Esma’ül-Hüsna İsminden El-Azim

Azim Esması

Azim İsmi Arapça Yazılışı

Azim: عظيم

El Azim: العظيم

Ya Azim: يَا عظيم

Arapça kökenli bir isimdir.

El Azim İsminin Anlamı

El-Azim: Azametli olan O’dur.

El-Azîmاَلـْعَظـِيمُُ : O yücedir. Büyüktür.

El-Azim: Ve O öyle ulu öyle büyüktür.

El-Azim: Pek büyük ve yücedir.

El Azim İsminin Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 1020

Zikir Günü: Çarşamba

Zikir Saati: Utarit

Gündoğduğu vakitte,

İkindi namazından sonra,

Ve… Gece yarısı vaktinde

El-Azîm: اَلـْعَظـِيمُُ

El Azim İsminin Fazileti, Havas ve Esrarı

Sıkıntılardan kurtulmak için bu esma-i zikri devamlı olarak ‘El-Azim’ diyerek 1020 defa okunur.

‘Sözünün tesirli olması ve sayılması için bu esma-i zikri ‘El-Azim’ diyerek 1020 defa sürekli zikredilmeye devam edilir.

Hasta olan bir kimse bu esma-i zikri 1010 defa ‘Ya Azim’ diye zikrederek okursa hastalığından şifa bulur.

Günlük 5 vakit namazlar sonrasında bu ismi şerifi ‘Ya Azim’ diye 1020 defa okuyan bir kimseyi herkes sever sayar. Kötülük ve haramlardan korunduğu gibi, korkularından da kurtuluşa erer.

Bu esma-i zikri vird haline getirip günlük 1020 defa ‘Ya Azim’ diyerek okuyanın her türlü muradına nail olur.

Sabah ve akşamları yedişer defa:

“Hasbiyallahû lâ ilâhe illâhu Aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü’l Arşi’l-Azîm.

(Allah’u Teâla bana yeter. O’ndan başka bir ilah yoktur. Ben O’na güvendim. Çünkü O büyük Arş’ın da Rabbi’dir.) Diyen kul her murâdına nâil olur.”

Hergün 100 defa “La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” okuyan bir kimse, her türlü bela, musibet, sıkıntıları gider. Hiçbir zaman fakir ve yoksul bir duruma düşmez. Rızkıda bol ve bereketli olur.

“Sübhânellahi ve bi-hamdihî, sübhânellâhi’l-azîm.” Tesbihi, söylenmesi kolay, mizanda ağır ve Rahmân’ın sevdiği sözler’ olarak nitelendirmiştir.

Azim İsmi Tefekkürü

El Azim Sırları

El-Azim: O pek yüce ulu olan azamet ve büyüklük sahibi kudreti sonsuz olan demektir.

Estağfirullah el-Azîm: Büyük olan yüce Allah’tan bağışlanmamı dilerim demektir.

Peygamber Efendimiz sav namaz bitip selam verip namazdan sona erince 3 defa;
“Estağfirullah, estağfirullâh el-azîm ve etûbu ileyh.”
Bu istiğfarı okurdu. Namazda yapılan eksikler olursa bununla yüce Allah’tan bağışlanma dilerdi. Namaz sonrasında bu istiğfarı yapmak sünnetdir.

Sübhâneke Azîm : Aczden ve şerikten münezzeh ve mukaddessin ey bütün varlıkları kudretinle tutan, sonsuz sıfat ve isimlerinin tecellileri zerrelerden Arşa kadar her şeyi ihata eden Azim!..

Yâ Azîmu Allah: Bütün varlıkları kudretinle tutan, sonsuz sıfat ve isimlerinin tecellileri zerrelerden Arşa kadar her şeyi ihata eden Azim! Ey ezelî sufatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah.

“Sübhânellahi ve’l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illâllahü vallahü ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyil-azîm.”

Anlamı: Allah şerikten ve kusurdan uzaktır, her türlü hamd ve minnet Allah’a mahsustur. Allah’tan başka ilâh yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi olan Allah’a mahsustur.

“Rükûda Kur’an-ı Kerim’den ayetler okunmaz.”
N1046 Nesâî, Tatbîk, 8.

Peygamberimiz,
“Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur’an okumaktır.”
M1199 Müslim, Mesâcid, 33.

Nitekim peygamberimiz,
“O hâlde, O yüce Rabbinin adını tesbih et (yücelt).”
Vâkıa, 56/74.

Âyeti gereğince rükûda,

“Sübhâne Rabbiye’l-azîm. (Ulu Rabbim, her türlü noksanlıklardan uzaktır.)” denilmesi tavsiye edilmiştir.
(D869, Ebu Dâvûd, Salât, 146, 147;
D871, Ebu Dâvûd, Salât, 146, 147)

Bu hadise binaen her namazlardaki rükûlarda ‘Sübhâne Rabbiye’l-azîm’ diye üç defa okuruz.

“Andolsun ki, sana tekrarlanan yedi âyeti (seb’an mine’l-mesânî) ve yüce Kur’an’ı verdik.”
Hicr-87

Daha çok kabul gören görüşe göre “seb’an mine’l-mesânî” ifadesiyle Fâtiha sûresi kasdedilmiştir. Sûrenin böyle anılması ise yedi âyetten oluşması, namazda tekrar tekrar (her rek’ât) okunması, her okunuşta arkasından bir de zammi sûre ilâve edilerek bir nevi ikilenmesi, katlanması, sûrenin -ilki Allah Teâla hamd ve senâ, ikincisi dua ve niyaz olmak üzere-iki bölümlü olması, biri Mekke’de peygamberliğin ilk döneminde, diğeri Medine döneminde olmak üzere iki defa nâzil olması gibi sebeplerle izah edilmektedir.

Fatiha Sûresi

1- Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

2- Hamd O âlemlerin Rabbi,

3- O, Rahman ve Rahîm,

4- Hesap gününün sahibi olan Allah’a mahsustur.

5- Yalnız Sana ibadet eder ve ancak Senden yardım dileriz.

6- Bizi dosdoğru yola ilet,

7-Kendilerine, nimet verdiğin kimselerin yoluna; gazâba uğrayanların ve sapıklarınkine değil.
Amin…

El-Azim İsminin Geçtiği Ayetler

Âyetü’l-kürsî – Arapça

Bismillahirrahmanirrahim

“Allahü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm. Lâ te’huzü-hû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fi’s-semâvâti vemâ fi’l-ardı. Menzellezî yeşfe’u ındehû illâ bi-iznih. Yâ’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm ve lâ yuhîtûne bi-şey’in min-ılmihi illâ bi-mâ şae. Vesi’a kürsiyyü-hü’s-semavâti ve’l-ardi. Velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüve’l-aliyyü’l-azîm.”

Âyetü’l-kürsî Türkçe Meâli

Allah’tan başka ilah yoktur. O, daima yaşayan, mahlûkat’ın yaşamını devam ettirendir. Onu ne bir uyuklama ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir. O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. O’nun dilediğinin haricinde, insanlar ilâhî ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.”
Bakara Sûresi255

“Gök de ve yer de ne varsa hepsi O’nundur. O çok yücedir, çok büyüktür.”
Şûrâ-4

“O halde (kudret sahibi) Rabbini o büyük ismiyle tesbih et.”
Vâkıa-96

“Andolsun ki, sana tekrarlanan yedi âyeti (seb-i mesânîyi) ve yüce Kur’an’ı verdik.”
Hicr-87

“Eğer aldırmazlarsa onlara de ki: ” Bana Allah yeter, O’ndan başka ilâh yoktur. Ben O’na dayanmaktayım ve O, büyük arşın sahibidir.”
Tevbe-129

Büyük Tevbe Duası

“Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah el-Azîm. El-KerîmerRahîmellezî lâ ilâhe illa hû, el Hayyul-Kayyume ve etûbu ileyh, ve neseluhuttevbete vel mağfirete vel-hidayete verrahmete lenâ innehu huvettevveburrahîm”

Anlamı:

Ya Rabbi! Eğer bizim elimizden, dilimizden, gözümüzden, kulağımızdan ve bütün azai , cevahirimizden, bilerek, bilmeyerek hata, küfür, isyan sair ne oldu ise biz onların cümlesine tevbe ettik, pişman olduk, bir daha işlememeyi bize ihsan eyle Ya Rabbi! Peygamberlerin evveli Hz.Adem aleyhisselam, ahiri iki cihan Serveri Muhammed Mustafa Sallahu aleyhi ve sellem. Bu ikisi arasında Cibril-i Emin Namus-u Ekber hayır ve şer her ne ki getirip haber verdi ise cümlesi haktır ve gerçektir. Asla şek ve şüphemiz yoktur.

Hakkun * Eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasülüh.

Şeytani aleyhillanenin şerrinden korunmak için: bir dahi:
*Eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasülüh

* Cümle günahlarımızın affedilmesine ve son nefesimizde de Kelime-i Şehâdet’le gitmemiz için bir dahi:
*Eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasülühü.

El Azim Duası

Ey büyüklük sadece kendisine mahsus olan

AZÎM!

Sensin sonsuz sandığımız gökleri yaratan.

Sensin uçsuz bucaksız

gördüğümüz yeri yaratan

Sensin heybetli dağları,

engin denizleri yaratan,

Bütün büyüklükler,

Senin azametin karşısında küçülür.

Büyüklüğün karşısında küçülüp,

secdeye gidenlerden eyle bizi!

Bütün saltanatlar,

Senin sanatının azameti karşısında hakir kalır.

Sanatına hayran olup,

önünde diz çökenlerden eyle bizi!

Amin… Ecmain…

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima…

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz…

 

Bir cevap yazın