Esmaül Hüsna İsminden El-Bâtın

Bâtın Esması

Bâtın İsmi Arapça Yazılışı

Bâtın: باطن

El-Bâtın: الباطن

Ya Bâtın: يَا باطن

Bâtın ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Bâtın İsminin Anlamı

El-Bâtın: Görülmesi ve mahiyetinin bilinmesi açısından gizlidir.

El-Bâtın - الـْبَاَطِنُ : Zâtı gizli olan O’dur.

El-Bâtın: Mukaddes zâtı akıllara ve idraklere sığmayacak kadar gizli olan.

El-Bâtın: Aklın tasavvurundan örtülü ve gizli olan O'dur.

El-Bâtın: Bütün her şeyde gizli olan O'dur.

El-Bâtın Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 62

Zikir Günü: Pazartesi

Zikir Saati: Ay

Zikir Adedi: Büyük Ebced hesabına göre hesaplanarak çekilmesi daha uygun görülür.
62× 62= 3844

Gündoğduğu ilk saatlerinde,

İkindi namazı sonrasında,

Yatsı namazına yakın,

Ve… Tam gece yarısında;

Bu esma-i zikir, zikir saat olan vakitlerde, zikir adedince, zikir günü olan vakitlerde ve diğer her vakitlerde de bu ism-i şerif 'El-Bâtın - 'Ya Bâtın' diyerek zikredilir.

Ya Bâtın İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı

Murada nâil olmak için, bu esma-i zikir günde 62 defa 'Ya Bâtın' diyerek okunur.

Nefsi mutmain olmak için, bu ismi şerif günde 62 defa 'Ya Bâtın' diyerek okunur.

Kalbi geniş olması için, bu ismi şerif günde 62 defa 'Ya Bâtın' diyerek zikredilir.

Günlük 5 vakit farz namazları sonrasında bu esma-i zikri 62 defa 'Ya Bâtın' diyerek zikredenlerin duaları kabul olur, gönül alemi nurlanır, gafletten uyanır.

İlâhi sırlara vakıf olmak için,bu ismi şerifi günde 33 defa 'Ya Bâtın' diyerek zikredilir.

Eşyanın hakikatlerine ermek için, bu ismi şerifi günde 33 defa 'Ya Bâtın' diyerek okunur.

Vesveseden kurtulmak için, bu ismi şerifi günde 100 defa 'Ya Zâhir, Ya Bâtın' diyerek zikredilir.

Uyanıkken ve rüyada istediği herşeyden haberdar olmak için, bu ismi şerifi günde 33 defa 'Ya Bâtın' diyerek okunur

Her türlü sıkıntıdan kurtulmak için bu esma-i zikir günde 62 defa ' Ya Bâtın' diyerek sürekli zikredilmeye devam edilir.

Bazı sırların iç yüzünü görmek ve huzur bulmak için, ihlas ve samimiyetle kalp ile günde 33 defa 'Ya Bâtınü' diyerek zikredilir.

El-Bâtın Esması

El-Bâtın: Görülmesi ve mahiyetinin bilinmesi açısından gizlidir. Gözler onu göremez, akıllar idrak edemez, bütün her şeyde gizli olan, bütün gizli olsm her şeyi bilen, herşeye nüfuz eden, Zatı gizli olan demektir.

Bâtın: O'nun zâtının mahiyeti gizlidir, yaratılmışlarca bilinemez; gözler O'nu göremez, akıllar O'nu idrak edemez, muhayyileler O'nu kuşatamaz. O ise bütün gizlilikleri bilir, her şeye nüfuz eder.

"O, evvel ve âhir, zâhir ve bâtındır. O her şeyi bilir."
Hadid-3

Hadid sûresi 3. âyette zikredilen "evvel, âhir, zâhir, bâtın" isimleri Hz. Peygamber'in Allah'ın doksan dokuz isminin sayıldığı "esmâ-i hüsnâ" ile ilgili hadisin yanı sıra, onun şu şekilde başlayan bir münâcâtında da yer alır:

"Allahım! Sen evvelsin, senden önce olan yoktur; sen âhirsin, senden sonra da hiçbir şey yoktur. Sen zâhirsin, senden daha açık ve üstün olan yoktur; Sen bâtınsın, senden daha gizli ve senden öte hiçbir şey yoktur…"
(Müslim, "Zikr" , 61; Tirmizî, "Da'avât)

"Günahın açığını da gizlisini de bırakın! Çünkü günah işleyenler yaptıklarının cezasını mutlaka göreceklerdir."
En'am-120

Bu âyet "Kötülüğü alenen yapmaktan da gizli yapmaktan da sakının" veya "Zina, hırsızlık gibi açık fiilî kötülükleri de; kibir, kıskançlık gibi gizli kötülükleri de bırakın" manâsında anlaşılabilir. Bir görüşe göre bu âyetle zinanın gizli yapılmasını helâl sayan Câhiliye Arapları'nın bu anlayışı reddetmiştir
(Râzî, XIII, 167).

Ancak âyette her türlü kötülüğün açıktan yapılmasının gizlice yapılmasının da haram kılındığını düşünmek için daha isabetli olur. Elmalılı M. Hamdi, haklı olarak "Bu âyet, alelumum ahkâm-ı hürmet hakkında bir asl-ı küllî beyan etmektedir" der (III, 2039).

"Allah'ın, göklerde ve yerde bulunan şeyleri hizmetinizde verdiğini, nimetlerini gizli ve açık olarak önünüze bolca serdiğini görmez misiniz? İnsanlardan öyleleri vardır ki bilgisizce, bir rehber ve aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah hakkında tartışmaya kalkışırlar."
Lokman-20

Âyet metnindeki "ilim" akla veya nakle dayanan bilgi, "hüdâ" akıl ve basîret, "kitâbün münîr" ise ilâhi vahiy olarak açıklanmıştır

(İbn Atıyye, IV, 352; Şevkânî, IV, 277; krş. Râzî, XXV, 152).

Buna göre putperestlerin ve benzer inanç sahiplerinin atalarından devraldıkları bâtıl inançları, gelenekleri, hurefeleri yaşatmakta ısrar etmeleri ne doğru bilgiye ne akıl ve basîrete ne de ilâhî vahye dayanmaktadır; aksine sadece şeytanın bir aldatması olup sonu da kaçınılmaz olarak cehennem azabıdır.

Ey her şeyi alnından tutup kudretine boyun eğdiren ve her şeyin anahtarı elinde bulunan Zat, ey her şeyden önce var olan Evvel, her şeyden sonra bâkî kalan Âhir, her şeyin üstünde Zâhir, her şeyin iç âlemlerine ve derinliklerine nüfuz eden Bâtın, kudret ve galebesi her şeyin üstünde bulunan Kahir!

Benim her şeyimi bağışla. Şüphesiz Senin her şeye kudretin yeter.

Sübhâneke ya Zâhir te'aleyte ya Bâtın ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Aczden ve şerikten münezzeh ve mukaddessin ey varlık ve birliğinin delilleri her şeyde açıkça görünen Zâhir! Yücesin ey bütün varlıkları üçyüzleri ve canlıların bedeninde işleyen tezgâhlar ilim ve kudretine tâbi olan Bâtın! Affınla bizi ateşin azabından koru ey Rahmân!

Ey bütün varlıkların içyüzlerini ve bilhassa canlıların içlerini mükemmel bir fabrikanın harika makineleri gibi yaratıp işleten ve bununla da isim ve sıfatlarının her türlü noksandan uzak olduğunu gösteren Bâtın.

Her şeyin iç âlemlerine ve derinliklerine nüfuz eden Bâtın olan Sensin...

"Andolsun ki, hakikat insanı Biz yarattık ve nefsi onu ne ile vesveselendirir biliriz ve Biz, ona şah damarından daha yakınızdır."
Kaf-16

"Kuşkusuz Allah göklerin ve yerin sırlarını bilmektedir ve O, kalplerin gizlediklerini de çok iyi bilir."
Fâtır-38

"Rabbin, onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir.
Kasas-69

"Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. Muhakkak O, bütün göğüslerde olanı bilir.
Mülk-13

Bâtın İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an'ı Kerim'de Batın ismi şerifi şu ayetlerde şöyle zikredilir:

Bismillahirrahmanirrahim

Hadid - 3

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٌ ﴿﴾٣


هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٌ ﴿٣﴾

"O, evvel ve âhir, zâhir ve bâtındır. O her şeyi bilir."
Hadid-3

En'am 6/120

وَبَاطِنَهُۜ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْسِبُونَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ

﴿١٢٠﴾

"Günahın açığını da gizlisini de bırakın! Çünkü günah işleyenler yaptıklarının cezasını mutlaka göreceklerdir."
En'am-120

Lokman -20

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةًۜ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُن۪يرٍ

﴿٢٠﴾

"Allah'ın, göklerde ve yerde bulunan şeyleri hizmetinizde verdiğini, nimetlerini gizli ve açık olarak önünüze bolca serdiğini görmez misiniz? İnsanlardan öyleleri vardır ki bilgisizce, bir rehber ve aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah hakkında tartışmaya kalkışırlar."
Lokman-20

Bâtın İsmi Duası

Ey zâtı hiçbir şeyle bilinmeyen

BÂTIN!

Varlığı eserleriyle aşikâr,

zâtı gözlerden gizli olan Sensin.

Her bir eserinde varlığın sezilse de,

idraklerin zâtını kavrayamacağı Sensin.

En gizli sırlarımız Sana açık;

zâtı mutlak sır olan Sensin.

Nurunun parlaklığı her yanı kaplamış;

gözlerin görmeye güç yetiremediği Sensin.

Gözler Seni göremese de,

görür gibi yaşat bizi!

Aklımız Seni tasavvura yetmez,

varlığına imandan ayırma bizi!

Amin… Amin… Ecmain...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebede Daima…

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz…


Bir cevap yazın