Esmaül Hüsna İsminden El-Kâdir

Kâdir Esması

Kâdir İsminin Arapça Yazılışı

Kâdir: قادر

El-Kâdir: القادر

Ya Kâdir: يَاقادر

Kâdir ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Kâdir İsminin Anlamı

El-Kâdir: Gücü kuvveti ve kudreti herşeye yetendir.

El-Kâdir: Dilediğini dilediği gibi yapan kudret sahibi O'dur.

El-Kâdir: Kudretlidir, her şeye gücü yeter.

El-Kadir Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 305

Zikir Günü: Pazar

Zikir Saati: Güneş

Sabah gün doğarken,

İkindi namazı sonrasında;

Bu esma-i zikir zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte 'El-Kadir' - 'Ya Kâdir' diyerek bu ismi şerif zikredilir.

El-Kâdir İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı

Düşmana karşı zafer kazanmak için, bu esma-i zikir 'El-Kâdir' diyerek 305 defa zikredilmeye devam edilir.

İstediğini yapmaya gücü yetirmek için bu ismi şerifi 'El-Kâdir' diyerek 305 defa okunur.

Dilek ve isteklerin yerine gelmesi için bu esma-i zikir günlük 'Ya Kâdir' diye 100 defa zikredilir.

Bu esma-i zikri zikir saatlerinde zikir adedince zikir gününde 'Ya Kâdir' diyerek günde 305 defa zikreden bir kimsenin özlemini çektiği biri varsa ona kavuşur. Seven sevdiğine kavuşur.

Bu ismi şerifi 'Ya Kâdir' diyerek zikreden bir kimse seferde ve yolculukta, hac yolculuğunda denizde ve karada başarılı bir kimse olur.

'El-Kâdir El-Muktedir' ismi şerifiyle beraber bir tabağın üzerine yazılıp sonrada bunu bal şerbeti ile silip hasta olan kişi bundan içerse şifa bulup iyileşir. Zikir günü ve zikir saatinde okuyan hastalar hastalığından şifa bulurlar.

"Ya Kâdir ya Allah, Ya Rahman ya Allah, Ya Rahim ya Allah, Ya Kerim ya Allah" ismi şeriflerini gece yarısında 100 defa okuyanlar amaç ve maksadına, muradına, dilek, isteklerine nail kimselerden olur.

Bu esma-i zikri 'Ya Kâdir' diyerek günde 305 defa kendine okumayı vird edinen kimselere Allahu Teâla yaşamında birçok mucizelere erişir. Çünkü Allah herşeye kâdirdir.

Hayatınızda yarım kalmış her ne varsa iş güç, arzu ve istekleriniz 'Ya Kâdir' bu esmanın gücü ve tecellisi ile tamamlanmış olur.

Bu ismi şerifi 'Ya Kadir' diye okuyan, ilim ve bilim insanları, sanatçı, yazar, şair gibi kişiler devamlı okurlarsa ilham alma tecellisine bu esma ile vakıf olurlar.

Güç ve iktidar isteyenler, mevki ve makamda yükselmek için, bu esma-i zikri 'Ya Kadir' diye sürekli zikredilir.

Hastalıklardan korunmak için, bu ismi şerif 'Ya Kadir' diyerek günde 305 defa okumaya devam edilir.

İnsanları etkisi altına almak için, bu ism-i şerifi 'Ya Kadir' diyerek günlük 305 defa okunur.

Güvende olmak için, bu esma-i zikir günde 305 defa 'Ya Kadir' diyerek okunur.

Kudret sahibi olmak için, 'Ya Kadir' diyerek bu ismi şerif günde 305 defa zikredilmeye devam edilir.

El-Kâdir Esması

El-Kâdir - قَد۪يرٌ۟۟ : İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeter. Kudretlidir, her şeye gücü yeter. Gücü kuvveti, kudreti sonsuz olan O'dur. O her şeyi bilendir, herşeye kâdir olan demektir.

Her şeyi sonsuz kudreti altında tutan Kadîr'sin.

Dua Hadisi

"Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh. Lehulmulki ve lehulhamdu yuhyî ve yümıtu ve hüve hayyun lâ yemutu biyedihilkayru ve hüve alâ kulli şeyin kadirun ve ileyhilmasîr."

Anlamı: Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilâh yoktur, yalnız O vardır. O birdir. Uluhiyetindeve saltanatında ortağı yoktur. Mülk bütünüyle Onundur. Hamd ve senâ, medih ve minnet Ona mahsustur. Hayatı veren Odur. Ölümü veren Odur. Hayatı dâimidir, ezelî ve ebedîdir, ölüm ve yokluk Ona ârz olamaz. Her hayır Onun elindedir. O her şeye kadirdir, hiçbir şey Ona ağır gelmez. Dönüş onadır.

İsm-i A'zam Duası

"Yâ Kâdiru Yâ Allah"

Ey herşeyi sür'atle ve kolaylıkla yaratan, büyüğü küçük kadar sanatlı icat eden, sonsuz kudreti her şeyi kuşatan Kâdir! Ey ezelî sıfatlarla sahip, tek mabud olan yüce Allah!

Ey kudreti dilediği her şeye yeten ve Kendisine hiçbir şey ağır gelmeyen Kâdir! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!

"Allah hiçbir kimseyi gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz."
Bakara-286

"Allah ümmetimin içinden geçirdiklerini -söylemedikçe ve yapmadıkça- bağışlamıştır"

("Îmân" , 201-202)"Kulum iyi birşeyi yapmaya niyetlendiği zaman ona bir sevap yazarım, onu yaptığı zaman ise ondan 700'e kadar katlanarak sevap yazarım. Kötü bir şey yapmaya niyetlenip de onu yapmadığı zaman günah yazmam, yaptığı takdirde ise bir günaymh yazarım."
(Müslim, "Îmân", 204-207).

De ki: "İçinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir; göklerde olanları da yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir."
Âl-i imrân-29

Bu âyette yüce Allah'ın kulların niyetlerini çok iyi bildiği hatırlatılmaktadır. Genel anlamıyla âyet evrendeki hiçbir olayın, hatta eylem haline dönüştürülmemiş hiçbir düşüncenin bile Allah'ın bilgisi dışında kalmayacağını, dolasıyla insanın bazı işlerini veya niyetlerini başkalarından gizleme becerisine aldanmaması gerektiğini ifade etmektedir.

"Allah'ın hep göklerdeki ve yerdeki. Siz nefislerinizdekini açsanız da, gizleseniz de Allah onunla sizi hesaba çeker; sonra dilediğine mağfiret eyler, dileğine azap. Allah her şeye kâdirdir."
Bakara-284

"Göklerin ve yerin mülkünün Allah'a ait olduğunu, dilediğine azap edip, dilediğini de affetmediğini bilmedin mi? Allah herşeye gücü yetendir."
Mâide-40

Yüce Allah tövbe edip halini düzeltenlerin tövbelerini kabul buyuracağını ve günahlarını bağışlayacağını bildirmişti. Burada da sebebini açıklayarak bütün mülkün kendisine ait olduğunu, mülkünde dilediğini yapıp dilediği şekilde hükmetme yetkisine sahip bulunduğunu ve her şeye kadir olduğunu, bu sebeple dilediğini cezalandıracağını, dilediğinide bağışlayacağını ifade buyurmuştur.

Ameller niyetlere göredir. Kişinin niyeti neyse eline geçecekte Odur.

Allah her şeye kadirdir.

Kâdir İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an'ı Kerim'de Kâdir ismi şerifi şu ayetlerde şöyle zikredilir:

Bismillahirrahmanirrahim

"Şimşek neredeyse gözlerini kapıverecek. Önlerini aydınlattı mı ışığında birazcık yürüyorlar, karanlık üzerlerine çöktü mü dikilip kalıyorlar. Allah dilemiş olsaydı elbette işitmelerini, görmelerini de alıverdi. Şüphe yok ki Allah, her şeye kâdirdir."
Bakara-20

"Allah'ın hep göklerdeki ve yerdeki. Siz nefislerinizdekini açsanız da, gizleseniz de Allah onunla sizi hesaba çeker; sonra dilediğine mağfiret eyler, dileğine azap. Allah her şeye kâdirdir."
Bakara-284

De ki: "İçinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir; göklerde olanları da yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir."
Âl-i imrân-29

"Göklerin ve yerin mülkünün Allah'a ait olduğunu, dilediğine azap edip, dilediğini de affetmediğini bilmedin mi? Allah herşeye gücü yetendir."
Mâide-40

"Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın elbette kendilerinin mislini yaratmaya kâdir olduğunu görmediler mi? Onlar için bir de ecel tayin etti ki, onda hiç şüphe yoktur. Fakat zâlimlerin gâvuruktan başkasına baktıkları yok."
İsrâ-99

"Onlar Allah'ın kadrini gereği gibi takdir edemediler. Muhakkak ki Allah çok kuvvetli, her şeye üstündür."
Hacc-74

"Yeryüzünde gezip bir bakmadılar mı, kendilerinden öncekilerin âkıbeti nasıl olmuş? Halbuki onlar, bunlardan daha kuvvetli idiler. Ne göklerde, ne yerde hiçbir şeyin O'nu aciz bırakmasına imkân ve ihtimâl yoktur. Çünkü O, her şeyi bilendir, her şeye kâdirdir."
Fâtır-44

"Evet, bizim onun parmak uçlarını bile eski haline getirip derlemeye gücümüz yeter."
Kıyâmet-4

"Sonra da ona ölçülü bir biçim verdik. Biz ne güzel biçim verenleriz!"
Mürselat-23

Kâdir İsmi Duası

Ey kudretinin sonu olmayan

KÂDİR!

Sen her şeye kâdirsin, dilersen yapar,

dilersen yapmazsın.

Sen her şeye kâdirsin,

âlemdeki her zerrreyi kudretine ayna kılarsın.

Sen her şeye kâdirsin,

acizlikten, yorulmaktan uzaksın.

Sen her şeye kâdirsin,

yaratırken hiçbir şeyi örnek almazsın.

Sen herşeye kâdirsin,

rahmetinle varlığı yokluktan kurtarırsın.

Yokluk Senden uzak olmaktır,

bizi kendine yakın eyle!

Acizlik Seni tanımamaktır,

aczimize kudretinle medet eyle!

Amin… Ecmain…

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima…

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz…

 


Bir cevap yazın