Esma’ül-Hüsna İsminden El-Gaffâr

Gaffâr Esması

Gaffâr İsmi Arapça Yazılışı

Gaffâr: غفّار

El-Gaffâr: الغفّار

Ya-Gaffâr: يَا غفّار

Gaffâr ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Gaffâr İsminin Anlamı

El-Gaffâr: Günahları çok bağışlayandır.

El-Gaffâr: Çok mağfiret ve merhamet eden, suçluları en çok affeden, çirkinlikleri örten ve ayıpları gizleyen

El-Gaffâr : Mağfireti pek çok olan, kullarının ayıplarını örten; mağfireti çok olan, kullarının günahlarını pek çok bağışlayan anlamına gelir.


El-Gaffar Esmasının

Ebced değeri ve Zikir Saati

Zikir sayısı: 1281

Zikir günü: Cuma

Zikir saati: Zühre

Güneş doğarken okunur.

İkindi namazı sonrasında okunur.

Gece yarısı okunur.

Gaffâr İsminin Geçtiği Ayetler

BismillahirRahmanirRahim

“Şüphe yok ki ben, tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim.”

Taha-82

De ki (Allah şöyle buyuruyor): “Ey kendilerinin aleyhlerine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah (dilerse)  bütün günahları bağışlar. O, çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.”

Zümer-53

“Allah’tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”

Nisa-106

El-Gaffâr Esması

Gaffâr İsminin Tecellisi

El-Gaffâr ism-i şerifi; Günahları çok bağışlayan demektir.

De ki (Allah şöyle buyuruyor): “Ey kendilerinin aleyhlerine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah (dilerse)  bütün günahları bağışlar. O, çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.”

Zümer-53

“Haddi aşmak” tan maksat günahlara dalmak Allah’ın hükümlerini çiğnemektir. “Kendi aleyhlerine olarak” diye çevirdiğimiz alâ enfüsihim deyimiyle, günah işleyen kişinin, her şeyden önce kendi ruhunu ve hayatını kirletmiş, kendisine zarar vermiş olacağına dikkat çekilmektedir.

(Râzî, XXVII, 4)

Bu âyet, Allah’ın rahmet ve affının asla ümitsizliğe izin vermeyecek derecede geniş olduğunu en açık bir şekilde ortaya koyan ilâhî müjde olarak değerlendirilir. Allah’ın iradesini sınırlayacak hiç bir güç bulunmadığı için O’nun bağışlama yetkisine belli şartlarla sahip olduğu gibi bir görüş de ileri sürülemez.

Bununla birlikte âyetin “Allah bütün günahları bağışlar” meâlindeki bölümünü, O’nun bir taahhüdü olarak anlayıp, inanan inanmayan, tövbe eden etmeyen, kendisine yönelen yönelmeyen herkesi bağışlayacağını düşünmek, kaçınılmaz olarak dinî ve ahlâkî gevşekliğe hatta anarşiye yol açar. Öte yandan kural olarak Kur’an’ın bir âyetini bütününden kopararak tek başına değerlendirmek ciddi yanlışlar doğurabilir.

Nitekim bu âyette “Allah bütün günahları bağışlar” buyurulurken,

Nisâ sûresinin 48 ve 116. ayetlerinde aynı ifadelerle, “Alah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını dilediği kimse hakkında bağışlar” buyurulmuştur.

Görüldüğü üzere burada Allah’a ortak koşanların bağışlanmayacağı açıkça belirtildiği gibi bunların dışında kalanları bağışlaması da mutlak olarak ifade edilmeyip Allah’ın dilemesi şartına bağlanmıştır. Yanlış anlama ihtimalini önlemek düşüncesiyle konumuz olan âyetin meâlinde bu şartı (dilerse) şeklinde göstermeyi yararlı gördük.

Esasen bir sonraki âyet de Allah’ın affına lâyık olabilmek için her şeyden önce O’na yönelip teslim olmak gerektiğine işaret etmektedir. Bununla birlikte Ehl-i sünnet âlimleri, affın tövbe şartına bağlı olmadığını belirtmişler; bu şartı ileri sürenlerin keyfi olarak âyetin kapsamını daralttıklarını savunmuşlardır.

Ya Gaffâr İsminin Faziletleri,

Havas ve Esrarı

Her gün Allah’ın bu ismi şerifi 100 defa Ya Gaffâr, Ya Şekûr celle celâlühdemeye devam eden, bütün kötü huylarından kurtulmuş olur.

Her gün Ya Gaffâr celle celâühû” diyerek 1281 defa zikrine devam edenlerin günahların affa nail olur.

‘Ya Gaffâr’ isminin zikrine devam eden kimseyi, yüce Allah himayesi altına alıp. devlet veya amirlerine tarafından yapılabilecek zulümden, zorba ve zalimlerin şerrinden korunmuş olur.

Kavga veya münakaşa edene karşı çekilecek “Ya Gaffâr” ism-i şerifi okuyup üflemek, kavgayı durdururken hemde ve sakinlik vermektedir.

Bağışlanmak isteyenler için Cuma günü 100 defa “Ya Gaffâr” diyerek zikredilir.

Rızkında bereket, mal ve evladında hayır isteyenler her gün 70 defa “Ya Gaffâr” okuyup arkasından da;

”estafurullahe innehü kane gaffara” diye dua edebilmesi gerekir.

Özellikle sıkıntılı ve üzüntülü hallerde çekilen istiğfarlar yani bu isme sığınma şekli olan “estafurullahhe’l-azim ve etübü ileyh” cümlesi, insanı rahatlatıp iç huzura kavuşmasına sebep olur.


Günahtan korunmak isteyenler bu ismi şerifi ‘Ya Gaffâr’ ismini 1281 defa okunması gerekir.

Çabuk sinirlenenlerin öfkesini yatıştırmak için devamlı ‘Ya Gaffâr’ ismini zikretmesi iyi olur.

Hata ve isyanından dolay Allah’tan mağfiret isteyen; Ya Gaffâr’ ismini devamlı zikredsin.

Hasımlarının gözünde görünmez olmak isteyen; ‘Ya Gaffâr’ ismini devamlı zikretsin…

Gaffâr İsmi İle Dua

Ey Tekrar Tekrar Affeden

GAFFAR!

Öyle Gaffar’sın ki,

Sana tövbe icin açılan elleri boş çevirmezsin.

Öyle Gaffar’sın ki,

Dökülen pişmanlık gözyaşlarını

boşa vermezsin.

Öyle Gaffar’sın ki,

Rahmetinden ümidi kestirmezsin.

Öyle Gaffar’sın ki,

Çirkinliklerimizi örttüğün gibi,

Günahlarımızı da örtersin.

Mağfiret kapına yönelen

kullarınız, bağışla bizi!

Sonsuz rahmetine sığınan kullarınız,

Affınla sevindir bizi!

Amin… Ecmain… Rabbim…

 

Bir cevap yazın