Esmaül Hüsna İsminden El-Muktedir

Muktedir Esması

Muktedir İsmi Arapça Yazılışı

Muktedir: مقتدر

El-Muktedir: المقتدر

Ya Muktedir: يَا مقتدر

Muktedir ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Muktedir İsminin Anlamı

El-Muktedir: Allah her şeyi yapabilecek güçtedir.

El-Muktedir: Kuvvet ve kudret sahibi olan mutlak güç sahibi O'dur.

El-Muktedir: Varlık üzerinde dilediği gibi tasarruf eder, kudret sahibidir, her şeye gücü yeten.

El-Muktedir Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 744

Zikir Günü: Pazar

Zikir Saati: Güneş

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında;

Bu esmai zikir zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte 'El-Muktedir' - 'Ya Muktedir' diyerek zikredilir.

Bu zikri Hacı Bayram Veli'nin çekmiş olduğu zikirlerden birisi olduğu rivayet olunur.

Ya Muktedir İsminin Fazileti, Havas ve Esrarı

Her işte başarılı olmak için, bu esma-i zikri günde 774 defa 'El-Muktedir' diyerek zikredilir.

Günlük 5 vakit farz namazlarında sonra bu esma-i zikri 'Ya Muktedir' diyerek devamlı zikreden bir kimse her yaptığı işlerinde başarı olduğu gibi, herkes tarafından sevilir ve sayılır.

Bir kul sabah uykudan uyandığı vakitte bu ismi şerifi 'Ya Muktedir' diyerek 100 defa zikrederrse unutkanlık ve acizlikten kurtulmuş olur.

Hasta olan bir kişiye 'Ya Muktedir' ismi günlük bir bardak suya 744 defa okuyup içirilirse hasta olan kişi tez vakitte hastalığından şifaya kavuşur.

'Ya Muktedir ismi şerifini çekmeyi kendine vird edinen bir kul her türlü cin şeytan ve insan şerrinden muhafaza olur.

'Ya Muktedir' ismi şerifini her daim zikreden bir kul da gaflet uykusundan uyanmasını sağlar.

'Ya Muktedir' esma-i zikrini zikir adedince, zikir gününde ve zikir saatinde bu zikre hemhal olan bir kul yapacağı her hayırlı işi başarır. Düşmanlarına karşı üstünlük sağlamış olur.

'El-Kâdir El-Muktedir " ismi şerifiyle beraber bir tabağın üzerine yazılıp sonrada bunu bal şerbeti ile silip hasta olan kişi bundan içerse şifa bulup iyileşir. Zikir günü ve zikir saatinde okuyan hastalar hastalığından şifa bulurlar.

El-Muktedir Esması

El-Muktedir - اَلـْمُقتَدِرُ : Varlık üzerinde dilediği gibi tasarruf eder, kudret sahibidir, her şeye gücü yetendir. Kuvvet ve kudret sahibi olan mutlak güç sahibi olan demektir.

Allah her şeye muktedirdir. Her şeye gücü yeter. Hükümranlık O'nundur. Kudret sahibi O'dur.

Hiçbir insan dünyada O'nu görmeye muktedir değildir. Nitekim Yüce Mevlâ bu gerçeği ifade etmek için;

"Gözler O'nu göremez, hâlbuki O, gözleri görür."
En'âm-6/103

Buyurmuştur. Müminlerin annesi Hz. Âişe "Her kim, ' Muhammed dünya gözüyle Rabbini gördü.' derse en büyük yalanı söylemiş olur."
(B3234 Buhârî, Bed'ü'l-halk, 7.)

Diyerek Hz. Peygamber'in bile dünyada Rabbini görme konusunda diğer insanlardan farklı olmadığını belirtmiştir.

Dua-i İsm-i Âzam

"Sübhaneke ya melik tealeyta ya muktedir ecirna minennar bi afvike ya rahman."

Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey kâinattaki mülkün tamamı Kendisine ait olan ve saltanatı her şeyi kaplayan Melîk! Yücesin, ey sonsuz kudretiyle her şeye hükmeden ve dilediği her şeyi yapabilen Muktedir! Affınla bizi Cehennemden kurtar ey Rahmân!

"Doğruluğun hâkim olduğu bir ortamda, gücüne sınır olmayan bir hükümdarın huzurundadırlar."
Kamer-55

Kamer sûresi 55. ayetin "Doğruluğun hâkim olduğu bir ortamda" diye çevrilen kısmı "hoşnut olacak, güzel bir yerde, dost meclisinde; boş sözler konuşulmayan, günah işlenmeyen, hak ve hakikat meclisinde" mânalarıyla da açıklanmıştır
(Taberî, XXVII, 113; Zemahşerî, IV, 49; İbn Atıyye, 222).

Aynı ayetin "gücüne sınır olmayan bir hükümdar" diye çevrilen kısmında geçen "melîk" ve "muktedir" kelimelerinin nekre (belirsizlik) olmasında, insan havsalasının Allah'u Teâla'nın hükümranlık ve gücünün mahiyetini kavrayamayacağına işaret bulunduğu yorumu yapılmıştır.
(Zemahşerî, IV, 49; Elmalılı, VII, 4656).

"Onlara dünya hayatının örneğini şöyle ver; sanki bir su, onu gökten indirmişiz, derken onunla yeryüzünden bitkileri birbirine karışmış, derken bir çöp kırıntısı olmuştur. Rüzgârlar onu savurur gider! Allah herşeye gücü yetendir."
Kehf-45

Mekkeli bazı zenginler, mallarının ve oğullarının çokluğu sebebiyle şımardıkları için tevhid dinine girmeye tenezzül etmiyor.

"Mal sahibi olmuş ve oğulları var diye"
Kalem-14

"Kendisine âyetlerimiz okunduğunda: "Eskilerin masalları" der."
Kalem-15

(Kalem 68/14-15), hayatın sadece dünyadan ibaret olduğunu iddia ediyorlardı.

"Hem (inanmayanlar) dediler ki: Dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız ve bizi ancak (geçen) zaman yok eder. "Halbuki onların buna dair hiçbir bilgileri yoktur. Onlar, sadece böyle zannederler."
Câsiye-24

Yüce Allah, onların şımarmasına sebep olan dünya hayatının durumunu; insanın içini açan bitki örtüsüne hayat vermekte olan suya benzetiyor; ama bir süre sonra su çekiliyor, bitkiler kuruyor ve toza toprağa karşıyor.

Bu ibretli benzetmeye göre, insanları aldatan dünya hayatı fânidir, mal ve çocuklar da bu dünyanın süsüdür; kısa bir süre sonra fâni olan gidecek, sâlih amel kalacaktır.

"İyi davranışlar" diye çevirdiğimiz vr kalıcı olduğu açıklanan sâlihât hem inanmayıp hem de İslâm'ın yapılmasını emrettiği ve hoş karşıladığı, ahlâkî değerlere uygun işleri ve güzel davranışları ifade etmektedir.

Allah'ı zikretmek, namaz, oruç, hac, zekât ve benzeri bütün ibadetler; cihad etmek, iyiliğe yönelmek, kötülükten sakındırmak, ana babaya, akrabaya ve komşulara iyi davranmak, adalet, ihsan v.b Kur'an'ın öngördüğü bütün iyi işler dünyada insanlara fayda verecek ve âhirette fe kurtuluşa vesile olacak sâlih amellerdir. İnsana yakışan, dünya hayatında yapacağı güzel işlerlr ebedî saadetini kazanmaktır.

Bununla beraber İslâm, helâl mal kazanmayı ve dünya nimetlerinden istifade etmeyi de yasaklamamıştır:

"De ki: Allah'ın kulları için yarattığı süsü ve temiz rızıkları kim haram kıldı? De ki: Onlar dunya hayatında müminlere yaraşır; kıyamet gününde ise yalnız onlara mahsus olacaktır"
(A'râf 7/ 32).

Ancak İslâm bu nimetlerin fakirlere karşı kibir ve gurur vesilesi edilmesini, maddî ge psikolojik baskı aracı yapılmasını hoş görmez.

Muktedir İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an'ı Kerim'de Muktedir ismi şu ayetlerde Rabbimiz şöyle zikretmektedir:

Bismillahirrahmanirrahim

"Onlara dünya hayatının örneğini şöyle ver; sanki bir su, onu gökten indirmişiz, derken onunla yeryüzünden bitkileri birbirine karışmış, derken bir çöp kırıntısı olmuştur. Rüzgârlar onu savurur gider! Allah herşeye gücü yetendir."
Kehf-45

"Ayetlerimizin hepsini yalanladılar. Biz de onları öyle bir tutuşla alıverdik ki muktedir bir aziz'e öyle yaraşır!"
Kamer-42

"Doğruluğun hâkim olduğu bir ortamda, gücüne sınır olmayan bir hükümdarın huzurundadırlar."
Kamer-55

Muktedir İsmi Duası

Ey her şeyi zâtına boyun eğdiren

MUKTEDİR!

Hiçbir şeyin kendisini aciz

düşürmeyeceği Sensin.

âlemde her şeyi delil kılan Sensin.

Zorluk, kolaylık insan için,

kudretine son olmayan Sensin.

Sen acizleri güçlü yapmaya,

güçlüleri zelil eylemeye muktedirsin.

Sen, dilediği her şeyi yapmaya güç yetirensin.

Günahlarımız çok,

dilersen affedersin, affet bizi!

Bizim gücümüz yetmiyor;

nefsimize esir olmaktan koru bizi!

Amin... Ecmain...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 

1 Yorum

Bir cevap yazın