şerif  zikir vakitlerinde ve her vakitte ‘El-Vehhâb’- ‘Ya Vehhâb’ diyerek zikredilir.

Vehhâb İsmi çekildikten sonra eller semaya açılarak istekler ve dilekler yüce Allah’a arz edilir.

Ya Vehhâb İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı 

Hastalıklara şifa için, bu ismi şerifi günde ‘Ya Vehhâb’ diyerek 100 defa okunur.

Hapis yatan kişi hapisten kurtulmak için günlük bu ism-i şerifi ‘Ya Vehhâb’ diyerek 100 defa okunur.

Her türlü dilek ve istek için bu esma-ı zikri 7 gece ‘Ya Vehhâb’ ismi okunur. Allah azze ve celleden hayırlı bir muradı olanlar, düşmanlarının şerrinden kurtulmak isteyenler, geçim sıkıntısından kurtulmak isteyenler,  maneviyat aleminde yüce mertebelere erişmek  isteyenler, gece yarısı olan bir vakitte güzelce bir abdest alarak, iki rekat namaz kılar, sonra ellerini semaya doğru yükseltirerek yüce Allah’a açar. 100 defa ‘Ya Vehhâb’ diyerek okuyup zikreder. Sonra Yüce Allah’tan ne gibi dileği isteği varsa söyleyip arz eder. Bu zikri günlük 7 gece bu şekilde yapmaya devam edelirse, Yüce Allah azze ve celle dualarını kabul buyurur.

Sıkıntısı olanlar kimseler bu ism-i şerifi ‘Ya Vehhâb’ diyerek 196 defa okuyup zikretsinler.

Geniş ve bol rızık sahibi olmak isteyenler kimseler bu ism-i şerifi devamlı olarak  ‘Ya Vehhâb’ diyerek 196 defa sürekli zikrederek okusunlar.

Huzur ve refah içinde bir yaşam sürdürmek isteyenler kimseler de bu esmayı ‘Ya Vehhâb’diyerek herdaim zikredip okusunlar.

Eller semaya açılıarak dua edildiği vakitte 7 defa bu ism-i şerifi ‘Ya Vehhâb’ diyerek dua edildiği takdirde Allah’u Teâla o duaları kabul eder.

Günlük beş vakit farz namazı eda edildikten sonra seccadeden kalkmadan bu ism-i şerif-i ‘Ya Vehhâb’ diyerek 14 defa okunmaya devam edilirse o kimse hayatı boyunca yoksulluk geçim sıkıntısı görmez. Allah’u Teâla ona Vehhâb isminin yüzü suyu hürmetine bolca dünyalık nimetler ihsan eder.

Namazlar sonrasında, günlük bu ismi şerifi ‘Ya Vehhâb’ diyerek secdede zikredilip okunursa herdaim bu kişiye Allah ilim, hikmet, hidayet isterse o isteğine nail olur. Yüce Rabbimiz ona her türlü nimet lütuf, ihsan ve ikramlara ulaştırır.

Sabah kuşluk vakti namazının hemen akabinde secdeye kapanarak bu ism-i şerifi ‘Ya Vehhâb’ diyerek zikrederse dünyalık istediklerine tez zamanda kavuşur.

Günlük bu ism-i şerifi zikir saatlerinde  ‘Ya Vehhab’ diyerek 14 defa çekerse Rabbim onu sıkıntısız ve borçsuz bir hayat ve yaşam sürmesini sağlar.

Vehhâb ismi çekildikten sonra okunacak dua:

“Nefsim, malım ve dinim üzerine Allah’ın adını okurum. Ey Allah! Beni, Senin kazana razı kıl ve hakkımda takdir edilen şeyleri bana mübarek kıl.”

Amin…

Vehhâb İsminin Geçtiği Ayetler

Vehhâb ismi Kur’an’da 3 yerde geçiyor.

Bismillahirrahmanirrahim

“Ey Rabbimiz! Bizleri hidayetine erdikdikten sonra kalplerimizi yamultma da ledünnünden (katından) bize bir Rahmet ihsan eyle! Şüphesiz Sensin bütün dilekleri veren Vehhâb.”

Âl-i İmran-8

“Yoksa sana onu veren azîz Vehhâb Rabbinin Rahmet hazîneleri onların yanında mı?”
Sad-9

” Dedi ki: ‘ Rabbim! Bana mağfiret buyur ve bana benden sonra hiç kimseye nasîb olmayacak bir saltanat ihsân et! Şübhesiz ki Vehhâb (çok ihsân edici) olan ancak sensin!’
Sad-35

El-Vehhâb Esması

El-Vehhâb: Allah kullarına hiçbir karşılık beklemeden nimetlerini hibe eder. Hibe karşılık beklenmeden verilen nimetler veren, kullarına gayb hazinesinden bol bol hibe ederek veren, Her türlü nimeti devamlı kullarına hibe eden, bol bol bağışta bulunan demektir.

Bizi yoktan var eden O’dur. İnsanı diğer yaratmış olduğu bütün canlı varlıklardan üstün kılan Allah ne yücedir.

Vehhâb olan Allah kullarına hibe eder. Hiçbir karşılık gözetmeden nimetler vermektedir.

Vehhâb ismi fiili olarak 20 yerde Kuran-ı Kerim’de hibe olarak zikredilmektedir. Bunların çoğunda ise çocuk ve aileden bahsetmektedir.

Allah’u Teâla El-Vehhâb ismiyle insana vereceği soyu, zürriyetleri salih kılar. Yüce Allah müslümanların zürriyetini müslümanlar için salih kılmaktadır.

Nitekim Kuran-ı Kerim’in Furkan suresinin bununla ilgili olarak 74. Ayeti şöyledir:

“Ve onlar ki: ‘Ey Rabbimiz, lütfunla bizlere eşlerimizden, çocuklarımızdan göz aydınlıkları ihsan buyur ve bizi takva sahiplerine önder kıl!’ derler.”

Kaderin tecellisi vuku bulduğu vakti zamanı geldiğinde, erkek ve bayanın yapmış olduğu evlilikler sonrasında Allahu Teâla onlara en güzel bir mükafat olan güzel erkek yada kız çocukları hibe eder. Yoktan var eden Allah anne babaya bu dünya aleminde en güzel nimet olan evlatları onlara vermektedir.

Allah kimi ailere çocuk bahşettiği gibi, bazı kullarına da kısır kılarak bu dünyadaki zor bir imtihana tabi tutmaktadır. Onlara bu güzel nimetinden mahrum kılar. Bunların hepsi Vehhâb isminin bir tecellisidir.

Yüce Rabbimiz peygamberlerimizin zürriyetlerini salih kılmıştır.

“Onu İshak ve Yakub’u bağışladık, soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ona bu dünyada mükâfatını verdik; o, âhirette de iyiler arasında yer alacaktır.”
Ankebut 27.

Hz. İbrahim’in eşi Hz. Sareden ikinci oğlu İshak peygamber, İshaktan Yakub ve İys dünyaya gelmiştir. İys’in oğlu Eyyûp peygamber, Yakub’un oğlu Yusuf peygamberdir. Peygamberlik soyu böyle Hz. Muhammed Mustafa’ya kadar gelmiş ve onunla son bulmuştur.

Bir örnek verecek olursak: Allah’u Teâla Hz. İbrahim peygamberimiz çok yaşlı olmasına rağmen, eşi Hz. Hacer validemizle ona, temiz ve salih bir zürriyet için ettiği dua karşılığında onlara, İsmail peygamberimizi hibe etmiştir.

İbrahim peygamberin torunlarından olan Hz. Muhammed S.A.V efendimizden onu ettiği dualar sonucu Allah’ın son peygamber ve son dini tebliğ için gönderdiği peygamberdir. Kainat onun yüzü suyu hürmetine yaratılmıştır.

” Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Dedi ki: “Rabbim! Bana tarafından temiz bir zürriyet ihsan eyle! Şüphesiz ki sen, duayı hakkıyla işitensin.”
Al-i -imran 38

Diğer bir örnek ise;  Zekeriya Peygamberimize yüce Allah’a etmiş olduğu dualar sonucunda eşi ve kendisi yaşlı olduğu halde onlara da soyundan temiz bir zürriyet olan Yahya peygamberimizi hibe edip vermiştir.

Allah neyi ne zaman nasıl diler ve isterse ona sadece Kun fe ye kun… Ol der ve  olur. Rabbimin hazinesi Ganiyy çok geniştir.

Rabbim verdiği salih evlat ve eşlerden ona en güzel şekilde kulluk etmesini bekler. Kişi dua ettiğinde, Allah’tan hayırlı salih ve saliha bir eş ve temiz zürriyetler istemelidir. O nimetleri ona verdiğinde, onu eşi ve çocuğunun salih kimselerden olarak Allah’a kulluk ediyorsa hem o bu dünya hemde ahiret  yurdunda ettiği duaların karşılığında en güzel şekilde yaratandan almış olur. Bunu idrakında olan kul Allah’ın ona bahşetmiş olduğu temiz zürriyet karşısında sonsuz kere hamd ve şükrünü sunmuş olur.

Allaha ettiği duaların hürmetine bir kuluna vermiş olduğu salih aile ve çocuklar torunlarını gördükçe duaların karşılığını bulduğunu yaşarken en güzel şekilde idrak etmiş olur. Zürriyetinin temiz ve salih olduğunda gördüğünde ise sevinir, huzurlu mutlu olur. Çünkü bu dünya en güzel şey bütün ailesinin tam bir teslimiyetle Allah’a olan kulluğunu yerine getirmesi ona verdiği en güzel armağandır. Bu dünyadan gözü aydın olarak, ahiret alemine de gözü arkasında gitmemiş olur. Huzurlu mutlu gönlü rahat olarak Allah’a kavuşur.

Yüce Allah dilediğine dilediği en güzel nimetler hibe eder. Hiçbir karşılık beklemez. Yeter ki; Allah’u Teâla’dan Vehhab ismiyle; Ne istiyorsak ona yürekten en güzel şekilde dualar etmeliyiz. Evlat sahibi olmadan, mal mülk sahibi olmadan Allah’tan ne gibi nimetleri bizlere vermesini istiyorsak onun için hayırlı duaları etmemiz gereklidir. Unutmayalım ki; Duanın açamayacağı hiçbir kapı yoktur.

Rabbim bize hayırlı temiz salih eş ve evlatlar zurriyetler vermeni, senin Vehhâb isminle canı gönülden istiyoruz… Sen dualarımızı Muhammed Mustafa S.A.V hürmetine kabul eyle Ya Mucîb…

Kur’an-ı Kerim’den Dualar

“De ki : İster Ona Allah diye dua edin, ister Rahman diye dua edin! Hangisi ile dua etseniz, işte en güzel isimler Onundur.”

İsra-110

” Rabbim beni, namazı hakkıyla eda eden bir kimse eyle; Zürriyetimden de ( böylece kimseler yarat!)  Rabbimiz! Duamızı kabul buyur.”
İbrahim-40

İbrahim, “Ben Rabbime gidiyorum” dedi, ” O bana yol gösterecektir.”
Saffat-99

“Rabbim! Bana iyilerden olacak bir evlât ver!”
Saffat-100

Vehhâb ismi ile dua edip Allah’tan temiz zürriyet, salih eş ve salih evlatlar istemeliyiz. Bütün bu nimetler Allah’ın Vehhâb isminin tecellisi ile bu dünyada gerçekleşmektedir.

Meselâ; Hurma ağacı bir nimettir. Ondan çıkan hurma meyvesi ise hibedir. Allah kullarına hiçbir karşılık beklemeden sayısız nimetler ve hibeler vemektedir.

Koyun, inek, keçi, manda gibi hayvanlar bir nimet, onlardan çıkan süt ve et nimeti ise kullarına vermiş olduğu en güzel hibe’dir.

Ağaçları insanlar için Allah’u Teâla büyük nimet ihsan ve ikramlar olarak bizlere sunmuştur, bu dünya aleminde. Ağaçlar bir nimet, ağaçtan çıkan binbir çeşit renkte ve güzellikteki meyveler ise bizlere verilmiş olan bir hibedir.

Vehhâb İsmi Duası

Ey hiçbir karşılık beklemeden hibe eden

VEHHÂB!

Yokluktan varlık âlemine çıkışımız

Senin lütfunladır.

Eşref-i mahlûkat olarak yeryüzüne

gelmemiz Senin ihsanındır.

Gözümüz, kulağımız, elimiz,

ayağımız Senin hibendir.

Tadına doyum olmayan nimetler

Senin rahmetinin eseridir.

Bağışladığın bütün güzelliklerin

farkında kıl bizi!

Her bir nimetin için ayrı ayrı

şükürle doldur kalbimizi!

Amin… Ecmain…

Es Selamun Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima…

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz…

 


"Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen bir HİÇ ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl çömleği tutan dışındaki biçim değil içindeki boşluk ise, insanı ayakta tutan da benlik zannı değil, hiçlik bilincidir." Hz. Mevlana

Bir cevap yazın