Esmaül Hüsna İsminden El-Berr

Berr Esması

Berr İsminin Arapça Yazılışı

Berr: بَرّ

El-Berr: البَرّ

Ya Berr: يَا بَر

El-Berr ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Berr İsminin Anlamı

El-Berr: İyilik ve ihsanı boldur.

El-Berr: Kullarına karşı iyiliği çok olan O'dur.

El-Berr: Çok iyilik sahibi olan O'dur.

El-Berr: İyilik ve ihsanı bol olan O'dur.

El-Berr: Kullarına iyiliği ve ihsanı bol olan.

El-Berr Esmasının

Ebced Değeri ve

Zikir Saati

Zikir Adedi: 202

Zikir Günü: Cuma

Zikir Saati: Zühre

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında,

Akşam namazının 1 saat sonrasında,

Ve… Gece yarısında;

Bu esma-i zikir saatlerinde, zikir adedince, zikir günü olan vakitlerde ve diğer her vakitte bu ism-i şerif 'El-Berr' - 'Ya Berr' diyerek zikredilir.

El-Berr İsminin Fazileti,

Havas ve Esrarı

Rızık için, bu esma-i zikir 'El-Berr' diyerek günde 202 defa okunur.

Her durumda iyilik bulmak için, bu ismi şerif 'El-Berr' diyerek günlük 202 defa okunur.

Günlük 5 vakit farz namazları sonrasında bu ismi şerifi 202 defa 'Ya Berr' diyerek okuyanın tevbesi kabul olur.

Bir çocuğa nazar değmemesi için, bu ismi şerif 7 defa 'Ya Berr" diyerek okunduğunda nazar ve diğer kötü şeylerden korunur.

Yolculuğa çıkmadan önce, bu ismi şerifi 202 defa 'Ya Berr' diyerek okuyan bir kimse sağ salim evine dönüş yapar.

Hasta olan bir kişiye bu esma-i zikri günlük olarak 100 defa 'Ya Berr' diyerek okuduğunda o hasta hastalığından şifa bulurak iyileşir.

Tüm mahlukatın şerrinden korunmak için, bu ismi şerif 'Ya Berr' diyerek okunmaya devam edilir.

Bu ismi şerifi 786 defa 'Ya Berr' diyerek okuyan bir kimse yüce Allah tarafından çeşitli lütuf, ihsan ve ikrama kavuşur.

Huyu kötü olan için, bu ismi şerifi günlük 700 defa 'Ya Berr' diyerek okunduğunda kötü huyu ve alışkanlıkları da düzelir.

Dünyalık şeylerden elde etmek için, bu ismi şerif 'El-Berr' diyerek devam edilirse, makamı ve rütbesi artar. Her istediği şey onun ayağına gelir ve ona karşı boyun eğer.

Faiz yiyen, kumar oynayan, içki içen, zina eden v.b kötü ve haram günahlara düçar olmuş kimseler bu ismi şerife 'Ya Berr' diyerek okumaya devam ederlerse günahlarından ve işlediği kötü alışkanlıklardan tövbe eder ve günahlardan uzak durur.

Denizde ve karada seyahat ettiğinde bu ismi şerifi 'Ya Berr' diyerek okumaya devam eden bir kimse sağlık, sıhhat, güven ve emniyette içinde olur ve herşeyden korunur.

Deniz yolculuğu esnasında eğer fırtınaya tutulursa, bu ismi şerifi 'Ya Berr' diyerek okuduğunda gemi ve kendisi fırtına sırasında gelebilecek her türlü tehlikelerden kurtulur.

Felçi bir hastaya bu esma-i zikri zikir gününde, zikir saatinde, zikir adedince bu ismi şerifi 'Ya Berr' diyerek okunursa hastanın kurtuluşuna sebep olacağını söyleyen havas alimleri mevcuttur.

El-Berr Esması

El-Berr - اَلـْبـَـــرُّ: Kullarına karşı iyiliği çok olan, çok iyilik sahibi olan. Kullarına iyiliği ve ihsanı bol olan demektir.

Tûr-28
{ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُۜ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّح۪يمُ۟-٢٨}

Berr: "Elbette biz bundan önce yalnız O'na yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da Yalnız O'dur."

"Gerçekten biz bundan önce O'na yalvarıyorduk. Çünkü iyilik eden, esirgeyen ancak O'dur."
Tûr-28

28 âyette geçen berr kelimesi, âyette olduğu gibi Allah'ın ismi olarak kullanıldığında genellikle şu iki anlama gelmektedir.

1- Yarattıklarına karşı rahmet, mağfiret, lutuf ve ihsanı bol olan;

2- Sözlerinde ve haberlerinde doğru (sâdık) kavramına en çok layık olan
(Suat Yıldırım, "Ber", DİA, V, 468).

Mealinde birinci anlam esas alınarak "ihsanı bol olan" şeklinde çevrilmiştir.

"Rabbimiz! Doğrusu biz 'Rabbinize inanın!' diyerek, imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi sil ve bize iyilerin ölümünü nasip et."
Âl-i imrân-193

İnsanları Allah'a iman etmeye çağırdığı için kendisine bu sıfat verilmiştir. Âyet, rezil eden cehennem azabından kurtulmanın tek çaresinin yüce Allah'a imana çağıran Hz. Peygamber'in ve Kur'an'ın davetini kabul ve ona iman etmekte olduğunu vurgulamaktadır. Bunun farkında olan aklıselim sahibi müminler bu çağrıya uyduklarını ve hemen iman ettiklerini Allah'a yakararak ifade etmişler ve günahlarını affetmesi, kötülüklerini bağışlaması ve kendilerine iyilerin ölümünü nasip etmesi için O'na niyazda bulunmuşlardır. Âyetin son cümlesini lafza bağlı olarak "Canımızı iyilerle birlikte al" şeklinde tercüme etmek mümkündür. Burada maksat Allah katında iyi ve makbul sayılan kişilerle ortak niteliklere sahip olma dileğinde bulunma,

Allah'ın kendilerini ölünceye kadar dinden dönmeden iyi bir hal üzere yaşamayı ve ölürken de iyiler zümresindem olarak ölmeyi nasip etmesini isteme olduğu içi (İbn Âşûr, IV, 200) bu cümle mealinde "Bize iyilerin ölümünü nasip et" şeklinde çevrilmiştir.

Ebrâr, birr masdarından türemiş olan berr kelimesinin çoğulu olup "iyiler, doğrular, iyilik ve ihsanı bol olanlar" anlamlarında bir sıfattır.

"İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz (den ibaret) değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacındzn dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkla ve savaşın kızıştığı zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlardır. İşte bunlar, Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir."
Bakara-177

"Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir."
Âl-i imrân-92

"Bilâkis, kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse rabbinim katınd onun mükâfatı vardır. Öylelerine korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de."
Bakara-112

Gerçekte ise kim "ihsan sahibi" olarak kendini Allah'a teslim ederse işte o ecrini Allah'tan teslim ederse işte o ecrini Allah'tan alacaktır; dolayısıyla cennete girecek olanda bunlardır. Arapça'da "vech" (yüz) kelimesi "bir şeyin veya bir kimsenin kendisi, zatı, benliği" anlamlarında kullanılmakta olup (Taberî, I, 494) Kur'an'da sık sık hem Allah için hem de insan için geçmektedir. Âyetteki "muhsin" kelimesinin masdarı olan ihsan ise "bir işi samimiyetle, iyi niyet ve ihlâsla yapmak" anlamına gelir. Ayrıca "başkalarına haklarını veya haklarından daha fazlasını verme" anlamında da kullanılmaktadır. Hz. Peygamber, Cebrâil'le aralarındaki bir konuşmayı içeren, bu sebeple "Cibrîl hadisi" diye bilinen bir hadisinde bu kavramı, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir; çünkü her ne kadar sen O'nu görmüyorsan da O seni görmektedir" şeklinde açıklanmıştır.
(Buhârî, "Îman" , 37) .

Bu açıklamada ihsan kavramı "ibadeti en iyi şekilde yapmak anlamında özel bir terim olarak kullanılmıştır. Ancak ihsan daha genel olarak, "iyi niyet ve ihlâsla, bütün işlerin en hayırlısını ve en güzelini en iyi şekilde yapma" anlamında bir ahlâk terimi olarak kullanılırm Kur'an'ı Kerim'de bu şekilde iyi işler yapanlar, sık sık "muhsin" ve "muhsinler" şeklinde anılarak övülmektedir. Ahlâk bilginleri ,
"Allah size adalet ve ihsanı emreder" (Nahl 16/90) meâlindeki âyeti dikkate alarak adaleti başkalarının haklarını ihlâl etmemeyi gerektiren, ihsanı da -buna ek olarak- başkalarının yararı için kendi haklarından fedakârlık etmeyi, onlara iyilik etmeyi sağlayan bir erdem olarak açıklamışlardır.

Konumuz olam âyetteki muhsin kelimesinin, yukarıdaki hadiste işaret edilen "Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etme, ibadeti en iyi ve en güzel şekilde yapma" manâsına uygun bir anlam taşıdığı anlaşılmaktadır. Sonuç olarak cennete girebilmek için inançların ve düşüncelerin kesin kanıtlara dayandırılması, ayrıca insanın Allah'ın iman edip yüzünü O'na çevirmesi, bütün benliği ve varlığı ile, tam b8r içtenlikle O'na teslim olması, hem bedeni hem de kalbiyle O'na kulluk etmesi, kısaca samimi bir dindar olarak Allah'ın hükümlerine teslim olması gerekir. Bu teslimiyeti sağlayan dine İslâm, bu şekilde teslim olan kişiye de "müslim" (müslüman) denir.

Berr İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an'ı Kerim'de Berr ismi yanlızca Tûr sûresi 28 âyette "hüvelberru" olarak geçiyor.

Bismillahirrahmanirrahim

Tûr-28 Âyet

اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُۜ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّح۪يمُ۟ ﴿٢٨﴾

"Gerçekten biz bundan önce O'na yalvarıyorduk. Çünkü iyilik eden, esirgeyen ancak O'dur."
Tûr-28

Berr İsmi Duası

Ey ihsanında sınır olmayan

BERR!

Kullarına kaldıramayacağı yükü,

yüklemeyen Sensin.

Bir iyiliği in misli ecirle

mükafatlandıran Sensin.

Hataları hemen cezalandırmayıp,

bağışlayan Sensin.

Günahkâr kullarına tevbe kapılarını

sonuna kadar açan Sensin.

Vermek istemeseydin,

istemeyi vermezdin.

Yalnız Senden istiyoruz,

başkasına el açtırma!

Yalnız Sen verirsin,

üzerimizden ihsanını esirgeme!

Amin… Amin… Ecmain…

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima…

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz…

 

 

Bir cevap yazın