"BİLİNÇLİ KONUT ALIMI"

 

Son yıllarda sıkça Duyar olduk:KONUTZEDELER...Değişen ve gelişen yaşam koşulları,artan konut üretimi, ödeme kolaylıkları ve ihtiyaçlar konut satışlarının artmasına ve beraberinde birçok tüketici mağduriyetinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.Tüketim bilincinin ülkemizde gelişmemiş olması, bir mal alındığında "nelere dikkat edilmesi" gerektiğinin bilinmiyor olması ve yasal haklardan habersiz olunması mağduriyetlerin katlanarak artmasına yol açmaktadır.Ayıpsız ve sorunsuz konut almak isteyen tüketicinin yasal haklarını ve sorgulanması gerekenleri iyi bilmesi gerekir. Böylece daha başta yaşanacak riskler en aza indirgenmiş olur.Bu nedenle bu sayıda sayılı 6502 tüketicinin korunması hakkında kanun'un ilgili hükümlerinde ve tüketicinin yükümlülüklerinden sorumluluklardan bahsetmek istedim...

Ülkemizde konut satışları daha çok,sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun'da "Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi"adıyla düzenlenen ve "Tüketicinin Konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi,satıcının da bedelin tamamen veya kısmen edilmesinden sonra taşınmasına tüketiciye devir veya teslim etmeye üstlendiği sözleşmedir "diye tanımlanan Ön Ödemeli Satışlarla yapılmaktadır...

 

 

TÜKETİCİNİN KONUT ALIRKEN VE SÖZLEŞME YAPARKEN AŞAĞIDAKİ KURALLARA DİKKAT ETMESİ GEREKİR;

*Tüketicilere sözleşmenin kurulmasından en az bir gün önce, bakanlıkça belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formu verilmek zorundadır.

*Yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamaz.

*Konutlar,tapu sicil Kült kütüğüne kayıtlı ve kat mülkiyeti kurulmuş olmalıdır.Konutun tapu kaydında ipotek şerh vb. kayıtlar bulunmamalıdır.

*Konutun bağlı olduğu belediyeler ve imar müdürlüğü'nce onaylı olması gereken imar planı/ mimari projesi/statik^betonarme Projesi ve elektrik, su,ısı (tesisat)projesi,depreme dayanıklılık raporu" olmalıdır.

*Isı yalıtımı yapılmış olmalıdır.

*Yönetmeliklere uygun yangın merdiveni ve 4 kattan fazla ise asansörü olmalıdır.

*Otopark,çocuk oyun alanı ve yeşil alan bulunmalıdır.

*Kapı, pencere,mutfak işçilikleri,kullanılan malzemeler standart olup olmadığı, işçilik kalitesi, su giderlerinin sağlamlığı, temelde/çatıda (yağmur da su alıp almadığı yalıtım olup olmadığı veya niteliğine dikkat edilmelidir.

 

#YUKARIDAKİ HÜKÜMLERE  UYMAYAN KONUTLAR"AYIPLI KONUT"SAYILMALIDIR...

6502 sayılı Tüketici Yasası madde 8'de "Ayıplı Mal" tanımı şöyle yapılmaktadır;

* Ayıplı Mal;tüketiciye teslimi anında, taraftarlarca karşılaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşıması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.

*Ambalajında etiketinde,tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazla taşımayan;satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesini tespit edilen niteliği aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran; maddi, hukuki veya ekonomik eksikler içeren mallarda ayıplı olarak kabul edilir.

6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun madde 10'a göre;

*Teslim tarihinden itibaren 6 ay içinde ortaya çıkan ayıpların,teslim tarihinde var olduğu kabul edilir.Bu durumda malın ayıplı olmadığını ispatı satıcıya aittir.Bu karine, malın veya ayıbın niteliği ile bağdaşmıyor ise uygulanmaz.

*Tüketicinin, sözleşmenin kurduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya haberdar olmasını kendisinden beklendiği hallerde,sözleşmeye aykırılık söz konusu olmaz.Bunların dışındaki ayıplara karşı tüketicinin seçimlik hakları saklıdır.

*Satışa sunulacak Ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, üretici, ithalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde malın ayıbına ilişkin açıklayıcı bilgi içeren bir etiket konulur...

 

 

-TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI-

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicinin;açık nitelikteki ayıplar için (ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren iki yıldır)malın tüketiciye tesliminden itibaren 6 ay içerisinde "ayıp ihbarını" yapması gerekmektedir.Ancak "gizli ayıp" olarak nitelenebilecek ayıplarda (Kullandıkça,sonradan veya bir profesyonelin raporuyla ortaya çıkan ayıplar) zaman Aşımı suresinin sonuna kadar dava açabilir. Ayıplı Konut'ta zaman aşımı süresi beş yıldır.İkinci el konut veya tatil amaçlı Taşınmaz mal satışlarında üç yıldan az olamaz.

Ayıp,ağır kusur ya da hile gizlenmeşse zaman aşımı hükümleri uygulanmaz ve tüketiciler şu seçimlik haklarını kullanabilirler:

A)Satılan geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönülebilir,
B)Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteyebilir,
C)Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde,bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteyebilir,ancak ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcı ile için onartısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici,sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.Bu talebin yerine getirilmesi konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda 60 iş günüdür.
Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar,tüketicinin seçtiği Hakkı yerine getiren tarafça karşılanır...

 

 

Www.instagram.com/acikvnet

Www.twitter.com/acikve_net

 

Bir cevap yazın