Esmaül Hüsna İsminden El-Müteâlî

Müteâlî Esması

Müteâlî İsmi Arapça Yazılışı

Mütealî: متعالِ

El- Müteâlî: المتعالِ

Yâ Mütealî: يَا متعال

Müteâlî ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Müteâlî İsminin Anlamı

El-Müteâlî: Son derece yüce ve aşkındır.

El-Müteâlî: Noksanlıktan münezzeh, şânına yakışmayan vasıflardan uzak olan O'dur.

El-Müteâlî: Yaratılmışlar hakkında aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan pek yüce olan O'dur.

El-Müteâlî Esmasının Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 551

Zikir Günü: Cumartesi

Zikir Saati: Zuhal

Sabah gündoğarken

İkindi namazı sonrasında;

Ve… Tam gece yarısında;

Bu esma-i zikir saatlerinde, zikir adedince, zikir günü olan vakitlerde ve diğer her vakitte 'El-Müteâlî - 'Ya Mütealî' diyerek zikredilir.

Ya Müteâlî İsminin Fazileti, Havas ve Esrarı

Devletten istediğini elde etmek için, günde 551 defa 'El-Müteâlî' diyerek bu ismi şerif zikredilir.

Dileklerin yerine gelmesi için, günde 551 defa bu esma-i zikir 'El-Mütealî' diyerek okunur.

Yapacağı bütün işlerde başarılı olmak , bu esma-i zikir günde 5 vakit farz namazları sonrasında 551 defa 'Ya Müteâlî' diyerek zikredilir.

Düşmanlarının kötülük yapmaması için, bu ismi şerif günlük 551 defa 'Ya Müteâlî' diyerek okunur.

Salaha ermek için, 'Ya Müteâlî' diyerek bu ismi şerif okunmaya devam edilir.

Güçlenmek ve kuvvetli olmak için, bu ismi şerif 'Ya Müteâlî' diyerek günlük 551 defa okunur.

Makam ve mevkide yükselmek için, bu esma-i zikir günde 551 defa 'Ya Müteâlî' diyerek okunur.

Dua ve isteklerin kabulü için, bu ismi şerif zikir gününde ve zikir saatinde 'Ya Müteâlî' diyerek 551 defa okunur.

Günlük 5 vakit namazlar sonrasında bu esma-i zikri 'Ya Müteâlî' diyerek zikredenleri yüce Allah makamlarını yücelterek, yaratıklarda onu tesbih ve zikir ederler.

Düşmanı ağır bir yenilgiye uğratmak için 7 gün boyunca günlük olarak 1000 defa 'Ya Müteâlî' diyerek bu ismi şerif zikredilir.

Beladan ve afetlerden korunmak için, bu ismi şerifi günde 600 defa 'Ya Müteâlî' diyerek zikredilir.

El-Müteâlî Esması

Müteâlî - (Görkemli): O, Aklın idrak ettiği her şeyden yücelik ve yüksekliğin en üstününe sahip olan en büyük O'dur.

El-Müteâlî - اَلـْمُتَعَالِي: Noksanlardan münezzeh olan, şânına yakışmayan vasıflardan uzak olan. Âli, son derece yüce olan, Yaratılmışlar hakkında aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan pek yüce olan Allah büyüktür ve yücelerden yücedir. Son derece yüce ve aşkındır demektir.

Son derece yüce ve aşkındır. O, Allah gizliyi de açıkta da olanda bilicidir. Pek büyüktür, herşeyden üstündür. O, görünmeyeni de, görüneni de bilendir, çok büyüktür, her şeyden yücedir O. Allah görünmeyeni de bilir, görüneni de bilir. Büyüktür ve yücelerden yücedir.

"O, görünmeyeni de görüneni de hakkıyla bilendir; Kebîr (pek büyük)tür, Müteâlî (her şeyden yüce)dir."
Ra'd-9

O gizliyi, gaybı da bilir, açık ve aleni olan şeyleri de bilir. Allah, duyularls algılanmayam şeyleri de bilir, mevcut olanı da bilir. Şu halde peygamberden başka türlü bir âyet, değişik bir mucize isteyenlerin, bunu hidayet için mi, inat için mi istediklerini de bilir. Kebirdir, yani her şey kendisinden daha küçük olan ve hiçbir şekilde, hiçbir çerçeveye sığdırılamayan tek ve biricik büyüktür. Mütealdir. Yani, her şeyden üstün, miktar be sınırlılık gibi yaratılmışlara mahsus olan sıfat ve özelliklerden münezzeh, eşsiz ve yücedir. Yüceler yücesidir. Bundan dolayı hidayet O'na aittir. O'nun ilmi ve kudreti dışında kalacak ve huzuruna çıkıp hesap vermeyecek hiçbir şey yoktur.

Âyetel-Kürsî

BismilahirRahmanirRahim

"Allah’tan başka ilah yoktur. O, daima yaşayan, mahlûkat’ın yaşamını devam ettirendir. Onu ne bir uyuklama ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir. O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. O’nun dilediğinin haricinde, insanlar ilâhî ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür."
Bakara Sûresi – 255. Ayet

"Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadadır; onları O'ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; O'nun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi bile bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitapdadır."
En'âm-59

59. âyet, Yüce Allah'ın ilminin ne kadar geniş, ne kadar kapsamlı olduğunun çok veciz ve eşsiz ifadelerindendir: Gaybın anahtarları (başka bir kıraete göre gaybın hazineleri) Allah'ın yanındadır.

"(Onlar) gayba iman ederler, namazı kılarlar, kendisine verdiklerimizden hayra harcarlar."
Bakara-3

Burada Allah'ın ilminin, karalar ve denizler gibi en geniş varlık ve olaylardan, düşen bir yaprağa, yerin karanlıklarındaki bir bitki tanesine, kuruluk, yaşlılık v.b keyfiyetler gibi en basit varlık ve olaylara kadar her şeyi kuşatıp kapsadığı, dolayısıyla bütün bunların en yüce, en ince bilgi ve kudretle yaratılıp düzenlendiği ifade buyurulmuştur. Bundan dolayı kelâm bilgileri tarafından söz konusu âyet, bazı düşünürlerin ilm-i ilâhînin cüz'iyyâtı (değişken varlık ve olayları) kapsamadığı yolundaki iddiaları çürüten en kesin delillerden biri olarak gösterilmiştir. "Apaçık bir kitap" diye çevirdiğimiz "kitâbin mübîn" tamlaması, "hafaza melekleri tarafından tutulan amel defteri", "levh-i mahfûz" veya "Allah'ın her şeyi kuşatan ilmi" olarak açıklanmıştır.
(Zemâhşerî, II, 19; Atıyye, II, 300).

Müteâlî İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an'ı Kerim'de Müteâlî ismi sadece Ra'd sûresi 9. âyette zikredilir.

Bismillahirrahmanirrahim

Ra'd, 13/9

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَب۪يرُ الْمُتَعَالِ ﴿٩

"O, görüneni de görünmeyeni de bilir; O, büyüktür, yücedir."
Ra'd-9

Müteâlî İsmi Duası

Ey yarattıkları için mümkün olan
şeylerden uzak olan

MÜTEÂLÎ!

Öyle zenginsin ki,

vermekle mülkünde eksiklik olmaz.

Öyle güçlüsün ki,

hiçbir noksanlık gücüne yanaşamaz.

Öyle yücesin ki,

hiçbir kusur şânına yakışmaz.

Öyle merhametlisin ki,

affetmekle rahmetin azalmaz.

Kapına geldik,

eksilmeyen affınla affet bizi!

Fakrımız çok,

eksilmeyen mülkünle gider hâcetimizi!

Amin… Amin… Ecmain…

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima…

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 

Bir cevap yazın