Esmaül Hüsna İsminden El-Vâris

Vâris Esması

Vâris İsminin Arapça Yazılışı

Vâris: وارث

El-Vâris: الوارث

Yâ Vâris: يَا وارث

Vâris ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Vâris İsminin Anlamı

El-Vâris: Her şeyin asıl sahibidir.

El-Vâris: Her şeyin tek hakiki sahibi Allah'u Teala, mülkünü imtihan edilmesi için belirli bir müddet emaneten insanlara verir.

El-Vâris: Her şeyin tek vârisi, servetlerin asıl gerçek sahibi O'dur.

El-Vâris: Bütün mülk ve servetlerin, her şeyin sahibi olan O'dur.

El-Vâris: Mülkün gerçek sahibi O’dur.

El-Vâris Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 707

Zikir Günü: Perşembe

(Diğer bir görüşe göre ise Cuma)

Zikir Saati: Müşteri

(Diğer bir görüşe göre ise Zühre)

Sabah gündoğarken

İkindi namazı sonrasında

Ve... Tam gece yarısında;

Bu ismi şerif zikir gününde zikir saatinde zikir adedince zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte de bu esma-ı zikir 'El-Varis' - 'Yâ Vâris' diyerek zikredilir.

Ya Vâris İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı

Vücut sağlığı için bu ismi şerif günde 707 defa 'Yâ Vâris' diyerek okunmaya devam edilir.

Uzun ömürlü olmak için, bu ismi şerif günde 707 defa 'Yâ Vâris' diyerek zikredilmeye devam edilir.

Bol mal için bu ismi şerif günde 707 defa 'Yâ Vâris' diyerek zikredilir.

Bol rızık için bu ismi şerif 'Yâ Vâris' diyerek günde 707 defa zikredilir.

İzzet ve seref için bu ismi şerif günde 707 defa 'Yâ Vâris' diyerek zikretmeye devam edilir.

Hasta bir kul bu ismi şerifi 'Yâ Vâris' diyerek 1000 defa okursa hastalığından şifaya kavuşur.

Çocuğu olmayanlar için, bu ismi şerif 'Yâ Vâris' diyerek günde 707 defa zikredilmeye devam edilir.

Evladı olmayanlar evlad sahibi olmak için, bu ismi şerifi zikir saatinde 'Yâ Vâris' diyerek zikreder ve hemen sonrasında bu ayeti kerimeyi okunur: 'Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul-varisîn'. " Rabbim, beni tek bırakma. Gerçi sen varislerin en hayırlısısın" (Enbiyâ-89)

İş için kararsız kalan bir kimse, huşu içinde bu ismi şerifi 'Yâ Vâris' diyerek akşam namazı ile yatsı namazı arasında bu esma-i zikri 707 defa okursa ona birçok yoldan hayırlı kapılar açılır.

Gün doğmadan bu ismi şerifi 'Yâ Vâris' diyerek 707 defa zikreden bir kulun vücudu dertlerden ve hastalıklardan şifa bulur.

El-Vâris Esması

El-Vâris - اَلـْواَرِث ُ : Her şeyin asıl sahibidir. Her şeyin tek hakiki sahibi Allah'u Teala, mülkünü imtihan edilmesi için belirli b8r müddet emaneten insanlara verir. Her şeyin tek vârisi, servetlerin asıl gerçek sahibi, bütün mülk ve servetlerin, her şeyin sahibi olan, mülkün gerçek sahibi demektir.

Yâ Vâris: Ey kâinatta her şeyin bir sonu olduğu halde Kendisi bâkî olan ve bütün mülk ve servetin ezelî ve ebedî sahibi olan Vâris.

Yücesin ey mülkün ezelî ve ebedî sahibi olan, Ondan başka her şey zeval ve fenaya mahkûm olan ve Ona dönen Vâris!

Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve ortaktan münezzehsin, ey kâinatta her şeyin bir sonu olduğu halde Kendisi bâkî olan ve bütün mülkve servetin ezelî ve ebedîsahibi olan Vâris!

"Şüphesiz biz, hem hayat veririz, hem öldürürüz. Hepsinin varisi de biziz."
Hicr-23

Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılıyor ki, zâhirdeki sebepler ne olursa olsun evrendeki her şeyi yapıp yaratan Allah'tır, gökten indirdiği su ile yeryüzünü canlandıran, vakti geldiğinde bitkileri sarartıp solduran doğal güçlerin arkasındaki en büyük kudret de O'dur; şu halde can veren ve yaşatan da O'dur, hayata son veren de O'dur. Mülkün (canlısıyla cansızıyla bütün varlığın) asıl mâliki Allah olduğuna göre insanın kendi varlığının ve bu dünyada kendisinin bildiği diğer bütün şeylerin, kısaca topyekün mevcudatım hakiki sahibi de O'dur.

"Zekeriya'yı da (hatırla). Hani Rabbine "Rabbim, beni tek bırakma. Gerçi sen varislerin en hayırlısısın" diye nida etmişti."
Enbiyâ-89

Zekeriyyâ aleyhisselâm Israiloğulları'na gönderilmiş son peygamberlerden biri ve Hz. Yahyâ'nın babasıdır. Milâttan önce I. yüzyılda Kudüs'te yaşamış olan Zekeriyyâ peygamberle ilgili olarak Kur'an'ı Kerim'de verilen bilgiler, daha çok onun yaşlılık dönemine aittir.

"Biz de istiyordum ki o yerde ezilenlere lütfedelim, onları önderler yapalım, onları (mukaddes topraklara) vârisler kılalım."
Kasas-5

"Bununla beraber biz, geçmişi ile şımarmış nice memleket helâk ettik. İşte evleri! Kendilerinden sonra pek azında insan yaşamıştır. Onlara biz varis olmuşuzdur."
Kasas-58

Güçlerine ve servetlerine güvenip şımaran, azab ve inkârcılıkta direnen bazı eski toplulukların tarih sahnesinden silinmiş oldukları hatırlatılarak insanlık uyarlamaktadır. Helâk olan o şımarık toplulukların izlero gösterilmekte, onlardan sonra buraların terkedildiği, harap olduğu ve ancak pek azında insanların oturabildiği belirtilmektedir. Bazı tefsirlere göre ise helâk olan kavimlerin yurtlarında insanların çok kısa bir süre  veya çok az kimsenin barındığı bildirilmektedir. Bunlar, o kalıntılarda kısa süre için konaklayarak dinlendikten sonra kalkıp giden yolcululardır
(Râzî, XXV, 5; Şevkânî, IV, 174; İbn Âşûr, XX,151).

Bununla birlikte insanlara Allah'ın âyetlerini okuyup onları yeteri kadar aydınlatacak ve doğru ile eğrinin ne olduğunu gösterecek bir peygamber göndermeden Allah'ın, herhangi bir ülke halkını -haksızlığa, taşkınlığa sapmadıkça- helâk etmeyeceğini haber vermektedir. "Hepsi bize kalmıştır" cümlesi belde halkı helâk olduktan sonra yurtlarına vâris olacak kimsenin kalmadığına, dolayısıyla beldelerin ıssız ve sahipsiz kaldığına işaret etmekte, ayrıca mülkün hakiki sahibinin Allah'u Teala olduğu gerçeğine imada bulunmaktadır.

Nitekim  Hz. Peygamber, yörenin en önemli beldesi olan Mekke'de gönderilmiştir. Büyük şehirlerin tercih edilmesinin sebebi, oralarda dinî tebliğe muhatap olacak istidatlı (farklı kabiliyetler taşıyan) kimselerin daha çok bulunması ihtimalidir.

Vâris İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an'ı Kerim'de Vâris ismi şerifi 4 ayeti kerime de yüce Rabbimiz tarafından Vâris ismini şöyle zikretmektedir:

Bismillâhirrahmânirrahîm

"Şüphesiz biz, hem hayat veririz, hem öldürürüz. Hepsinin varisi de biziz."
Hicr-23

" Zekeriya'yı da (hatırla). Hani Rabbine "Rabbim, beni tek bırakma. Gerçi sen varislerin en hayırlısısın" diye nida etmişti."
Enbiyâ-89

"Biz de istiyordum ki o yerde ezilenlere lütfedelim, onları önderler yapalım, onları (mukaddes topraklara) vârisler kılalım."
Kasas-5

"Bununla beraber biz, geçmişi ile şımarmış nice memleket helâk ettik. İşte evleri! Kendilerinden sonra pek azında insan yaşamıştır. Onlara biz varis olmuşuzdur."
Kasas-58

Vâris İsmi Duası

Ey geçici servetlerin gerçek sahibi olan

VÂRİS!

Zenginlikleri veren de,

geri alan da Sensin.

Servetlerin ilk sahibi de,

son sahibi de Sensin.

Hiçbir fâni servetini yanında götüremez.

Geride kalan mülkün tek vârisi Sensin.

Yarattıklarının hiçbirisi mülküne ortak değil.

Mâhlukatın da tek sahibi Sensin.

Ey Sahibimiz,

bizi nefsimize yenik yendirme!

Emanetini geri verme

gününde yüzümüzü ak eyle!

Amin... Amin... Ecmain...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 


Bir cevap yazın