Esmaül Hüsna İsminden El-Cebbâr

Cebbâr Esması

Cebbâr İsminin Arapça Yazılışı

Cebbâr: جبّار

El-Cebbâr: الجبّار

Ya Cebbâr: يَاجبّار

Cebbâr ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Cebbâr İsminin Anlamı

El-Cebbâr: Azamet ve kudret sahibidir. Dilediğini yapar ve yaptırır.

El-Cebbâr: Kırılanları onaran, eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan O'dur.

El-Cebbâr: Dilediğini zorla yaptırma gücüne sahip olan O'dur.

El-Cebbâr: Zorla yaptırma gücüne sahip olan O'dur.

El-Cebbâr: Dilediğini yapan ve yaptıran O'dur.

El-Cebbâr Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 206

Zikir Saati: Merih

Zikir Günü: Salı

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında,

Ve... Tam gece yarısında;

Bu ism-i şerif zikir saati olan saatlerde zikir gününde zikir adedince ve diğer her vakitte de 'El-Cebbâr'-'Yâ Cebbâr' diyerek zikredilir.

Ya Cebbâr İsminin Fazileti,

Havas ve Esrarı

Zalimlerden korunmak için, bu ismi şerifi 'Yâ Cebbâr' diyerek günde 206 defa zikredilir.

İstek ve arzuların olması için, bu ismi şerif 'Yâ Cebbâr' diyerek günde 206 defa zikredilmeye devam edilir.

Bu ismi şerifi 'Yâ Cebbar' diyerek günde 206 defa zikretmeye devam eden bir kimsenin sözü dinlenir, sevilir ve sayılır.

Her işte başarıyı elde etmek için bu ismi şerif 'Yâ Cebbar Yâ Melîk' diyerek günde 206 defa bu ismi şerif okunmaya devam edilir.

Rızık ve kısmet kapılarının açılması için, bu ismi şerifi günde 1306 defa 'Yâ Cebbar Yâ Zü'l-celâli ve'l-ikrâm' diyerek zikredilmeye devam edilir.

Zalimin zulmünden kurtulmak için, bu ismi şerifi 'Yâ Cebbâr' diyerek 42436 defa birkaç güne kadar bu esma-i zikir okunursa amacına ulaşır.

Düşmanların kötülük yapmaması için, bu esma-i zikri 'Yâ Cebbar' diyerek günde 824 defa okunur.

El-Cebbâr Esması

El-Cebbâr: Azamet ve kudret sahibidir. Dilediğini yapar ve yaptırır. Dilediğini yapan ve yaptıran, kırılanları onaran, eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan. Dilediğini zorla yaptırma gücüne sahip olan demektir.

Yâ Cebbâr: Ey küçük büyük hiçbir varlık kudretinin dışına çıkamayan ve sonsuz yüce kudretiyle ezelden ebede kadar bütün varlıkları bütün boyutlarıyla içten ve dıştan kuşatan Cebbâr Sensin.

Sübhâneke yâ Azîz te'âleyte yâ Cebbâr ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Aczden ve şerikten münezzeh ve mukaddessin ey saltanatında kimseyi haddinden tecavüz ettirmeyen, bütün varlıkları tezellül içinde emrine boyun eğen Azîz! Yücesin ey bütün varlıklar her şeyiyle doğrudan doğruya kudretine müteveccih olan, hiçbir şey kudretine muhalefet edemeyen Cebbâr! Affınla bizi ateşin azabından koru ey Rahmân!

"O öyle Allah’dır ki O’ndan başka ilâh yoktur! (O,) Melik (mülkünde istediği gibi tasarruf eden) dir, Kuddûs (her noksanlıktan münezzeh olan) dır, Selâm ( her kusurdan ve âfetten sâlim olan) dır, Mü’min ( çokça emniyet veren)dir, Müheymin ( her zaman gözetip koruyan) dır, Azîz ( kudreti dâimâ üstün gelen) dir, Cebbâr ( dilediğini yaptıran) dır, Mütekebbir ( büyüklük ve yücelik kendisine mahsûs olan) dır. Allah, (onların) ortak koşmakta oldukları şeylerden pek münezzehtir."
Haşr-23

Cenab-ı Hak, "Allah" ismini en başa koyarak kendisinin bazı isim ve sıfatlarını özelikle anmakta, ardından en güzel isimlerin kendisine ait olduğunu hatırlatmaktadır.

Genellikle birden fazla mâna ile açıklanan esma-i hüsnadan 23. âyette geçenler için verilen başlıca anlamlar şöyledir:

a)Melik: Egemenliğin mutlak sahibi, görünen ve görünmeyen âlemlerin asıl ve yegâne mâliki,

b)Kuddûs: Her türlü eksiklikten uzak, mutlak kemal sahibi, yaratılmışların tasavvur ve tasvirine sığmaz, kutsî.

c)Selâm: Esenlik kaynağı, esenlik veren, selâmete çıkaran,

d)Mü'min: Güven sağlayan, kendisine güvenilen, vaadine itimat edilen, gönlünü imana açanlara iman veren, kendisine güvenenleri korkulardan emin kılan,

e)Müheymin: Görüp gözeten, yöneten ve denetleyen, evrenin mutlak hâkim ve yöneticisi,

f)Azîz: Üstün, yenilmeyen, mutlak güç sahibi, yegâne galip, izzet ve şanın asıl sahibi ve kaynağı,

g)Cebbâr: İradesine sınır olmayan, murat ettiğini her durumda icra edebilen, hükmüne ve etkisine karşı direnilmeyen, yaratılmışların halini iyileştiren, yaraları saran, dertlere derman olan, erişilemez, yüceler yücesi, güç ve azamet sahibi,

h)Mütekebbir: Büyüklüğü apaçık olan, azametini ortaya koyan, büyüklük ancak kendisine yaraşan, büyüklükte eşi olmayan,

Gökte ve yerde bulunanların hepsinin Allah'ı tesbih ettiği, O azîz ve hakîm'dir.

İbnü'l-Enbâri der ki: Allah'ın sıfatlarından olan Cebbâr, kendisine erişilmez, el uzatılamaz demektir.

Cebbâr İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an'ı Kerim'de bu ismi şerif şu ayetlerde Rabbimiz şöyle zikretmektedir:

Bismilahirrahmannirrahim

"O öyle Allah’dır ki O’ndan başka ilâh yoktur! (O,) Melik (mülkünde istediği gibi tasarruf eden) dir, Kuddûs (her noksanlıktan münezzeh olan) dır, Selâm ( her kusurdan ve âfetten sâlim olan) dır, Mü’min ( çokça emniyet veren)dir, Müheymin ( her zaman gözetip koruyan) dır, Azîz ( kudreti dâimâ üstün gelen) dir, Cebbâr ( dilediğini yaptıran) dır, Mütekebbir ( büyüklük ve yücelik kendisine mahsûs olan) dır. Allah, (onların) ortak koşmakta oldukları şeylerden pek münezzehtir."
Haşr-23

"Ve ana babasına iyi davranırdı, zorba ve isyankâr değildi."
Meryem-14

"Beni anneme hürmetkâr kıldı, azgın bir zorba yapmadı."
Meryem-32

"Onların ne dediklerini biz daha iyi biliyoruz. Sen onları zorlamakta görevli değilsin, tehdidimden korkan kimseleri Kur'an ile uyar."

Kâf-45

Dediler ki: "Ey Mûsâ! Orada zorba bir topluluk var, onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Ama oradan çıkarlarsa biz hemen gireriz."
Mâide-22

"İşte Âd! Rablerinin âyetlerini inkâr ettiler, O'nun peygamberlerine âsi oldular ve her inatçı zorbanın emrine uydular."
Hûd-59

"Peygamberler yardım istediler ve sonunda bütün inatçı zorbalar hüsrana uğradı."
İbrâhim-15

"Gücünüzü hep zalim zorbalar gibi mi kullanırsınız?
Şu'arâ-130

Mûsa, ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince o şöyle dedi: "Ey Mûsâ! Dün birini öldürdüğün gibi, şimdi de beni mi öldürmek istiyorsun? Demek ki sen haksızlıkları düzelten biri olmak istemiyorsun da bu ülkede sadece azılı bir zorba olmak istiyorsun" dedi.
Kasas-19

"Onlar, kendilerine ulaşmış kesin bir kanıt olmadan Allah'ın âyetleri hakkında tartışmaya girişirler. Bu tutum, gerek Allah yanında gerekse inananlar yanında büyük bir nefrete sebep olur. Allah, kendini beğenmiş her zorbanın kalbini işte böyle mühürler."

Mü'min-35

Cebbâr İsmi Duası

Ey kurduğu nizamı bozmaya

kimsenin gücü yetmeyen

CEBBÂR!

Yere, göğe hükmeden Sensin

Yıldızlara, gezegenlere yol çizen Sensin.

Dilediğini zorla yaptırmaya

muktedir olan Sensin.

Cebren yaptığın her tasarrufunda

rahmetini gizleyen Sensin.

Bizi icra ettiğin her işteki hikmeti

anlayanlardan eyle!

Ey her kırığı kaynaştırıp birleştiren,

kırılanı onaran ve

her zorluğu kolaylaştıran

CEBBÂR!

Dağınıklığımızı toparla,

Bize düzenlik ihsan et!

Kırık dökük amellerimizi, acziyetimize

Bağışlayarak kabul eyle!..

Amin... Amin... Ecmain...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 

Bir cevap yazın