Esmaül Hüsna İsminden El-Kahhâr

Kahhâr Esması

Kahhâr İsminin Arapça Yazılışı

Kahhâr: قهار

El-Kahhâr: القهّار

Ya Kahhâr: يَا قهار

Kahhâr ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Kahhâr İsminin Anlamı

Kuran-ı Kerim'de birçok ayette Kahhâr ismi geçer.

Allah'ın sıfatlarından birisidir.

El-Kahhâr - القهّار (Kahreden-Mahveden):
Allah düşmanları şiddetli bir şekilde kahrederek, zalimleri yerle bir eden Kahhâr'dır.

El-Kahhâr: Tek yenilmeyen herşeye galip gelen, güç sahibi, bütün herşeye her istediğini yapacak güçte galip ve hâkim olan anlamına gelir.

El-Kahhâr: Kudretin karşısında bütün herşeyi aciz bırakandır.

Herşey onun hükmüne itaat ettirebilen bir galibiyet ve hakimiyet sahibi olandır.

Düşmanları da kahru perişan bir duruma getirendir.

El-Kahhâr: Her dilediğini yapacak güçte olan O'dur. Herşeye galip gelen tek hakimiyet sahibidir.

"O, kullarının üstünde mutlak hâkimiyet sahibidir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır."
Enam-18

"O gün, yer başka yere çevrilir, gökler de (başka göklere)! Ve (herkes) Vâhid (bir olan), Kahhâr (kahredici üstünlük sâhibi) olan Allah’ın huzûruna çıkarlar."
İbrahim- 48

"De ki: 'Herşeyi hakkıyla yaratan Allah’dır. Ve O, Vâ hid (bir olan)dır, Kahhâr (herşeye kudretiyle mutlak galib olan'dır.)"
Rad-16

Kahhâr İsminin

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 306

Zikir Günü: Salı

Zikir Saati: Merih

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında, 

Ve... Gece yarısında;

Bu esma-i zikir zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte 'El-Kahhâr' - 'Ya Kahhâr' diyerek bu ism-i şerif zikredilir.

Bu esma-ı şerif zikredildikten sonra yüce Allah'a dua edilir.

Ya Kahhâr İsminin Fazileti,

Havas ve Esrarı

Zalimleri kahru perişan etmek için 'Ya Kahhâr' ismini 306 defa günlük zikir saatlerinde zikredilir.

Bir dileği, arzusu ve muradı olan bir kimse bu ismi 'Ya Kahhâr' diyerek günlük 100 defa okuduktan sonra ne gibi dilediği, isteği varsa Allah'u Teâlâ'ya dua ederse muradına tez zamanda kavuşur.

Bu esma-ı zikri kalbinden dünya sevgisini çıkartıp sadece Allah sevgisini kalbde muhafaza etmek için 'Ya Kahhâr' diyerek 306 defa günlük okunur.

Nefsi emmarelerden kurtulmak isteyen bir kul bu ismi 'Ya Kahhâr' diyerek 306 defa zikredilir.

'El-Kahhâr - Ya Kahhâr' ismini devamlı zikreden kimselerin düşmanları karşısında mağlup olmak için Allah'ın yardımı ona mutlak tecelli eder.

Günlük duha namazı sonrası secdeye kapanıp bu esma-ı zikri 7 defa 'Ya Kahhâr' diyerek zikrederek okunursa Allah'u Teâla onu zengin kimselerden kılar.

Dipnot: Genel itibarı ile bütün esmalarda Allah'ın isimlerini çekerken tekli sayılarda okunarak zikredilmesi gerekiyor.

El-Kahhâr Esması

El-Kahhâr: Allah düşmanları şiddetli bir şekilde kahrederek, zalimleri yerle bir eden, Tek yenilmeyen herşeye galip gelen, güç sahibi, bütün herşeye her istediğini yapacak güçte galip ve hâkim olan, Kudretinin karşısında bütün herşeyi aciz bırakan demektir.

Kahhâr İsminin Tecellisi

Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki;

"Ne kadar memleket varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helâk edeceğiz, ya da şiddetli bir azapla cezalandıracağız. İşte bu, Kitap’ta (Levh-i Mahfuz’da) yazılmış bulunuyor."
İsra-58

"Bunlara o kendilerinden evvelkilerin: kavmı Nuhun, Âdın, Semudün, kavmı İbrahimin, Eshabı medyenin, Mü'tefikelerin haberi gelmedi mi? Hep bunlara Peygamberleri beyyinelerle gelmişlerdi, demek ki Allah onlara zulmetmiş değil idi ve lâkin kendileri kendilerine zulmediyorlardı."
Tevbe-70

"Helâk ettiğimiz her memleketin mutlaka bilinen bir yazısı (belli vakti) vardır."
Hicr-4

"Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geri de kalamaz."
Hicr-5

"Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız."
Yunus-13

Kuran-ı Kerim'de Hûd Peygamberin kavmine tebliği şöyledir:

"Ey kavmim, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin, sonra O'na tevbe ile başvurun ki, size bolca göğün feyzini, bereketini indirsin, gücünüze güç katarak artırsın; günahkarlar olarak yüz çevirmeyin."
Hûd-52

Allah'ın emirlerine yasaklarına peygamberler gönderip onlarla tebliğ ve dine insan davetine duymazlıktan gelip, günahlarında zalimliklerinde yaptıklarında ısrarcı oldukları için Rabbim onlara tepkisini göstermiştir.
Kahhar ismi tecellisi ile o kavimleri kahru perişan edip mahvolup helak olup gitmişlerdir.

Allah'u Teâla ülkelere, şehirlere insanlara depremler, seller, kasırgalar, hortumlar, tsunami gibi afetler, yangınlar, birçok afetler ve felaketler verip her asırda farklı bir şekilde insanları ve toplumları imtihan etmektedir. Bu da Kahhar isminin tecellisi ile bu dünyada vuku buluyor.

" O gün onlar kabirlerinden meydana fırlarlar. Kendilerinin hiçbir şeyi Allah'a karşı gizli kalmaz. "Bugün mülk kimindir?" (diye sorulur. Cevaben): "Tek ve kahhar olan Allah'ındır".(denir)"
Mümin-16

Allah mazlumları masum insanların haklarını herdaim gözetip koruyandır.

Bunun hakkında şöyle bir hadiste buyurulurki;

"Mazlumun bedduasından sakının!"

Diğer bir hadiste;

"Mazlumun bedduasında sakının, çünkü kâfir bile olsa, onunla Allah arasında perde yoktur."

Bir insana kızdığınız öfkendiğiniz zaman Onu Allah'a havele etmeyin. Ona beddua etmeyin. Ona dua edin. Islahı mümkün değilse Allah'a havele etmek o zaman daha doğru bir davranış olur. Çünkü edilen beddua gelir sahibini bulur. Bedduadan sakının...

Kuran'ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki;

Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir.
Maide-44

"Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler, zalimlerin ta kendileridir."
Maide-45

"Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler, fasıkların ta kendileridir."
Maide-47

Kuran'da ismi geçen 25 peygamber vardır.

Diğer peygamberler Kuran'da yer almamıştır.

Tüm zalim insanların kavimlerini Rabbim Kahhâr ismiyle kahru perişan etmiştir.

Helâka Uğrayan Kavimler

1- Nuh Kavmi: Helak olup gitmiştir. Nuh peygamber 950 yıl hayat sürmesine rağmen sadece 6 kişi ona iman etmiştir. Nuh Tufanında yanında birkaç kişi harici o gemiye binen olmadı. Geride kalan eşi ve oğulları ise orda bulunan tüm toplumla birlikte helak oldular.

"Andolsun ki Nuh'u kendi kavmine gönderdik de, o dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Sonunda, onlar zulümlerini sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi."
Ankebut-14

2- Âd Kavmi: Helak olup gitmiştir. Hz.Hud peygamberin kavmidir. İlahi emre karşı geldiler. Allah'ta o kavmi bulutlar oluşturak, bir rüzgar gönderdi. O rüzgardan insanlar savrularak yok olup gittiler.

"Âd kavmine gelince, yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve: (Bizden daha kuvvetli kim var?) dediler. Onlar, kendilerini yaratan Allâh’ın, onlardan daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar, bizim âyetlerimizi inkâr ediyorlardı.”
(Fussilet, 15)

"(Allah), onu (fırtınayı) ardarda, 7 gece, 8 gün onların üzerine musallat etti. Bundan sonra o kavmi orada, içi boş hurma ağacı kütükleri gibi yerlere serilmiş görürsün."
Hakka - 7

3- Semûd Kavmi: Helak olup gitti. Hz.Salih peygamberin kavmidir. Salih peygamberin ilahi emrine ve mucizelerine inanmadılar. Allah'ta onları gökten şiddetli bir sesle sarsıldı. Bulunmuş oldukları o şehir yerle bir oldu. Bu kavimde böylelikle helak olup gitti.

"Sanki orada hiç oturmamışlardı. Biliniz ki, Semûd kavmi gerçekten Rablerini inkâr ettiler. Yine bilesiniz ki, Semûd kavmi (Allah'ın rahmetinden) uzak kılındı."
Hud-68

"Sanki orada hiç güzel gün görmemişlerdi. Dikkat edin, Semud kavmi nasıl helâk olup gittiyse Medyen de öyle yok olup gitti."
Hud-95

4- Nemrut Kavmi: Helak olup gitti. İbrahim peygamberin emirlerine karşı gelmeye çalıştılar. Allah'u Teâla da onları helak etti.

"Allah, kendisine hükümdarlık verdi diye (şımarıp böbürlenerek) Rabbi hakkında İbrahim ile tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim, "Benim Rabbim diriltir, öldürür." demiş; o da, "Ben de diriltir, öldürürüm” demişti. (Bunun üzerine) İbrahim, "Şüphesiz Allah güneşi doğudan getirir, sen de onu batıdan getir" deyince, kâfir şaşırıp kaldı. Zaten Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez."
Bakara-258

5- Lût Kavmi: Helak olup gitti. Lût peygamberin ilahi tebliğine duymazlıktan gelip inanmadılar. Bazı günahı işlemeye devam ettiler. Allah'tan bu kavmi helak etti.

"Lut'u da gönderdik. O, kavmine: Sizden önce alemlerden hiçbirinin yapmadığı hayasızlığı siz mi yapıyorsunuz?"
Araf-80

"Hakikaten siz kadınları bırakıp, şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Hayır, siz haddi aşan bir toplumsunuz."
Araf-81

"Kavminin cevabı: 'Onları (Lût'u ve taraftarlarını) kentinizden çıkarın, çünkü onlar, fazla temizlenen insanlarmış!' demelerinden başka bir şey olmadı."
Araf-82

"Biz de onu ve ailesini kurtardık; ancak karısı kalıp yere geçenlerden oldu."
Araf-83

"Ve üzerlerine bir azab yağmuru yağdırdık, işte bak mücrimlerin akıbeti nasıl oldu."
Araf-84

6- Hz. Şuayb peygamberin kavmide helak olup gitti.

"Ne zaman ki, emrimiz geldi, Şu'ayb ve beraberindeki müminler, tarafımızdan bir rahmet sayesinde kurtuldular. Ve o zalimleri korkunç bir gürültü yakaladı da oldukları yerde çöküp kaldılar."
Hud-94

7- Firavun kavmi: Helak olup gitti. Musa peygamberin ilahi emrine inanamadılar. Allah'ta firavun, ailesi ve toplumunu suda boğarak helak etti.

"Musa da: 'Pekala bilirsin ki, bunları, göklerin ve yerin Rabbi ancak birer ibret olmak üzere indirdi. Mutlaka ben de seni, ey Firavun helak olmuş sanıyorum!'"
İsra-102

"Derken Firavun, Musa'yı ve İsrailoğullarını Mısır'dan sürmek istedi. Biz de onu ve beraberindekilerin hepsini suda boğduk."
İsra-103

"Senden sonrakilere bir ibret teşkil etmesi için bugün sadece senin cesedini çıkarıp (sahile) atacağız' dedik. Doğrusu insanların çoğu ayetlerimizden habersizdir.
Yunus-13

8- Ebrehenin Ordusu-Fil Ashabı: Allah azze ve celle Kabe'yi yıkmaya gelen ebrehini ordusunun üzerine gökten ebabil kuşlarıni yollayarak onları ağzında kızgın taşlarla taşa tutup yok etmiştir. Fil ashabını da böylelikle helak olup gitmişlerdir

Mesela bunlardan birisi de Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehenin ordusu gibi.

Fil Ashabını Allah'u Teâla helak etmiştir.

Fil süresinde Rabbim şöyle bahsediyor:

Mekke'de inmiştir, 5 âyettir.

Adını 1. ayette geçen fîl kelimesinden alır. Sûre Kâbe'yi yıkmak isteyen ve mutaassıp bir hristiyan olan, Habeş Krallığı'nın müstakil Yemen valisi Ebrehe el-Eşrem'in fillerle Mekke'ye hücumunu, sonuçta yok olup gitmelerini konu edinmiştir.

Fîl Sûresi Meali

BismillahirrahmânirRahîm

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

1. Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi?

2. Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?

3. Onların üstüne ebâbil kuşlarını gönderdi.

4. O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu.

5. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.

Allah'ın dinine, peygamberler gönderip insanlara tebliği ve emirlerine dinine uymayanların, zalimleri, günahlarında ısrarcı olanları, azgın kavimleri Allah azze ve celle helak etmiştir.

Kahhâr İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an'ı Kerim'de Kahhâr ismi şu ayeti kerimelerde şöyle geçer.

Bismillahirrahmanirrahim

"Görmediler mi ki, onlardan önce yeryüzünde size vermediğimiz bütün imkânları kendilerine verdiğimiz, gökten üzerlerine bol bol yağmurlar indirip evlerinin altından ırmaklar akıttığımız nice nesilleri helâk ettik. Biz onları, günahları sebebiyle helâk ettik ve onların ardından başka nesiller yarattık."
Enâm - 6

"Nitekim onlardan herbirini günahları sebebiyle suç üstü yakaladık: Kiminin üzerine taşlar savuran rüzgarlar gönderdik, kimini korkunç bir ses yakaladı, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyor, asıl onlar kendilerine yazık ediyorlardı."
Ankebut-40

"Nice memleketler var ki biz onları helâk ettik. Azabımız onlara geceleyin yahut gündüz istirahat ederlerken geldi."
Araf - 4

"Yurtlarında yürüyüp durdukları kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmemiz kendilerini doğru yola sevketmedi mi? Muhakkak bunda ibret alacak akıl sahipleri için birçok deliller vardır."
Tâ-ha -128

"(O) ülkelerin halkı inanıp (Allah'ın azabından) korunsalardı, elbette üzerlerine gökten ve yerden bolluklar açardık; fakat yalanladılar, biz de onları kazandıklarıyla yakaladık."
Âraf-96

"Bununla birlikte Biz, refahtan şımarmış nice memleketleri helak ettik. İşte arkalarından pek az oturulabilmiş olan yerleri! Onlara Biz varis olduk."
Kasas - 58

Hadislerde Geçen Bir Dua

"Allahümme inna nec'aluke fi nuhurihim. Ve neuzu bike min şururihim."

Anlamı: Allah'ım! Onların yüreklerine korku salarız ve onların şerlerinden Sana sığınırız."
(Ebu Davud)

Kahhâr İsmi Duası

Ey zâlimleri kahrederek mazlumun rahatlatan

KAHHÂR!

Kahrından rahmetine sığınılacak olan yalnız Sensin.

Gücünden, kudretinden hiçbir yere kaçış olmayan Sensin.

Emirlerine uymayanları helâk,

şehirlerini viran eden Sensin.

Senden başka hiçbir yardımcımız olmayacak

günde bizi rahmetinden

uzaklaştırarak kahretme!

Bizi azabının korkusuyla Sana sığınıp

Rahmetinden ümit kesmeyenlerden eyle!

Amin... Ecmain...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 

2 Yorum

Bir cevap yazın