Esmaül Hüsna İsminden El-Hafîz

Hafîz Esması

Hafîz İsminin Arapça Yazılışı

Hafîz: حفيظ

El-Hafız: الحفيظ

Yâ Hafîz: يَاحفيظ

Hafîz ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Hafîz İsminin Anlamı

El-Hafîz: Koruyucu olandır.

El-Hafîz: Koruyup gözeten ve dengede tutan, varlıkları kaderle tayin edilmiş bir ecele kadar zevale uğramaktan koruyan O'dur.

El-Hafîz: Varlıkları gözetip koruyan, muhafaza eden O'dur.

El-Hafîz: Koruyan O'dur.

El-Hafîz: Her şeyi koruyan, muhafaza eden O'dur.

El-Hafız Esmasının

Ebced Değeri ve  Zikir Saati

Zikir Adedi: 998

Zikir Saati: Zuhal

Zikir Günü: Cumartesi

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında,

Ve... Tam gece yarısında;

Bu esma-i zikir zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte 'El-Hafîz' - 'Yâ Hafîz' diyerek bu ism-i şerif zikredilir.

Ya Hafîz İsminin Fazileti,

Havas ve Esrarı

Korkulardan kurtulmak için, bu ismi şerif günde 998 defa 'El Hafîz' diyerek okunmaya devam edilir.

Nefsinin ve malının korunması için, bu ismi şerif 'Yâ Hafîz' diyerek günde 998 defa okunur.

Maddî ve manevî her türlü tehlikelerden, her türlü kötülüklerden korunmak için, bu esma-i zikri 'Yâ Hafîz' diyerek günde 998 defa zikretmeye devam edilir.

Haftanın ilk gününolan pazartesi gününde yeni bir güne başlarken, bu ism-i şerifi 998 defa 'Yâ Hafîz Yâ Allah' diyerek zikredilir.

Günlük bu ismi şerifi 'Yâ Hafîz' diyerek 10 defa zikreden bir kula hiçbir şeyden ona zarar gelmez. İnsan ve cin şerrinden korunmuş olur.

Bu ismi şerifi 'Yâ Hafîz' diyerek günde 998 defa okuyan bir kimsenin karın ağrısı ve sancısından, hayvan ve haşarat gibi gelecek zararlardan korunur.

El-Hafîz Esması

El-Hafîz-اَلـْـحَفِيظُ :Koruyucu olan, O, koruyup kollayan, kötülüklerden, musibetlerden, kaza ve belâlardan koruyup gözeten ve dengede tutan, varlıkları kaderle tayin edilmiş bir ecele kadar zevale uğramaktan koruyan, varlıkları gözetip koruyan, muhafaza eden demektir.

'Yâ Hafız mine's-tehfezah'

Ey Kendisinden korunma isteyenleri koruyup gözeten Hafız.

'Yâ Hafîzu İhfaznâ'

Ey bütün varlıkları hallerinden hareketlerine kadar her şeyi kaydedip koruyan ve varlıkların asıllarını ve nesillerini tohumlarda ve çekirdeklerde muhafaza eden ve insanların ve cinlerin bütün amellerini dikkatle kaydedip koruyan ve bütün varlıkları her türlü kötülük ve tehlikelere karşı muhafaza eden Hafîz, bizi muhafaza eyle!

Ra'd Sûresi 11. âyette Rabbimiz şöyle buyuruyor:

"Her insan için önünden arkasından takip eden melekler vardır. O’nu Allah’ın emrinden dolayı gözetirler. Şüphe yok ki Allah bir kavme verdiğini, o kavim kendisini bozup değiştirmedikçe değiştirmez. Allah bir kavme bir kötülük murat etti mi, artık onu geri çevirecek yoktur. Onlar için Allah’tan başka bir veli de bulunmaz."

Ra'd-11

Ra'd Sûresi 11. Ayet Tefsirinde:

Müfesirler "takipçiler" diye çevirdiğimiz muakkibât kelimesini "koruyucu melekler" olarak yorumlamışlardır. (Şevkânî, III, 78-79).

Yüce Allah insanların bütün düşünce ve davranışlarını bildiği, gözetlediği ve her şeye kadir olduğu halde sünneti ve engin hikmeti gereği her insanın önünde, arkasında, sağında, solunda görev yapan, onu bazı kötülüklerden koruyan ve amellerini yazan melekler tayin etmiştir. Hz. Peygamber de insanları gece ayrı gündüz ayrı meleklerin izlediğini haber vermiştir. Müfessirlere göre kişinin sağ tarafında bulunan melek iyi amellerini, sol tarafında bulunan melek ise kötü amellerini yazmaktadır. Önünde ve arkasında bulunan melekler ise onu korumakla görevlidir.

(İbn Kesîr, IV , 359).

Anlatıldığına göre bir adam Hz. Ali’ye gelip "Seni öldürmek isteyenler var, korunsan iyi olur" demiş,

Hz. Ali ona şöyle cevap vermiştir:

"Her insanla birlikte onu kaderinde olmayan şeylerden koruyan iki melek vardır. Fakat kader geldiğinde melekler kişi ile kaderin arasından çekilirler. Şüphesiz ki ecel sağlam bir kalkandır  (yani eceli gelmeyen ölmez)"

(Taberî , XIII, 119).

Hafîz İsminin Geçtiği Ayetler

Bismillahirrahmânirrahîm

Kur'an'ı Kerim'de Hafîz ismi geçen bazı ayetlerde Rabbimiz Hafîz ismini şöyle zikretmektedir.

"Halbuki İblis'in, onlar üzerinde hiçbir saltanatı kudreti yoktu. Fakat biz âhirete imanı olanla, onda şüphe içinde olanı ayırt edecektik. Öyle ya Rabbin her şeyi gözetleyen, koruyandır."
Sebe-21

"Yarın bizimle beraber gönder, gezsin, oynasın. Şüphesiz biz onu gözetiriz."
Yûsuf-12

Böylece babaları döndükleri vakit dediler ki: "Ey babamız! Erzak bize yasaklandı. Kardeşlerimizi bizimle beraber gönder ki ölçüp alalım. Şüphesiz biz onu kesinlikle koruruz."
Yûsuf-63

Babaları dedi ki: "Onun hakkında size ancak, daha önce kardeşi hakkında güvendiğim kadar güvenebilirim! (Onu ancak Allah'a emanet ederim.) Çünkü en hayırlı koruyucu Allah'tır ve O merhamet edenlerin en hayırlısıdır."
Yûsuf-64

"Eğer yüz çevirirseniz; bilin ki ben, benimle size gönderileni size tebliğ ettim. Hem Rabbim sizden başka bir kavmi yerinize getirir de siz, ona zerre kadar zarar veremezsiniz. Hiç şüphesiz Rabbim, herşeyi koruyup gözetendir."
Hûd-57

"Fakat biz toprağın onlardan neyi eksilttiğini elbette biliyoruz. Yanımızda her şeyi kaydedip tespit eden bir kitap (Levh-i Mahfuz) da vardır."
Kâf-4


Hafîz İsmi Duası

Ey herşeyi gözetip koruyan

HAFÎZ!

Gezegenleri yörüngelerden tutan,birbirineçarptışmayan Sensin.

Yıldızları üstümüzde sabit kılan,üzerimize düşürmeyen Sensin.

Amellerimizi zeval bulmaktan koruyup, Levh-i Mahfuz'da saklayan Sensin.

Korursan sen korursun, kendisinden başka koruyucu olmayan Sensin.

Koru bizi dalâlete, gaflete, günaha düşmekten!

Koru bizi Seni unutup boş işler işlemekten!

Koru bizleri...

Amin... Ecmain..

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 

Bir cevap yazın