Esmaül Hüsna İsminden El-Vâsi

Vâsi Esması

Vâsi İsminin Arapça Yazılışı

Vâsi: واسع

El-Vâsi: الواسع

Ya Vâsi: يَاواسع

Vâsi ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Vâsi İsminin Anlamı

El-Vâsi: Rahmeti, kudreti ve ilmi her şeyi kuşatır.

El-Vâsi: Bütün sıfatları sonsuz ve sınırsız olan, geniş rahmeti ile bütün varlıkları kuşatan O'dur.

El-Vâsi: Sınırsız ilmi, geniş Rahmeti ve kudretiyle kuşatıcı olan O'dur.

El-Vâsi Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 137

Zikir Günü: Pazartesi

Zikir Saati: Ay

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında

Ve... Tam gece yarısında,

Bu esma-ı zikir zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte 'El Vâsi' - 'Ya Vâsi' diyerek bu ismi şerif zikredilir.

Ya Vâsi İsminin Fazileti,

Havas ve Esrarı

Sıkıntılardan kurtulmak için, bu esma-i zikir günde 137 defa 'Ya Vâsi' diyerek bu ismi şerif okunur.

Ömrünüzün uzun olması için, bu ismi şerif günlük 137 defa 'Ya Vâsi' diyerek zikredilmeye devam edilir.

Rızık genişliği için, bu ismi şerif günlük 137 defa 'Ya Vâsi' diyerek okunur.

Bu ismi şerifi pazartesi günde 'Ya Vâsi' diyerek 137 defa zikreden bir kulun ne Allah'u Teala'dan ne gibi isteği ve dileği varsa ona nail olur. Üstünde bulunan keder, gam ve kasvet kalkarak rahata, huzura ve mutluluğa erer.

'Ya Vâsi' diyerek bu ismi şerifi günde 18769 defa zikreden bir kulun yüce Allah kimselere muhtaç etmez. Duaları da kabul olunur.

Günde 5 vakit namazların ardından 11 Fatiha sûresini okuyup sonra 137 defa 'Ya Vâsi' diyerek  bu esma-i zikri okuyanın bir kimsenin rızkı genişler, ahlâkı güzelleşir ve yüce Allah hiçbir zaman o kulunu sıkıntıda bırakmaz.

El-Vâsi Esması

El-Vâsi- اَلـْواسـعُ: Rahmeti, kudreti ve ilmi her şeyi kuşatan, bütün sıfatları sonsuz ve sınırsız olan, geniş rahmeti ile bütün varlıkları kuşatan, sınırsız ilmi, geniş rahmeti ve kudretiyle kuşatıcı olan demektir.

Yâ Vâsi: Ey ezelden ebede bütün varlıkları rahmetiyle, kudretiyle, ilmiyle, iradesiyle ve kısaca bütün sıfat ve isimleriyle sonsuz tecelliyatının içine alan Vâsi.

Yüce Allah'ın ilmi, rahmeti geniştir.

"Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi başak bitiren bir dane gibidir ki, her başakta yüz dane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah'ın lütfu geniştir, O her şeyi bilir."

Bakara-261

Sözlükte infak kelimesi "tüketmek ve harcamak" mânasındadır." Kişinin yakınlarının geçimleri için yaptığı harcama" mânasındaki nafaka da aynı köktendir. Sadaka ibadet maksadıyla verilen para, mal ve sağlanan menfaattir, maddî ve manevî yardımdır, Allah rızâsı için yapılan bir kısım kamu hizmetleridir

(Müslim, "Zekât" , 12/52).

Tasaadduk da bu ibadeti yapmaktır. Bu âyetlerde Allah infakı teşvik etmiş ve amacı, nasıl yapılacağı, hangi maldan kimlere yapılacağı ve sevabı konularında önemli açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklamalara göre:

1. İbadet maksadıyla yapılacak olan infak ve tasadduk insanların takdir ve beğenisini kazanmak için değil Allah rızâsı için yapılacaktır.

2. İnfakın arkasından başa kakma ve incitme gibi davranışlar gelmeyecektir.

3. Verilen para veya mal kötüsü değil iyisu olacaktır.

4. İnfakta, meşrû ve mecburi bir meşguliyet veya başka bir mazaret sebebiyle çalışıp kazanma imkânı bulunmayanlar tercih edilecektir.

5. İnfakın dünya ve ahiret hayatında büyük faydaları vardır.

"Kişi, elinin emeği ile elde ettiğinden daha hayırlısını yememiştir."

(Buharî, "Büyü"' ; 15. Müsned, II, 334).

Allah'a itaat ve ibadet mahiyetinde olan, İslâm'a ve müslümanlara yardım ve fayda getiren her harcama "Allah yolundadır", Kur'an deyişiyle "fîsebîlillâh"tır. Bunların en faziletlisi de İslâm'a güç kazandırmaya, onu koruyup geliştirmeye, ülkeyi düşmana karşı savunmaya yönelik bulunan cihad için yapılan harcamalardır. Bu mânada harcama (infak) yapanların alacağı karşılık, toprağa ekilen ve bire yedi yüz veren buğday tanesi örneği ile açıklanmıştır. Genellikle iyiliklerin sevabı bire on olduğu halde "Allah yolunda harcama yapma"nın sevabının bire yedi yüz oluşu hem çok önemli bir teşvik unsurudur hem de bu ibadetin diğerlerinden daha zor olduğunu gösterir. Çünkü "Nefisler cimriliğe meyillidir" (Nisâ 4/128).

Evrâd-ı Kudsiye

"Yâ Allahu Yâ Nûru Yâ Vâsiu Yâ Gafûr"

Ey sonsuz mükemmel sıfatların sahibi noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah! Ey sonsuz nuruyla bütün kâinatı nurlandıran ve isimlerin tesellisiyle her şeyi aydınlatan Nûr! Ey ezelden ebede bütün varlıkları rahmetiyle, kudretiyle, ilmiyle, iradesiyle ve hülâsa bütün sıfât ve isimleriyle sonsuz tecellileri içine alan Vâsi!

Vâsi İsminin Geçtiği Ayetler

Bismillahirrahmanirrahim

"Sizin ilâhınız, yalnızca, kendisinden başka ilâh olmayan Allah'tır. O'nun ilmi her şeyi kuşatmıştır."

Tâ-hâ-98

"Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi başak bitiren bir dane gibidir ki, her başakta yüz dane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah'ın lütfu geniştir, O her şeyi bilir."

Bakara-261

"Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Allah ise katından bir mağfiret ve bir lütuf vâdeder. Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir."

Bakara-268

"Bize, bu dünyada da iyilik yaz ahirette de. Şüphesiz biz sana döndük. Allah buyurdu ki: Kimi dilersem onu azabıma uğratırım; rahmetim ise her şeyi kuşatır. Onu, sakınanlara, zekâtı verenlere ve âyetlerimize inananlara yazacağım."

A'raf-156

Vâsi İsmi Duası

Ey Kürsî'si bütün gökleri ve yeri kuşatan

VÂSİ'!

Sanatın öyle geniş ki,

her şeyi birbirine uygun,

gizli hikmetlerle yaratırsın.

İkrâmın öyle geniş ki,

yarattığın her bir canlıya rızkını verirsin.

Rahmetin öyle geniş ki, bütün

âlemlere merhamet etsen bir zerre

eksilmez merhametin.

Her bakışımızda yüce sanatına

hayran bırak bizi!

Her ikramınla Sana şükredenlerden eyle bizi!

Dualarımız Sanadır,

geniş rahmetinle affet bizi!

Amin... Amin... Amin... Ecmain...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 

Bir cevap yazın