Esmaül Hüsna İsminden El-Azîz

Azîz Esması

Azîz İsminin Arapça Yazılışı

Aziz: عزيز

El-Aziz: العزيز

Ya-Aziz: يَا عزيز

Azîz ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Aziz İsminin Anlamı

El-Azîz: Her şeye galip gelen O'dur.

El-Azîz: İzzet sahibi, her şeye galip olan, karşı gelmeyendir.

El-Azîz: Eşi, benzeri ve dengi bulunmayan; değerli, şerefli ve güçlü; asla yenilmeyen, daima galip olan O'dur.

El-Azîz: İzzet sahibi, mağlup edilmesi mümkün olmayan yegâne gâlip O'dur.

 

El-Azîz Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 94

Zikir Günü: Salı

Zikir Saati: Merih

Öğle namazı vaktinden 2 saat önce,

Akşam namazı vaktinden 1 saat önce,

Ve... gece yarısında...

Bu esma-i zikir zikir vakitlerinde ve her vakitte bu abdestli bir şekilde aşk ve huşu içinde 'El-Aziz' ya da 'Ya Aziz' olarak bu ism-i şerif zikredilir.

El-Aziz Esması

Aziz Esmasının Sırları

Azîz ismi; kudreti dâimâ üstün gelen demektir.

"O, takdir ettiği gibi yaratan, örneği olmadan canlıları var eden, biçim ve özellik veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerdekiler ve yerdekiler hep O'nu tesbih ederler. O azîzdir, hakîmdir."

Haşr-24

Aziz: Üstün, yenilmeyen, mutlak güç sahibi, yegâne galip, izzet ve şanın asıl sahibi ve kaynağı...

"Elif-lâm-râ. Bu, rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa; güçlü ve övgüye lâyık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitapdır."

İbrâhim-1

Çoğu Mekke'de nâzil olan yirmi dokuz sûrenin başında ya bir âyet ya da ayetin başlangıcı olarak, kelime oluşturmayan bazı harfler yer almakta olup bunlara hurûf-u mukattaa  (ayrı ayrı harfler) denir. Bunlar Arap alfabesinin on dört harfidir.Bu harflerden sonra genellikle kitapdan, ayetlerden veya vahiyden söz edilir. Burada da aynı üslûp kullanılmıştır.

Hz. Peygamber'e indirilen kitaptan maksat Kur'an'dır. Allah Teâla cehalet, inkâr, bâtıl inanç gibi durumları zulumât (karanlık); bilgi, iman, hidayet gibi hasletleri de nûr (aydınlık) olarak nitelemiştir. "Rablerinin izniyle" ifadesi Hz. Peygamber'in bu görevi kendiliğinden değil, Allah'ın emri ve iradesiyle yerine getirdiğine işaret eder. Bir anlayışa göre bu ifade peygamberin görevinin sadece tebliğ etmek olduğunu; hidayete erdirmenin ise Allah'ın izin ve iradesine bağlı bulunduğunu gösterir. Göklerin ve yerin mülkiyet ve yönetimini elinde bulunduran Allah doğru yolu bulmak isteyenleri doğru yola iletir; böyle bir kudreti bırakıp da O'nun yarattığı varlıklara tanrı diye tapanlarıda kendi hallerine bırakır, sapkınlıkları içerisinde bocalar dururlar; bunlar irade ve tercihlerini yanlış yönde kullandıkları için yüce Allah bunları şiddetli bir azap ile tehdit etmektedir.

Allah'ın bir ve tek olduğunu, onun eşi benzeri olmadığını, doğmamış ve dogrulmamış olduğunu, hak olan tek ve son ilâhi kitapda Rabbimiz kendini 99 esmaül hüsna isimleri ile kendini tanıtır. Onu tanıyıp, ona inanıp, Allah'ın tek olduğuna, varlığına, birliğine hem dil ile hem gönülden inarak yaşayan mümin kullardan olmak ve yaşayan Kur'anla onu anlamak, onun ile amel etmek ve onu bilmeyen tanımayanlarada anlatarak yüce Allah'ı Aziz ve Celil kılmak bizim kulluk bilincimizi en güzel şekilde idrak etmemizi sağlayacaktır. Rabbimiz kendini mushaftaki 112. sırada olan İhlas süresinde kendini en güzel şekilde anlatıp tanıtmıştır.

Lâ ilahe illallah...

İhlas Sûresi Meali

BismillahirRahmanirRahim

1. De ki: O Allah Bir Tektir...

2. Allah Samed'dir.

3. O Doğurmamış ve Doğrulmamıştır.

4. Onun Eşi ve Benzeri Yoktur.

Risale-i Nur’dan Bir Bölüm

Yirmi Dördüncü Söz Birinci Dal

İşte, Kur’ân-ı Mübîn,

اَللهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ لَهُ اْلاَسْمَۤاءُ الْحُسْنٰى

fermanıyla, zikrettiğimiz hakikatlere işaret eder.

Eğer o yüksek hakikatleri yakından temaşa etmek istersen git, fırtınalı bir denizden, zelzezeli bir zeminden sor:

"Ne diyorsunuz?" de.

Elbette "Yâ Celil, Yâ Celil, Yâ Aziz, Yâ Cebbar" dediklerini işiteceksin.

Ya Azîz İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı

Düşmana galip gelmek için bu esma-i zikri devamlı olarak 'Ya Aziz' diyerek 94 defa günlük olarak zikredilir.

Allah'tan başka kimseye muhtaç olmamak için günlük 'Ya Aziz' diyerek 94 defa zikredilerek okunur.

Herkes tarafından sevilmek için bu ism-i şerifi 'Ya Aziz' diye günlük 94 defa okunur.

Dilek ve isteklerinin kabul olması için bu ism-i şerif devamlı olarak günlük 94 defa 'Ya Aziz' diyerek zikredilir.

Herkes tarafından sözünüzün dinlemesini istiyorsanız bu esma-i zikri özelikle zikir saati olan gece yarısında bu ismi şerifi 'Ya Aziz' diye 94 defa zikredilerek okunur.

Bu esma-i zikri itibar görmek isteyen bir kimse bu ismi şerifi gündüz zikir vakitlerinde 'Ya Aziz' diyerek 94 defa okuyup zikreder.

Düşmanın helak olması için 'Ya Aziz' esma-i zikri 94 defa okunur.

Hem bu dünya aleminde hem de ahiret aleminde bahtiyar olmak için sabah vakti bu ismi şerifi 'Ya Aziz' diyerek 94 defa zikredilerek okunur.

Fakirlikten kurtulmak isteyenler bu ismi şerifi 'Ya Aziz' diye 94 defa günlük okumaya devam etsinler.

İzzet ve şeref sahibi olmak için bu ismi şerifi günlük olarak 94 defa 'Ya Aziz' diyerek çekmeye devam edilir.

Aziz İsminin Geçtiği Ayetler 

Kur'an'ı Kerim'de Aziz ismi su ayetlerde geçmektedir:

Bismilahirrahmanirrahim

"O, takdir ettiği gibi yaratan, örneği olmadan canlıları var eden, biçim ve özellik veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerdekiler ve yerdekiler hep O'nu tesbih ederler. O azîzdir, hakîmdir."

Haşr-24

"Elif-lâm-râ. Bu, rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa; güçlü ve övgüye lâyık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitapdır."

İbrâhim-1

"Karanlığı yarıp tanyerini ağartan O'dur. Geceyi dinlenmek için, Güneş ve Ay'ı hesaplamayı yapmak için yarattı. İşte bu, her şeye galip gelen ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir."

En'âm-96

"Rahimlerde sizi dilediği şekilde şekillendiren O'dur. Ondan başka ilâh yoktur."

Âl-i İmran-6

"Allah kendisinden başka ilâh olmadığına şahittir. Bütün melekler ve ilim sahipleri de adaleti gözeterek şahittirler. O'ndan başka ilâh yoktur. O güçlüdür, hikmet sahibidir."

Âl-i İmran-18

Aziz İsmi Duası

Ey izzet ve şânina zerre kadar gölge düşmeyen

AZÎZ!

Bütün âlemlerin boyun

eğdiği izzet Senindir.

İtiraz edilmeyen, karşı konulamayan

irade Senindir.

Dünyayı, güneşi canlılara

hizmet ettiren güç Senindir.

İzzet ve zenginlik Senin,

zillet ve muhtaçlık bizimdir.

İzzet vermek de,

zillete düşürmek de Senin elinde,

Sana kul olmakla azîz eyle ruhumuzu!

Ukbâda zâlimleri zillete düşürecek

cehennem azabından koru bizi!

Amin... Amin... Ecmain...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 

Bir cevap yazın