Esmaül Hüsna İsminden El-Mübdi

Mübdi Esması

Mübdi İsminin Arapça Yazılışı

Mübdi: مبدى

El-Mübdi : المبدىء

Ya-Mübdi :   يَا مُبْدِىُٔ

Mübdi Arapça kökenli bir terimdir.

El-Mübdi İsminin Anlamı

Mübdi - اَلـْمُبْدِئُ (Başlatan) : Allah'u Teâla bütün varlıkları yoktan var eden, varlığı başlatan O'dur.

El-Mübdi : Varlıkları daha önce bir eşi benzeri olmadan, hiç yoktan onları var eden O'dur.

El-Mübdi  اَلـْمُبْدِئُ - (Yoktan yaratan) : Yaratmayı ilk kez başlatan, sonra onu tekrar eden O'dur.

El-Mübdi: Her şeyi örneksiz ve yoktan yaratan O'dur.

El-Mübdi : Eşyayı yoktan ilk defa var eden, yaratan O'dur.

El-Mübdi Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi : 56

Zikir Saati : Perşembe

Zikir Günü : Müşteri

Sabah gündoğarken

İkindi namazı sonrasında

Ve... Tam gece yarısında;

Bu esma-ı zikir El-Mübdi - Ya-Mübdi diyerek zikir vakitlerinde ve her vakitte zikredilip okunur.

El-Mübdi ismi çekildikten sonra okunacak olan dua:

Ya Rabbim! Kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. Allah'ım! Bütün işlerimin sonucunu güzel eyle, beni dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından koru.

El-Mübdi İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı

Her yaptığımız işde muvaffak olmak için günlük bu ism-i şerifi 'El-Mübdi' diyerek 57 defa okunur.

Bu ism-i şerifi 'Ya-Mübdi' diyerek 56 defa okumaya devam eden kimse rüyada her istediğini görür.

'El-Mübdi- Ya-Mübdi' isimlerini herdaim zikreden kimseler hikmete erişir. Hikmetli sözler sarfederek konuşur. Mânâ aleminde bazı gizli iş ve sırlara vakıf olur.

Günlük 5 vakit namazlarım hemen akebinde bu ism-i şerifi 'Ya Mübdi' diyerek 57 defa zikretmeye devam eden insan ilim ve bilim alanlarında başarıya ulaşır.

Herhangi bir işde kararsız kalan kimseler bu ism-i şerifi 'Ya Mübdi' diye 1000 defa zikrederse karar verme gücü kazanmış olur.

'El-Mübdi- El-Muid' ism-i şeriflerini beraber zikrederek bunu çekmeye devam ederse unutmuş olduklarını hatırlama gücü artar, aynı zamanda gizli sırlara da vakıf olur.

Kaybolan bir kisi varsa evinin dört bir köşesine günlük bu ism-i şerifi 7 gün boyunca 70 defa 'Ya Mübdi' diyerek okursa o kişi tez vakitte sağ salim evine döner.

Hamile bir kadın düşük tehlikesi yaşıyorsa bu ism-i şerifi 'Ya Mübdi' diyerek 99 defa okumaya devam ederse çocuğunu düşürme tehlikesinden kendini koruma altına almış olur.

El-Mübdi Esması

Mübdi: İlk ve örneksiz yaratandır.İcat etmek, yoktan var etmek, yaratmak anlamına gelir. Hiç kimse bu dünyada Mübdî olamaz; Çünkü tek yaratıcı Mübdî Olan O'dur.

El-Mübdi: hiç yoktan bütün mahlukatı, maddesiz ve örneksiz bir şekilde yaratan demektir.

İnsanları yoktan var ettiği gibi bir son olan ölüm yani ecel vakti geldiğinde Allah'u Teâla el-Kâbıd ismiyle ruhları kabzedecek olan O'dur. Bu dünya hayatı bitip kıyamet koptuğunda ise ölen ve kıyamet kopmasına şahitlik eden her insan bir anda yok olup gidecektir. Sonra Allah'u Teâla azze ve celle o canları geri iade edecektir.

Kıyamette hesap, mizan, terazi kurulduğunda her canlı ömrü hayatı boyunca doğumdan ölüme kadar yaptığı bütün her şeyin hesabını tek tek Allah'a verecektir. Amel defteri açılacak, bir bir dünya hayatında işlenenlerin hesabı mizan terazisinde iyilikleri ve kötülükleri tartılacak. Terazisi ağır gelenler kurtuluşa erip cennete girecek. Terazisi hafif gelen günahlar ise cehenneme gidecektir.

Her insan cehennemi görecektir. Oradan geçecektir.

Kimisi şimşek gibi geçecek, kimisi fırtına gibi geçecek, kimisi koşu atı gibi geçecek, kimisi koşarak, kimisi yürüyerek, kimisi emekleyerek, kimisi de yüzü üstü sürünerek geçecektir.

"İçinizden oraya uğramayacak yoktur; bu, Rabbinin üzerine kesin bir va'ddir. Sonra da Allah'tan korkanları kurtarır, zalimleri orada diz üstü çökmüş vaziyette bırakırız."

Meryem - 71-72

"Kıyamet gününde doğru teraziyi koyarız; kimseye haksızlık edilmez. Eğer bir hardal tanesi de olsa, onu getiririz. Hesap görücüler olarak biz yeteriz." Enbiya-47

"Kimin terazisi ağır gelirse, işte kurtuluşa erenler onlardır. Kimin de terazisi hafif gelirse, kendilerini ziyan edenler de onlardır. Cehennemde ebedi kalacaklardır."

Mü'minun-102-103

"Kimin mizanı ağır basarsa, o, razı olacağı bir hayat içindedir. Kimin de mizanı hafif gelirse, onun anası Haviye cehennemidir."

Karia-6-9

"O gün tartı haktır."

A'raf-8

Allah'u Teâla azze ve celle buyuruyor ki;"Kim zerre kadar hayır işlerse, onu (karşılığını) görür. Kim de zerre kadar şer işlerse, onu (karşılığını) görür."

Zilzal-7-8

İnsanlar yok iken Allah onları yaratmış ve onlara imtihan dünyasında hür iradesiyle yaşama, iyi ve kötü olma gibi imkânlar vermiştir. O dileseydi imtihanın sonucu da dünya da açıklanır, her kişi ettiğini bulur, ektiğini biçerdi. Allah'ın muradı böyle olmamış, hem insanlar ve hem dünya için bir ömür biçilmiştir, vakti geldiğinde insanlar ölecek, kıyamet kopacak, dünya hayatı son bulacaktır. Allah, ölenlere yeniden hayat verecek, yok olanları yeniden yaratacak, geri aldığı varlığı ve hayatı iade edecektir. Dünyada geçirilen imtihanın sonucunu bu ikinci ve ebedî alemde açıklayacak, verdiği imkân ve nimetlerin hesabını soracak; iman edip iyi işler yapanların ödüllerini, adaletle yani haksızlığa uğratılmadan verecek; inkarcıları ise hak ettikleri şekilde cezalandıracaktır.

Burûc 13. ayet tefsiri:

Müfessirlere göre iki türlü yorumlamışlardır:

a) Allah'ın inkârcı zalimlere ilk olarak dünyada ceza vermesi sonra âhirette cezalandırmayı tekrar etmesidir.

b) Allah'ın mahlûkatı birinci defa yoktan var edip dilediklerine can vermesi, ikinci olarak onları kıyamet gününde yeniden diriltmek suretiyle hayata döndürmesidir.

Secde 7. ayette geçen Cenâb-ı Allah'ın yarattığı her şeyi güzel kıldığına ilişkin ifadeyi Zemahşerî şöyle açıklar:

Allah Teâla'nın yarattığı her şey hikmetin gereklerine ve maksada uygunluk ilkesiin icaplarına göre düzenlenmiştir; güzellik bakımından kendi aralarında derecelendirilebilirse de bütün yaratılmışlar güzeldir.

"Güzel yapma" anlamına gelen ahsene fiilinin Arapça'daki bazı özel kullanımlarından hareketle bu cümleyi, "Her bir şeyi nasıl yaratacağını çok iyi bilir" şeklinde anlayanlarda olmuştur. Bu ifade için yapılan diğer yorumlar şöyledir:

a) Allah gerek güzel gerekse çirkin her şeyi yaratmakla mükemmel bir sanat ortaya koymuştur;

b) Her şeyi uygun biçimde ve yerli yerince yaratmıştır;

c) Yarattığı her şeye muhtaç olduğu bilgiyi ilham etmiş yani onları fonksiyonlarına uygun biçimde programlamıştır.

(Taberî, XXI, 94; İbn Ebû Hatim, IX, 3104)

Mübdi İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an'ı Kerim'de Mübdi ismi şu ayetlerde geçmektedir;

Bismillahirrahmanirrahîm

"Mahlukatı ilkin yaratan ölümden sonra onu çevirip yeniden yapacak (diriltecek) olan O'dur. Bu O'na daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüksek şan ve şeref O'nundur. O güçlüdür, hikmet sahibidir." Rûm-27

"Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayan O'dur."

Secde-7

De ki: "Allah'a ortak koştuklarınızdan ilk defa yaratacak sonra da onu çevirip yeniden diriltecek var mı?" De ki : "Allah önce yaratıp sonra da onu yeniden iade eder. Artık nasıl saptırılırsınız?"

Yûnus-34

Allah mahlukatı ilk baştan nasıl yarattığını, sonra onu tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu, Allah'a göre kolaydır."

Ankebût-19

"Hepinizin dönüşünüz ancak O'nadır. Allah'ın vaadi haktır. Herşeyi ilk baştan yaratan O'dur. Sonra iman edip iyi işler yapanları, adâletle karşılık vermek için geri döndürecek olan yine O'dur. Kâfirlere ise, inkar ettikleri için onlara kaynar sudan bir içki ve acıklı bir azap vardır."

Yûnus-4

"O gün, biz göğü, kitapların sahifelerini dürer gibi düreceğiz. İlk yaratmaya başladığımız gibi, yaratmayı tekrarlayacağız. Bunu üzerimize aldığımız bir va'd olarak yapacağız. Şüphesiz biz va'dimizi yaparız."

Enbiyâ-104

"Çünkü O yoktan yaratır ve tekrar diriltir."

Bürûc-13

Mübdi İsmi Duası

Ey yarattıklarını örneksiz yaratan

MÜBDÎ!

Sensin hiçbir şey yokken, bir tek var olan.

Sensin yaşamamız için mekânı,

hesaplamamız için zamanı yaratan.

Sensin mahlûkatı ilk olarak

yokluktan çıkaran

Sensin yarattıklarını örneksiz yaratıp,

taklit etmekten münezzeh olan.

Sensin örneksiz yaratıp,

kendisinin de eşi benzeri olmayan.

Biz mahlûkuz, Sensin yaratan;

kulluğuna kabul et bizi!

Biz günahkârız, Sensin Rahman;

rahmetinle karşıla bizi!

Amin... Amin... Amin... Ecmain

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 


Bir cevap yazın