Esmaül Hüsna İsminden El-Müzill

Müzill Esması

Müzill İsmi Arapça Yazılışı

Müzill: مذل

El-Müzill: المذل

Ya-Müzill: يَامذل

Müzill ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Müzill İsminin Anlamı

El-Müzill: Dilediğini zillete düşürüp rezil eder.

El-Müzill: Dilediğini zelil edip alçaltan, süründüren, hor hakir eden.

EI-Müzill: Dilediğini zelil edip rahmetinden uzaklaştıran, alçaltan O'dur.

El-Müzill Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Sayısı : 770

Zikir Saati : Merih

Zikir Günü : Salı

Sabah gündoğarken

İkindi sonrasında,

Ve... Tam gece yarısında;

Bu esma-i zikir zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte bu ismi şerif 'Ya-Müzill' -'El-Müzill' diyerek zikredilir.

El-Müzill Esması

Müzill İsminin Tecellisi

El-Müzill : Dilediğini rezil eden, alçaltan, zillet veren, dilediğinini de hor ve hakir görerek rahmetinden uzaklaştıran, değersiz kılan demektir.

Yâ Müzill: Ey dilediğini zelil kılıp alçaltan Müzill.

O Müzill'dir: Dilediğini zelil kılıp alçaltır.

Müzill: Dilediğini zillete düşürerek alçaltan O'dur.

Rabbimizin bu esmasında da er-Rahîm ism-i şerifi gibi kullarına ahirette tecelli edecektir.

Bir insan çalıştığı yerde, gerek mevki makamda, gerek işinde gücünde  yetkisini ve saygınlığını kaybetmesinin sebebi Ya Müzill isminin tecelli etmesidir.

Zillet ne demek: Alçalma, aşağılanma, horlanma, hor ve hâkir görülme manasına gelir.

"O gün kimi yüzleri zillet kaplamıştır."
Ğâşiye-2

"Yine onların ona (ateşe) atılırken aşağılanmaktan ötürü başları eğik halde göz ucuyla etrafa baktıklarını göreceksin. İman edenler de "Gerçek anlamda kayba uğrayanlar, kıyamet günü hem kendilerini hem kendilerine uyanları ziyan edenlermiş meğer!" diyecekler. İyi bilinmeli ki zalimler sürekli bir azap içinde olacaklardır."
Şûrâ-45

45. âyetin "göz ucuyla etrafa baktıklarını" şeklinde çevrilen kısmı hakkında yapılan belli başlı açıklamalar şunlardır:

a) Yaşadıkları zilletten dolayı kısık gözlerle veya gözlerinin feri kaçmış bir halde baktıklarını,
b)Çok korktuklarından yahut içinde bulundukları kötü durumdan dolayı kaçamak bakışlar yaptıklarını,
c) Çektikleri acılar sebebiyle gözlerini iyice açamadıklarını,
d)Kör haşredilecekleri için kalpleriyle baktıklarını.
Taberî bunlardan birincisini daha isabetli bulur; İbn Atıyye ve Zemahşerî de sonuncu yorumu zorlama bir açıklama olarak nitelerler.
(Taberî, XXV, 41-42; İbn Atıyye, IV, 41; Zemahşerî, III, 408; Şevkanî, IV, 621)

Müminlerin 45. âyette değinilen sözü dünyadayken söyledikleri de düşünülebilir. O takdirde meâli şu şekilde değiştirmek uygun olur:
"Zaten iman edenler de 'Kıyamet günü gerçek anlamda kayba uğrayanlar, hem kendilerini hem kendilerine uyanları ziyan edenler olacak!' diyorlardı. "Öte yandan âyete şöyle bir mâna da verilebilir:
"İman edenler de kıyamet günü, 'Gerçek anlamda kayba uğrayanlar, hem kendilerini hem kendilerine uyanları ziyan edenlermiş!' diyecekler"
(Zemahşerî, III, 408).

Bazı müfessirlere göre bu sözde geçen "kendilerini ziyan etmeleri"nden maksat bu kimselerin cehennem azabına mâruz kalmaları, "kendilerine uyanları ziyan etmeleri"nden maksat ise şayet uyanlar da cehennemdeyse kendilerine yararlarının dokunmaması, şayet cennetteyse aralarına kesin bir engelin girmesidir
(Şevkânî, IV, 621).

"Kendilerine uyanlar" diye çevrilen kısımla, dünyadaki yakınları yahut cennete girmiş olsalardı orada beraber olabilecekleri yakınları da kastedilmiş olabilir
(İbn Atıyye, IV, 41).

İslâm âlimlerinin büyük bir çoğunluğu birçok âyet ve hadise dayanarak, - şayet imanlı olarak ölmüşlerse- günahkârlarım ebedî olarak cehennemde kalmayacağı kanaatine ulaşmışlardır. Bu görüşe katılmayan bazı âlimler 45. âyette yer alan "zalimlerin sürekli bir azap içinde bulunacağı" ifadesini de delil gösterirler. Halbuki burada zalimlerden maksat inkârcılardır; zira Kur'an'da "zalim" kelimesi mutlak olarak kullanıldığında, bununla inkârcılıkta direnenler kastedilir, âyetin önü ve sonu da bu mânâyı desteklemektedir
(Râzî, XXVII, 182).

El-Müzill İsminin Fazileti,

Havas ve Esrarı

Düşmanını zelil etmek için, bu ismi şerif pazartesi gününden itibaren üç gün oruç tutar. Cuma gecesi de iki rekat namaz kılar. Her rekatta Fatiha sûresinden sonra bu esma-i zikri 100 defa 'Ya Müzill' diyerek zikrederse düşmanını zelil etmiş olur.

5 vakit farz namazları sonrasında bu ismi şerifi 'Ya Müzill' diyerek 770 defa zikrine devam eden bir kula hiçbir kimse kötülük yapamaz ve kötülük yapmaya dâhi kalkışamaz.

Bu ismi şerifi 'Ya Müzill' diyerek günde 770 defa okuyan bir kimseye bütün kullar ona itaat eder, sever ve sayarlar.

Düşmanları zelil etmek için, bu ismi şerif günde 770 defa 'El-Müzill' diyerek zikredilir.

Bu ismi şerifi günde 770 defa 'El-Müzill' diyerek zikreden bir kimse, hasetçilerin şerrinden emin olur.

Zalimden, hasetçinin şerrinden, kinci bir kulun şerrinden korunmak için, bu esma-ı zikri 75 defa 'Ya Müzill' diyerek okuduktan sonra secdeye kapanarak, Rabbim beni şu kulunun şerrinden koru diye dua ederek Allah'a iltica bulunur ve yüce Allah'ta onu o kulun şerrinden korur muhafaza eder.

Müzill İle İlgili Ayetler 

Kur'an'ı Kerim'de Müzill ismi olarak değilde fiili olarak bu ism-i şerif zikredilmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim

"Yeryüzünde dört ay daha dolaşın. İyi bilin ki siz Allah'ı âciz bırakacak değilsiniz; Allah ise kâfirleri rezil (ve perişan) edecektir."

Tevbe-2

"Ateşe arz olunurlarken onların, zilletten başlarını öne eğerek göz ucuyla gizli gizli baktıklarını göreceksin."

Şûrâ-45

"Bir takım yüzler, o gün eğilmiş zillete düşmüştür."

Ğaşiye-2

Ya Müzill Duası

Ey kendisinden uzaklaşan kullarını zillete düşüren

MÜZİLL!

Sana kul olma şerefini duymak istemeyeni

hakir kılarsın.

Başını hep dik tutanların, gün gelir,

başını eğersin.

Dünyada azizlik taslayanı,

ukbâda zelil edersin.

Nefsine köle olan,

dünya hapishanesinde zaten zillettedir.

Sen nefsimizi bize hükmettirip

bizi zelil eyleme!

İzzet verdiğin kullarına dâhil et bizi de!

Amin... Amin... Ecmain...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima..

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 

1 Yorum

Bir cevap yazın