Cenaze Namazı Nasıl Kılınır?

Cenaze Namazı

Ölen bir insan için yapılması gereken görevler onu yıkamak, kefenlemek ve onun cenaze namazını kılmaktır. Cenaze Namazı, ölü için dua etmektir, ölü yıkanıp kefenlendikten sonra kılınan namazdır.

Cenaze namazı, farz-ı kifâye'dir. Bir grup, hatta bir tek müslümanın kılması ile bütün müslümanların üzerinden sorumluluk kalkmış olur.

Cenaze namazı iki rekatlık bir namazdır.

Soru: Cenaze namazının hükmü nedir?

Cevap: Hükmü vacip olan bir namazdır.

Cenaze namazı ayakta kılınır. Bu namazda rükû ve secde yapılmaz.

Diğer namazları bozan durumlar cenaze namazını da bozar.

Cenaze Namazı Kılınışı

Cenaze namazı nasıl kılınır:

Cenaze, musallâ taşının üzerinde bulunur. İmam, cenazenin göğüs hizasında (Şâfîi mezhebine göre cenaze erkek ise başının hizasında, kadınsa vücudunun orta kısmı hizasında) durur. Cemaat de onun arkasında saf tutar.

"Niyet ettim Allah için namaza, ölü için duaya, uydum er/hatun kişi için imama" şeklinde niyet edilerek imama uyulur.

 İmamın ardından eller kaldırılarak tekbir alınır. Sonra eller diğer namazlardaki gibi bağlanır.

 İmam ve cemaat sessizce Sübhâneke duasını "ve celle senâük" kısmıyla birlikte okurlar. Şâfîi mezhebine göre ise Sübhâneke duası yerine Fâtiha sûresi okunur.

• Eller kaldırılmadan ( Şâfîi mezhebinde eller kaldırılarak) imam açıktan, cemaat de içinden "Allahüekber" der ve sonra sessizce Allahümme Salli ve Bârik dualarını okurlar.

 Yine aynı şekilde üçüncü tekbiri alırlar ve içlerinden cenaze duasını okurlar. Cenaze duası bilmeyenler  "Rabbenâ" dualarından birini veya bildiği başka bir dua ayetini okur.

 Duadan sonra dördüncü defa tekrar "Allahüekber" denilerek eller kaldırılmaksızın ( Şâfîi mezhebinde eller kaldırarak) tekbir alınır. Bunun arkasından sağa ve sola selâm verilerek namaz bitirilir. Şâfîi mezhebine göre tekbirle selâm arasında kısa bir dua okunur.

Cenaze Namazında Okunacak Dualar

1. TekbirSübhâneke duası

2. TekbirAllahümme Salli ve Allahümme Bârik duaları

3. TekbirCenaze Duası
("Rabbenâ âtinâ fiddünya haseneten...") duası okunur.

4. Tekbir ve Selâm

Genellikle Namazın Sonunda

Cenaze Namazı Sahih Hadisler

"Allah'ım! Dirimize ve ölümüze, küçüğümüze ve büyüğümüze, erkeğimize ve kadınımıza, burada hazır olanlarımıza ve olmayanlarımıza mağfiret eyle, Allah'ım! Bizden yaşattığın kimseleri İslâm dini üzeri yaşat. Bizden öldüreceklerini de iman üzere öldür, Allah'ım! Bu cenazenin ecrinden bizi mahrum etme ve ondan sonra bizi dalâlete götürme."
D3201 Ebû Dâvûd, Cenâiz, 54, 56; IM1498 İbn Mâce, Cenâiz, 23.

Peygamber Efendimiz, ölen kimse için hayır dua etmeye büyük önem atfetmiştir.

"Cenaze namazı kıldığınız zaman, onun için samimiyetle dua edin."
D3199 Ebû Dâvûd, Cenâiz, 54, 56

Nikekim cenaze namazlarının birinde Resûlullah'ın ölen mümin için ettiği şu duaya hayran kalan Avf b. Mâlik, "Keşke bu ölen ben olsaydım." demekten kendini alamamıştır:

"Allah'ım! Onu bağışla, ona acı ve onu affet, ona afiyet ver, vardığı yerde ona ikramda bulun, yerini (kabrini) geniş eyle. Onu su, kar ve dolu ile yıka. Beyaz elbisenin kirden arınması gibi onu hatalarından arındır. Ona bu dünyadaki evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden saha hayırlı bir aile, eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu kabir imtihanından ve cehennem azabından koru."
M2234 Müslim, Cenâiz, 86.

Ebû Hüreyre'den nakledildiğine göre,
Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur.

"Müminin mümin üzerinde altı hakkı vardır:

Hastalığında onu ziyaret eder, öldüğünde cenazesinde bulunur, kendisini davet ettiğinde davetine icabet eder, onunla karşılastığında selâm verir, aksırdığında ona hayır duada bulunur, yanında ve gıyabında onun için samimi davranır."
(T2737 Tirmizî, Edeb, 1; N1940 Nesâî, Cenâiz, 52)

Ebû Hüreyre'nin (ra) bildirdiğine göre,
Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

"Kim namazı kılınana kadar cenazenin yanında bulunursa, ona bir kîrat; kim de defnedilinceye kadar cenazenin yanında bulunursa, ona iki kîrat sevap vardır." "İki kîrat ne (kadardır)?" diye sorulduğunda Hz. Peygamber, "İki büyük dağ kadardır." cevabını vermiştir.
(B1325 Buhârî, Cenâiz, 58; M2189 Müslim,  Cenâiz 52)

Ebû Hüreyre'nin işitip rivayet ettiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"Cenaze namazı kıldığınız zaman, onun için samimiyetle dua edin."
(D3199 Ebû Dâvûd, Cenâiz, 54, 56)

Sübhâneke Duası

Sübhâneke Allahümme ve bi hamdike ve tebârekesmuke ve tealâ ceddûk
(ve celle senâuke) ve lâ ilâhe ğayruk.

Parantez içindeki ifade sadece cenaze namazlarında okunur.

Anlamı : Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adımmn mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür, şanın yücedir. Senden başka ilâh yoktur.

Allahümme Salli Duası

Allâhümme salli alâ muhammedivve alâ âli muhammedin kemâ salleyte alâ ibrâhime ve alâ âli ibrâhime inneke hamîdüm mecîd.

Allah'ım Hz. Muhammed'e ve O'nun âline salât et. Hz. İbrâhim'e ve âline salât ettiğin gibi. Muhakkak ki Sen Hamîd Mecîdsin.

Allahümme Bârik Duası

Allâhümme bârik alâ muhammedivve alâ âli muhammedin kemâ bârekte alâ ibrâhime ve alâ âli ibrâhime inneke hamidüm mecîd.

Allah'ım Hz. Muhammed'e ve O'nun âlini mübarek kıl ve bereketlerine nâil buyur. İbrâhim'i ve âl-i İbrâhim'i mübarek kıldığın gibi. Muhakkak Sen Hamîd  ve Mecîdsin.

Rabbenâ Duaları

Rabbenâ âtinâ fiddünyâ hasenetev ve filâhireti hasenetev ve kınâ azebennâr.

Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.

Rabbenâğfirlî velivalideyye velilmu' minıne yevme yekumu'lhisâb.

Rabbimiz! Beni anamı, babamı ve bütün müminleri hesap gününde ( herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla.

Amin... Ecmain...

Fâtiha Sûresi

1- Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

2- Hamd O âlemlerin Rabbi

3- O Rahman ve Rahîm

4- Hesap gününün sahibi olan Allah’a mahsustur.

5- Yalnız Sana ibadet eder ve ancak Senden yardım dileriz.

6- Bizi dosdoğru yola ilet.

7- Kendilerine, nimet verdiğin kimselerin yoluna; gazâba uğrayanların ve sapıklarınkine değil.
Amin…

Ölüm Hakkında

Kur'an'ı Kerim'den 

Ayetler

"Herkes ölümü tadacaktır."
Âl-i İmrân-185

"Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde,
Doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz derler."
Bakara-156

"Nihayet ömür kendilerine (hiç bitmeyecekmiş gibi) uzun geldi.
Enbiya-44

"Her nefis ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndüreleceksiniz."
Ankebût-57

Kaynak: DİB Yayınları, Hadislerle İslâm

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...


Bir cevap yazın