Esmaül Hüsna İsminden El-Kayyûm

Kayyûm Esması

Kayyûm İsminin Arapça Yazılışı

Kayyûm: قيّوم

El-Kayyûm: القيّوم

Ya-Kayyûm: يَا قيّوم

Kayyûm Arapça kökenli bir isimdir.

El-Kayyûm İsminin Anlamı

El-Kayyum - اَلـْقَـيُّومُ: Her şeyi ayakta tutan O'dur.

El-Kayyûm: Yarattığı bütün canlı varlıkların kendisine bağlı olduğu, kâinatı yöneten yüceler yücesi O'dur.

El-Kayyûm: Her şeyin varlığı kendisine bağlanır ve kâinatı idare edendir.

El-Kayyûm: Her şeyi ayakta tutan kâinatı idare eden yöneten O'dur.

El-Kayyûm: Bütün varlıkları ayakta tutan ve gözetendir.

El-Kayyûm Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 156

Zikir Günü: Perşembe

Zikir Saati: Müşteri

Sabah gün doğmadan evvel,

İkindi namazı sonrasında,

Ve... Tam gece yarısında;

Bu esma-i şerif zikir zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte 'El-Kayyûm' 'Ya Kayyûm' diyerek bu ismi şerif zikredilir.

Ya Kayyûm İsminin Fazileti,

Havas ve Esrarı

Unutkanlıktan kurtulmak için, bu esma-i zikri günlük 'Ya Kayyûm' diyerek 156 defa zikredilir.

Günlük 5 vakit farz namazları sonrasında bu esma-i zikri 'Ya Kayyûm' diyerek 156 defa zikreden bir kimse geçim sıkıntısı yaşamaz, zorluklar ona kolaylaşır ve insanlar da onu sever sayar.

Yemek yerken yenilecek olan her lokmada bu esma-i zikri YaKayyûm' diyerek bu ismi şerifi okuyan yemiş olduğu yemek midesinde nur olur. Kalbi de nurlanır.

Bu esma-i zikri günlük "Ya Hayyu ya Kayyûmu ya Allah'u lâ ilâhe illâ ente" diyerek 41 defa okursa o kişinin kalbi gaflette kalmaz. Allah azze ve celle onu gafletten koruyup, aklını ve kalbini dirilişe geçer.

Bu ismi şerifi 'Ya Kayyûm' diyerek günlük 156 defa zikretmeye devam edenlerin Allah'ın izni ile her istekleri yerine gelir.

Bu ismi şerifi 'Ya Kayyûm' diyerek sürekli zikretmeye devam edenlerin rızıkları geniş olur, Allah tarafından o kişiye yüksek makamlar verilir.

Bu ismi şerifi 'Ya Hayyu ya Kayyûm' diyerek her namaz sonrasında 174 defa ya da günlük 870 defa okumayı kendine vird edinenlere yüce Allah aklının alamayacağı kadar çok güzel mükafatlar ona verilir.

Ezberlemekte zorluk çekenler bu ismi şerifi 'Ya Kayyûm' diyerek 16 defa sürekli zikretmeye devam ederse bu hali düzelir unutkanlığı geçer.

Bu esma-i zikri günlük 'Ya Kayyûm' diye 780 defa zikreden bir kimsenin her işi kolaylaşır. İnsanlar arasında saygı, hürmet, ilgi gören, sevilen bir kimse olur.

Büyük Tevbe Duası

"Estağfurullah... Estağfurullah... Estağfurullahe’l-Azîm. El-Kerîmer-Rahîmellezî lâ ilâhe illa hû,
el-Hayyul-Kayyume ve etûbu ileyh, ve neseluhut-tevbete vel-mağfirete vel-hidayete verrahmete lenâ İnnehu huvettevvebur-rahîm."

El-Kayyûm Esması

El-Kayyûm İsminin Tecellisi

Kayyûm, "bütün varlıkları görüp gözeten, yöneten, bir an bile onları bilgi ve ilgisi dışında tutmayan" demektir.

Duâ-i İsm-i A'zâm

'Sübhâneke ya Hayy te'âleyte ya Kayyûm ecirna mine'n-nâr bi-afvike ya Rahman'

Anlamı: Aczden ve şerikten münezzeh ve mukaddessin ey ezelî hayat sahibi olan kâinattaki bütün canlılar üzerinde taklit edilmez mührü bulunan Hayy! Yücesin ey bütün varlıklar Onunla vücutta kalıp devam eden, kıyam ve bekâ bulan Kayyûm! Affınla bizi ateşin azabından koru ey Rahmân!

"Allah'tan başka ilah yoktur. O, daima yaşayan, mahlûkat'ın yaşamını devam ettirendir. Onu ne bir uyuklama ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir. O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. O'nun dilediğinin haricinde, insanlar ilâhî ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür."
Bakara Sûresi - 255

İçinde Allah'ın kürsüsü zikredildiği için "Âyetel-Kürsî" adıyla anılan bu âyet hem muhtevası hem de üstün özellikleri sebebiyle dikkat çekmiş, hakkında hadisler vârit olmuş, çok okunmuş, şifa ve korunmaya vesile kılınmıştır.

Hz. Peygamber, Übey b. Ka'b'a "Allah'ın kitabından hangi âyet en büyüğüdür" diye sorup "Âyetel-kürsî'dir" cevabını alınca onu tebrik etmiştir.
(Müslim, " Müsâfirîn" , 258)

"Onu ne uyku basar ne uyur" cümlesi, hay be kayyûm sıfatlarını pekiştirmekte ve biraz daha anlaşılmasını sağlamaktadır. Allah'u Teâla'nın kayyûmluğu kâmil ve kesintisiz olduğuna, daha doğrusu kayyûm sıfatı bunu ifade ettiğine göre O'nu ne uyku basar ne de uyur.

Tevhidi açıklayarak başlayan âyet, Allah'u Teâla'nın "kayyûm" sıfatını zikrederek " küçük, aracı, özel görevli... tanrılar" a gerek bulunmadığını ifade etmektedir.

Allah'tan başka bütün şuur sahiplerinin bilgileri sınırlıdır, doğru da yanlış da olmaya açıktır. Bu genel şefaat meselesine uygulandığında kimin şefaate lâyık olduğunun da ancak Allah tarafından bileneceği anlaşılır. Çünkü dış görünüşü (mâ beyne eydîhim) itibariyle şefaate lâyık görülenlerin, kullar tarafından görülemeyen ve bilinemeyen iç yüzleri (mâ halfehüm) itibariyle böyle olmamaları mümkündür.

Allah birdir ve yalnızca O ibadete lâyıktır; çünkü O'ndan başka olmuşu, olacağı, gizliyi, açığı, geçmişi, geleceği, görüleni, gaybı bilen yoktur.

Bazı hadislerde:

"Allahü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm” ifadesi, "ism-ia’zam"(Cenâb-ı Allah’ın en büyük ismi) olarak nitelendirmiştir.

"Şüphesiz Allah'ın İsm-i Âzam-ı elbette Kur'ân-ı Kerîm'deki üç sûrededir; Bakara Sûresi'nde, Âl-i İmrân Sûresi'nde ve Tâhâ Sûresi'nde." buyurmuştur.

Ebû Ümâma R.A şöyle demiştir:

"Bunun üzerine bu üç sûreyi aradım ve Bakara Sûresi'nde اَلْحَيُّ الْقَيُّومُۚ } { اَللّٰهُ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ ُ} (el-Bakara Sûresi:255) âyet-i kerîmesini,

Âl-i İmrân Sûresi'nde { الٓمٓۚ, اَللّٰهُ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۙ الْحَيُّ الْقَيُّومُۜ } ( Âl-i İmrân Sûresi:1-2) ) âyet-i kerîmesini,

Tâhâ Sûresi'nde ise {وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّالْقَيُّومِۜ} (Tâhâ Sûresi:111) âyet-i kerîmesini buldum.

"Resûlullâh (Sallahu Aleyhi ve Sellem)

اَللّٰهُ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّومُۚ

(el-Bakara Sûresi:255)

(Âl-i İmrân Sûresi:1-2):

{ الٓمٓۚ, اَللّٰهُ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۙ الْحَيُّ الْقَيُّومُۜ } âyet-i kerîmesi hakkında:

'Şüphesiz Allah'ın İsm-i Âzam-ı bu iki âyet-i kerîmededir.' buyurdu."

Yüce, kâmil, eşsiz sıfatlarının bir kısmı bakara 255. âyette zikredilen yüce Allah'a;a kulların sonsuz gibi gördükleri kâinatı korumak, gözetmek ve yönetmek elbette güç gelmeyecek, O'nu yormayacak, meşgul bile etmeyecektir. Çünkü O yücelerden yücedir, kimse bilmez nicedir.

"Ve yüzler Hayy-ı Kayyûm için zelilce bir vaziyet almışlardır ve zülmu yüklenmiş olan, muhakkak ki hüsrana uğramıştır."
Tâhâ-111

(Ve yüzler) bütün yüz sahibi olan şahsiyetler o kıyamet günü (hayyı kayyum için) o ezeli ve ebedi hayata sahip, bütün kâinatı yaratma ve idare etmeğe sahip, herşeyi tam mânâsıyla bilen yüce Yaratıcı için (zelilce bir vaziyet almışlardır) onun emir ve iradesine karşıb öyle zelilce itaatkâr bir durumda bulunmaktadırlar. Hepsinin üzerinde Allah'ın hâkimiyeti tecelli etmekte bulunmuştur. Artık dağlarda bütün kürelerde o Yüce Yaratıcının emrine bir bakımdan tabi bulunmaktadırlar. Dilediği zaman onları mahv ve yok eder. (Ve zulmü yüklenmiş olan) yani: Bu dünya iken küfür ve şirke düşmüş, kıyâmeti inkâr etmiş, Allah'ın kudretini tasdik etmemiş olan herhangi bir şahısta (muhakkak ki) o ahi ret âleminde büyük bir (hüsrana uğramış) bulunacakdır. Artık bu müthiş âkibeti öyle zulûmden, ilâhi dine aykırı hareketlerden kaçınmalıdır. Elbette ki, bundan başka selâmet çaresi yoktur.

Kayyûm İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an'ı Kerim'de Kayyûm ismi şerifi şu ayetler geçmektedir;

Âyetü'l-kürsî Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

اَللّٰهُ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّومُۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌۜ لَهُ مَا فِيالسَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِۜ مَنْ ذَا الَّذ۪ي يَشْفَعُ عِنْدَهُٓ اِلَّا بِاِذْنِه۪ۜيَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْۚ وَلَا يُح۪يطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِ

"Allahü lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûm. Lâ te'huzü-hû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fi's-semâvâti vemâ fi'l-ardı. Menzellezî yeşfe'u ındehû illâ bi-iznih. Yâ'lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm ve lâ yuhîtûne bi-şey'in min-ılmihi illâ bi-mâ şae. Vesi'a kürsiyyü-hü's-semavâti ve'l-ardi. Velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüve'l-aliyyü'l-azîm."

Âyetü'l-kürsî Türkçe Meali

"Allah'tan başka ilah yoktur. O, daima yaşayan, mahlûkat'ın yaşamını devam ettirendir. Onu ne bir uyuklama ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir. O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. O'nun dilediğinin haricinde, insanlar ilâhî ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür."
Bakara Sûresi - 255

"Allâhü lâ illâ hüvel-hayyul-kayyûm"

"Allah'tan başka ilâh yoktur. O, diridir. Bütün varlıkları ayakta tutan ve gözetendir."
Âl-i İmran-2

"Ve anetil-vucûhu lilhayyîl-kayyûm ve kad kâbe men hamele zulme."

"Bütün yüzler, o diri ve her şeyi gözetip duran Allah'a baş eğmiştir. Bir zulüm yüklenen gerçekten hüsrana uğramıştır."
Tâhâ-111

Kayyûm İsmi Duası

Ey kâinatı ayakta tutan

KAYYÛM!

Sensin varlığı son bulmayıp,

devamlı kâim olan.

Sensin her şeyi kudretiyle ayakta tutan.

Sensin dünyayı güneşin

cazibesine bağlayan.

Sensin yıldızları üstümüzde kandiller gibi tutan.

Sensin dağları yerlerinden oynatmayan.

Senin lütfunla ayakta kalırız,

aşağı düşürme bizi!

Kabre düştüğümüz vakit,

rahmetinle kaldır bizi!

Amin... Amin... Ecmain...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 

Bir cevap yazın