Esmaül Hüsna İsminden El-Gaffâr

Gaffâr Esması

Gaffâr İsmi Arapça Yazılışı

Gaffâr: غفّار

El-Gaffâr: الغفّار

Ya-Gaffâr: يَا غفّار

Gaffâr ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Gaffâr İsminin Anlamı

El-Gaffâr: Günahları çok bağışlayandır.

El-Gaffâr: Çok mağfiret ve merhamet eden, suçluları en çok affeden, çirkinlikleri örten ve ayıpları gizleyen

El-Gaffâr : Mağfireti pek çok olan, kullarının ayıplarını örten; mağfireti çok olan, kullarının günahlarını pek çok bağışlayan anlamına gelir.

El-Gaffar Esmasının

Ebced değeri ve Zikir Saati

Zikir sayısı: 1281

Zikir günü: Cuma

Zikir saati: Zühre

Güneş doğarken okunur.

İkindi namazı sonrasında okunur.

Ve... Tam gece yarısında;

Bu ism-i şerif 'El-Gaffâr'-'Ya Gaffâr' diyerek zikredilir.

El-Gaffâr Esması

Gaffâr İsminin Tecellisi

El-Gaffâr ism-i şerifi; Günahları çok bağışlayan demektir.

De ki (Allah şöyle buyuruyor): "Ey kendilerinin aleyhlerine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah (dilerse)  bütün günahları bağışlar. O, çok bağışlayıcı, çok merhametlidir."

Zümer-53

"Haddi aşmak" tan maksat günahlara dalmak Allah'ın hükümlerini çiğnemektir. "Kendi aleyhlerine olarak" diye çevirdiğimiz alâ enfüsihim deyimiyle, günah işleyen kişinin, her şeyden önce kendi ruhunu ve hayatını kirletmiş, kendisine zarar vermiş olacağına dikkat çekilmektedir.

(Râzî, XXVII, 4)

Bu âyet, Allah'ın rahmet ve affının asla ümitsizliğe izin vermeyecek derecede geniş olduğunu en açık bir şekilde ortaya koyan ilâhî müjde olarak değerlendirilir. Allah'ın iradesini sınırlayacak hiç bir güç bulunmadığı için O'nun bağışlama yetkisine belli şartlarla sahip olduğu gibi bir görüş de ileri sürülemez.

Bununla birlikte âyetin "Allah bütün günahları bağışlar" meâlindeki bölümünü, O'nun bir taahhüdü olarak anlayıp, inanan inanmayan, tövbe eden etmeyen, kendisine yönelen yönelmeyen herkesi bağışlayacağını düşünmek, kaçınılmaz olarak dinî ve ahlâkî gevşekliğe hatta anarşiye yol açar. Öte yandan kural olarak Kur'an'ın bir âyetini bütününden kopararak tek başına değerlendirmek ciddi yanlışlar doğurabilir.

Nitekim bu âyette "Allah bütün günahları bağışlar" buyurulurken,

Nisâ sûresinin 48 ve 116. ayetlerinde aynı ifadelerle, "Alah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını dilediği kimse hakkında bağışlar" buyurulmuştur.

Görüldüğü üzere burada Allah'a ortak koşanların bağışlanmayacağı açıkça belirtildiği gibi bunların dışında kalanları bağışlaması da mutlak olarak ifade edilmeyip Allah'ın dilemesi şartına bağlanmıştır. Yanlış anlama ihtimalini önlemek düşüncesiyle konumuz olan âyetin meâlinde bu şartı (dilerse) şeklinde göstermeyi yararlı gördük.

Esasen bir sonraki âyet de Allah'ın affına lâyık olabilmek için her şeyden önce O'na yönelip teslim olmak gerektiğine işaret etmektedir. Bununla birlikte Ehl-i sünnet âlimleri, affın tövbe şartına bağlı olmadığını belirtmişler; bu şartı ileri sürenlerin keyfi olarak âyetin kapsamını daralttıklarını savunmuşlardır.

Ya Gaffâr İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı

Bu ismi şerifi 'Ya Gaffâr Ya Şekûr' diyerek 100 defa okumaya devam eden bir kulu yüce Allah bütün kötü huylarından kurtuluşa erdirir.

Gündw bu ismi şerifi 'Ya Gaffâr' diyerek 1281 defa zikrine devam eden bir kulun günahlarını yüce Allah'u Teala affı mağfiret edip bağışlar.

'Ya Gaffâr' isminin zikrine devam eden bir kulu, yüce Allah himayesi altına alarak, devlet veya amirlerine tarafından yapılabilecek zulümden, zorba ve zalimlerin şerrinden korur muhafaza eder.

Kavga veya münakaşa edene karşı, bu esmayı 'Ya Gaffâr' diyerek okuyup üflemek, kavgayı durdurarak kişileri sakinleştirir.

Bağışlanmak isteyenler için, cuma günü 100 defa “Ya Gaffâr” diyerek bu ismi şerif okunur.

Rızkında bereket, mal ve evladında hayır isteyenler için, 'Ya Gaffâr' günde 70 defa okuyup arkasından da;

”estağfurullahe innehü kane gaffâra” diye dua etmelidirler.

Sıkıntılı ve üzüntülü durumlar hasıl olunca estağfurullahe’l-azim ve etübü ileyh' zikrini çekerek rahatlayarak iç huzura kavuşmanıza sebep vesile olur.

Günahtan korunmak için, bu ismi şerifi günde 'Ya Gaffâr' diyerek 1281 defa okunur.

Çabuk sinirlenen bir kimse öfkesinin geçmesi için, 'Ya Gaffâr' diyerek devamlı bu ismi şerifi okur.

Günahlarından affı mağfirete nail olmak için, 'Ya Gaffâr' diyerek bu ismi şerif sürekli zikredilmeye devam edilir.

Bağışlanmak için, günahtan korunmak için, bu ismi şerif 'Ya Gaffâr' diyerek günde 1281 defa zikredilir.

Gaffâr İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an'ı Kerim'de Gaffâr ismi şerifi şu ayetlerde Rabbimiz şöyle zikretmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim

“Şüphe yok ki ben, tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim.”

Taha-82

De ki (Allah şöyle buyuruyor): "Ey kendilerinin aleyhlerine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah (dilerse)  bütün günahları bağışlar. O, çok bağışlayıcı, çok merhametlidir."

Zümer-53

"Allah’tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."

Nisa-106

Gaffâr İsmi Duası

Ey Tekrar Tekrar Affeden

GAFFAR!

Öyle Gaffar'sın ki,

Sana tövbe icin açılan elleri boş çevirmezsin.

Öyle Gaffar'sın ki,

Dökülen pişmanlık gözyaşlarını

boşa vermezsin.

Öyle Gaffar'sın ki,

Rahmetinden ümidi kestirmezsin.

Öyle Gaffar'sın ki,

Çirkinliklerimizi örttüğün gibi,

Günahlarımızı da örtersin.

Mağfiret kapına yönelen

kullarınız, bağışla bizi!

Sonsuz rahmetine sığınan kullarınız,

Affınla sevindir bizi!

Amin... Ecmain... Rabbim...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 


Bir cevap yazın