Esmaül Hüsna İsminden El-Hayy

Hayy Esması

Hayy İsminin Arapça Yazılışları

Hayy: حيّ

El-Hayy: الحيّ

Ya Hayy: يَا حيّ

Hayy ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Hayy İsminin Anlamı

Hayy - اَلـْحَــيُّ (Diri): Sonsuz bir hayatla ebedî ve dipdiri olan O'dur.

El-Hayy: Ezeli bir hayata sahip olan O'dur.

El-Hayy: Ezelî hayat sahibi olan, ebedî hayatla her zaman diri olan O'dur.

el-Hayy: Ezelî ve ebedî bir hayat ile diridir.

El-Hayy Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 18

Zikir Günü: Pazar

Zikir Saati: Güneş

Büyük Ebced hesabına göre: 18×18=324 çekilmesi tavsiye edilmiştir.

Sabah gündoğumu vaktinde

İkindi namazından sonraki bir vakitte

Bu esma-i zikir zikir vakitlerinde ve her vakitte 'El-Hayy - Ya Hayy' diyerek zikredilmeye devam edilir.

Ya Hayy İsminin Fazileti,

Havas ve Esrarı

Sözü tesirli olması için ve herkesten tazim görmek için, bu ism-i şerifi günlük 'Ya Hayy' diyerek 324 defa zikredilmeye devam edilir.

Hastalıklardan şifaya kavuşmak için, günlük bu ism-i şerif 'Ya Hay' diyerek 18 ya da 324 defa okunur.

Şifa için, 'Ya Hayy' diyerek bu ism-i şerifi günlük 18 defa zikredilir.

'Ya Hayy' diyerek bu ism-i şerifi günlük 324 defa zikretmeye devam eden bir kul daima sağlık ve afiyet içinde olur.

Her murada erişmek isteyen bir kul, bu esma-i zikri 'Ya Hayy Ya Kayyum' diyerek 184 defa bu iki esmayı beraber zikretmeye devam eder.

Bitkin, halsiz, yorgun olan kimselerin pozitif bir enerjiye sahip olmak için, bu ism-i şerifi günlük olarak 'Ya Hayy' diyerek 324 defa çekilir.

Sağlık sıhhat afiyet içinde, uzun ömürlü bir yaşam sürmek için 'Ya Hayy' diyerek bu ism-i şerif sürekli zikredilmeye devam edilir.

Kalbinde tevhid nurunun canlanması için, bu esma-i zikri 'Ya Hayy' diyerek günlük 324 defa çekilmeye devam edilir.

Bu ismi şerifi 'Ya Hayy' diyerek 300000 defa okuyanlar hayat boyu hasta olmazlar. Kalbi tevhid nuruna bürünür. Hasta olan kişi de şifa bulur.

Sabah seher vaktinde bu esma-i zikri 324 defa 'Ya Hayy' diyerek sürekli zikredilmeye devam ettiği takdirde kimin kalbini kazanmak istiyorsa onun kalbine girmeyi başarır.

El-Hayy Esması

Hayy İsmi Sırları

el-Hayy: Ezelî ve ebedî bir hayat ile diridir.

El-Hayy ismi; Hayat sahibi olan, diri olan, ezelî ve ebedî olan demektir.

"Allah'tan başka ilah yoktur. O, daima yaşayan, mahlûkat'ın yaşamını devam ettirendir. Onu ne bir uyuklama ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir. O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. O'nun dilediğinin haricinde, insanlar ilâhî ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür."
Bakara Sûresi - 255

Allah varlığı ezelî, ebedî, zaruri ve kendinden olan, her şeyi yaratan, her şeyin mâliki ve mukadderatının hâkimi, her şeyi bilen ve her şeye kadir olan... Yüce mevlanın öz ismidir. Bu öz isim zikredildikten sonra hem O'nun vahdâniyeti (birliği, tekliği) hem de İslâm'ın getirdiği imanın tevhid (Allah'ı birleme, bir bilme) özelliği açıklanmak üzere "O'ndan başka ilâh yoktur" buyurulmuştur.

Müşrikler elleriyle yaptıkları putlara tapmakta idiler. Bunlar cansız eşyadan yapılırdı. Canı bile olmayan varlığın ilâh olamayacağını ifade etmek üzere hemen arkasından "O diridir" buyurulmuştur. Evet Allah haydır, diridir, O'nun sıfatı vardır ve tıpkı diğer isimleri ve sıfatları gibi bunun da mahiyetini ancak kendisi bilmektedir.

Kayyûm, "bütün varlıkları görüp gözeten, yöneten, bir an bile onları bilgi ve ilgisi dışında tutmayan" demektir.

"Biz seni sadede bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik."
Furkân-56

De ki:" Bu görevden dolayı, dileyenin rabbine giden bir yol izlemesi dışında, sizden bir karşılık istemiyorum."
Furkân-57

"Ölümü olmayan ve daima diri olan Allah'a tevekkül et. Onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarına O'nun haberdar olması yeter."
Furkân-58

Yüce Allah, türlü varlıkları kendilerine put edinme dalâletine düşmekten kurtulup davet edildikleri İslâm'ın kurtarıcı ilkelerini benimseyen, inanç ve yaşayışını bu ilkeler çerçevesinde düzenleyen müminler için resulü Muhammed'i bir müjdeci; bâtıl inançlara ve kirli bir hayata kendilerini kaptırıp gidenler için de uyarıcı olarak göndermiştir. Peygamber'in biricik görevi budur, bundan başka gayesi yoktur. O, davetine karşılık kişisel bir amaç, bir çıkar beklemez ve beklememiştir; tek beklediği şey, 57. âyetin ifadesine göre insanların özgür kararlarıyla Allah yolunu seçip bu yolda yürümeleridir. Nitekim Mekkeli putpetslerin ileri gelenleri çeşitli vesilelerle, bu davasından vazgeçmesi karşılığında kendisine dilediği kadar servet vermek, başlarına lider yapmak, en güzel kadınlarla evlendirmek gibi cazip tekliflerde bulunmuşlar; fakat o, bu teklifleri kesinlikle reddetmiş; 52.ayette geçen "İnkârcılara biyun eğme, onlara karşı bütün gücünle mücadeleni sürdür" buyruğu tebliğ ve irşad görevini kararlılıkla sürdürmüş; 58. âyetteki buyruk uyarınca daima Allah'a dayanıp güvenmiş, O'ndan aldığı güçle tek başına giriştiği bu mücadeleyi, başladığı gündeki kararlılık ve cesaretiyle ömrünün sonuna kadar sürdürmüş; en sonunda Allah ona, vaad ettiği fetih zaferleri, fetihleri nasip etmiş, insanların kitleler halinde Allah'ın dinine girdiği günleri kendisine göstermiştir.

"Muhakkak ki biz, sana apaçık bir fetih verdik."
Fetih-1
"Böylece Allah, senin geçmiş gelecek günahını bağışlayıp üzerindeki nimetini tamamlayacak ve seni dosdoğru bir yola çıkaracaktır."
Fetih-2

"Kullarınının günahlardan haberdar olan konusunda O kendi kendine yeterlidir" cümlesi, Allah'ı hiçbir bilgi vasıtısına ihtiyaç duymadan, diğer bütün varlık ve olaylar gibi insanların yapıp ettiklerinden de haberdar olduğunu, dolayısıyla insanların günahlarının da O'nun bilgisi dışında gerçekleşmeyeceğini ifade etmekte, böylece bu ifade insanlar için bir uyarı anlamını taşımaktadır.

"Allah'tan başka ilah yoktur. O, diridir. Bütün varlıkları ayakta tutan ve gözetendir."
Âl-i İmran-2

Cümleye ulu yaratıcının özel ismiyle başlanarak O'nun azametine ve tevhid inancının önemine dikkat çekilmiş, Allah'tan başka ilâh bulunmadığı kesin b8r biçimde ifade edildikten sonra ölümsüz(hay), evreni var eden, yaratılmışları gören gözeten, denetleyen mutlak varlık (kayyûm) olduğu belirtilerek, müşriklerin ve hıristiyanların ne kadar temelsiz ve tutarsız inançlara sahip oldukları ima edilmiştir. Zira daima diri be ölümsüz olan, evreni çekip çeviren mutlak varlığa kulluk etmek dururken hayat belirtisi bile olmayan putlara tapmanın "çocuk" yani yaratılmış olduğu kabul edilen, yiyip içen,, hayâtta işkenceye maruz kalan, düşmanlarından saklanma ihtiyacı duyan ve -hristiyan inancına göre- öldürüldüğü kabul edilen Hz. Îsa'yı Tanrı saymanın ne kadar anlamsız ve tutarsız olduğu açıktır.

Bazı hadislerde:

"Allahü lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûm" ifadesi, "ism-i a'zam" (Cenâb-ı Allah'ın en büyük ismi) olarak nitelendirmiştir.

"Hayat sahibi ancak O'dur. O'ndan başka tapılacak ilâh yoktur. O halde dini halis kılarak O'na yalvarın. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur."
Mü'min-65

Allah'a nisbet edilen bütün tesirlerin yetkiler ve lutuflar öncelikle O'nun hayat sıfatına sahip olmasıyla izah edilebilir. Cansız bir varlıktan (mesalâ kendilerine tanrısal nitelik ve işlevler nisbet edilen) bu fiiler beklenemez. Bu sebeple Tanrı'da hiçbir sıfat bulunmadığını ileri süren Aristo gibi bazı filozoflar bile hayat sıfatını bundan istisna etmişlerdir.

Rabbiniz şöyle buyurdu; Bana dua edin, kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir!
Mü'min-60

60. âyette Allah Teâlâ, kullarını kendisine ibadet etmeye davet etmişti; 65. âyette de aynı çağrı tekrarlanmakta; ayrıca bu duanın tam bir dindarlık ve derin bir samimiyetle yalnız Allah'a yöneltilmesi emredilmektedir. Şu halde inançta olduğu gibi dua ibadette de şirkten korunmak,

Allah istemeyince hiç kimsenin hiçbir iyiliğe, yardıma gücünün yetmeyeceğini bilmek gerekir. Kuşkusuz insanlardan da yardım görürüz; ancak bu beklentilerin makul ölçülerde tutulması, mahlûkun hâlik (yaratıcı) yerine konmaması gerekir.

Hayy İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an'ı Kerim'de Hayy ismi şu ayetlerde şöyle zikredilir:

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah'tan başka ilah yoktur. O, daima yaşayan, mahlûkat'ın yaşamını devam ettirendir. Onu ne bir uyuklama ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir. O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. O'nun dilediğinin haricinde, insanlar ilâhî ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür."
Bakara Sûresi - 255

"Allah'tan başka ilah yoktur. O, diridir. Bütün varlıkları ayakta tutan ve gözetendir."
Âl-i İmran-2

"Bütün yüzler, o diri ve her şeyi gözetip duran Allah'a baş eğmiştir. Bir zulüm yüklenen gerçekten hüsrana uğramıştır."
Tâhâ-111

"Ölümü olmayan ve daima diri olan Allah'a tevekkül et. Onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarına O'nun haberdar olması yeter."
Furkân-58

"Hayat sahibi ancak O'dur. O'ndan başka tapılacak ilâh yoktur. O halde dini halis kılarak O'na yalvarın. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur."
Mü'min-65

Hayy İsmi Duası

Ey ezelî ve ebedî hayat sahibi olan

HAYY!

Yokluğa ve zevale düşmeyen

hayat yalnız Senindir.

Yorgunluktan, düşkünlükten münezzeh

olan hayat yalnız Senindir.

Hiçbir hayat çeşidine benzemeyen

hayat yalnız Senindir.

Hiçbir şeye muhtaç olmayan

hayat yalnız Senindir.

Hayatı veren Sensin, hayatımızı güzel eyle!

Ölümü veren Sensin,

huzurunda yüzümüzü ak eyle!

Amin... Ecmain...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 

Bir cevap yazın